Thẻ: an thế cao

Kinh A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành
Kinh Xá Lợi Phất Hối Quá
Đại Tỳ Kheo Tam Thiên Uy Nghi
Kinh Phạm Giới Tội Báo Khinh Trọng
Kinh Nhân Quả Ba Đời
Ca Diếp Kiết Tập
Thần Tăng Truyện
Kinh Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục (724)
Kinh Pháp Thọ Trần
Kinh Xuất Gia Duyên
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Kinh Quỷ Vấn Mục Liên
Kinh Kiên Ý
Kinh Mạ Ý
Kinh Thập Bát Nê Lê