KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao, người nước An Tức
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà thuộc thành Vương Xá. Vào buổi xế chiều, tôn giả Mục Liên xuất thiền, đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ sát đất, lùi lại đứng qua một phía bạch đức Phật:

– Bạch Thế Tôn! Con có điều phân vân muốn thưa hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Cho phép ông hỏi.

Tôn giả Mục Liên liền bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm các học giới như phạm Ba-la-đề-đề-xáni, Ba-dật-đề, Thâu-lan-giá, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-la-di, thì phạm tội nặng nhẹ thế nào? Cúi xin Thế Tôn giảng giải.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Hãy chú ý lắng nghe, Ta sẽ giảng cho ông. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy mà phạm giới chúng học thì sẽ bị đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng năm trăm năm của trời Tứ thiên vương tương đương với chín trăm ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Người nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Bala-đề-đề-xá-ni sẽ bị đọa vào địa ngục trong thời gian bằng một ngàn năm của trời Ba mươi ba tương đương với ba ức sáu mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Người nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Badật-đề sẽbị đọa vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng hai ngàn năm của trời Dạ Ma tương đương hai mươi ức bốn ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Người nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Thâu-lan-giá sẽ bị đoạ vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng bốn ngàn năm của trời Đâu Suất tương đương năm mươi ức sáu mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Người nào không biết hổ thẹn khinh lờn lời Phật dạy, phạm Tăng-già-bà-thi-sa sẽ bị đoạ vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng tám ngàn năm của trời Bất Kiêu Lạc tương đương hai trăm ba mươi ức bốn mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Người nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Bala-di sẽ bị đoạ vào địa ngục trong khoảng thời gian bằng mười sáu ngàn năm của trời Tha Hoá Tự Tại tương đương chín trăm hai mươi mốt ức sáu mươi ngàn năm ở nhân gian.

Nghe đức Phật dạy xong, tôn giả Mục Kiền Liên hoan hỷ phụng hành.

Lúc ấy, tôn giả Mục Kiền Liên liền nói kệ:

Vì lý do khinh lờn
Chết bị đọa đường ác
Nhờ tu tập nghiệp lành
Được sanh lên cõi trời.
Do tu tập nghiệp phước
Lìa ác được giải thoát
Do không khéo quán sát
Chết bị đọa đường ác.
Tỳ-kheo phải cẩn thận
Phóng dật nhiều buồn rầu
Tranh cãi nhỏ thành lớn
Làm ác bị thiêu đốt.
Giữ giới được phước vui
Phá giới tâm lo sợ
Hết phiền não ba cõi
Mới chứng đắc Niết-bàn.
Giới đức đáng nương cậy
Phước báo thường theo mình
Thấy pháp làm tăng trưởng
Xa lìa ba đường ác.
Giữ Giới trừ lo sợ
Phước đứng đầu ba cõi
Quỷ rồng và rắn độc
Không hại người trì giới.
Bậc thần tiên ngũ thông
Các chú thuật tạo thế
Vì những người hổ thẹn.
Dứt việc không hổ thẹn
Như Lai chế giới cấm
Nửa tháng nói một lần
Cúi đầu lạy chư Phật
Đã nói Giới lợi ích.

 


 

KINH PHẠM GIỚI TỘI BÁO KHINH TRỌNG

(Dị bản)

Hán dịch: Đời Hậu Hán Tam tạng An Thế Cao, người nước An Tức.

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, đức Phật ở tại vườn trúc Ca-lan-đà thuộc thành Vương xá. Vào xế chiều, tôn giả Mục Liên xuất thiền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, ngồi qua một phía, bạch Phật:

– Con có điều phân vân muốn hỏi, cúi xin đức Phật cho phép.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Có việc gì thì cứ hỏi, Ta sẽ giải đáp cho.

Tôn giả Mục Liên liền bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm giới chúng học cho đến phạm Ba-la-đềđề-xá-ni, Ba-dật-đề, Thâu-lan-giá, Tăng-già-bà-thi-sa, Ba-la-di thì phạm tội nặng nhẹ thế nào? Cúi xin đức Phật chỉ dạy.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Hãy chú ý lắng nghe, Ta sẽ nói cho ông. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn, khinh nhờn lời Phật dạy, phạm giới chúng học thì sẽ bị đọa vào địa ngục trong thời gian bằng năm trăm năm của trời Tứ thiên vương tương đương với chín trăm ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Ba-la-đề-đề-xá-ni thì sẽ bị đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng một ngàn năm ở trời Ba mươi ba tương đương ba ức sáu mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Ba-dật-đề thì sẽ bị đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng hai ngàn năm ở trời Dạ Ma tương đương hai mươi ức bốn mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn, khinh lờn lời Phật dạy, phạm Thâu-lan-giá thì sẽ bị đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng bốn ngàn năm ở cõi trời Đâu suất tương đương năm mươi ức sáu mươi ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn khinh lờn lời Phật dạy, phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì sẽ đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng tám ngàn năm ở cõi trời Bất Kiêu lạc tương đương hai trăm bốn mươi ức ngàn năm ở nhân gian.

Đức Phật bảo Mục Liên:

– Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni nào không biết hổ thẹn khinh lờn lời Phật dạy, phạm Ba-la-di thì sẽ bị đoạ vào địa ngục trong thời gian bằng mười sáu ngàn năm ở cõi trời Tha Hoá Tự Tại tương đương chín trăm hai mươi mốt ức chín mươi ngàn năm ở nhân gian.

Nghe đức Phật dạy xong, tôn giả Mục Liên hoan hỷ phụng hành. Lúc ấy, Mục Liên liền nói kệ:

Vì lý do khinh lờn
Khi chết, đọa đường ác
Vì tu hành điều thiện
Nên được sanh lên trời
Chính nhờ tu nghiệp thiện
Lìa ác được giải thoát
Do không khéo quán sát
Chết bị đọa đường ác.