PHẬT THUYẾT XUẤT GIA DUYÊN KINH

Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao, người nước An Tức
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Bà-già-bà ở trên núi Kỳ-xà-quật thuộc nước Xá-vệ cùng với đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi đại Tỳ-kheo tăng.

Bấy giờ, Ưu-bà-tắc Nan-đề cùng năm trăm Ưu-bà-tắc, ra khỏi thành Vương xá đến núi Kỳ-xà-quật. Đến nơi, cúi đầu đảnh lễ nơi chân Đức Phật, quỳ gối chắp tay hỏi Phật:

–Bạch Đại Đức! Xin được nghe năm giới Ưu-bà-tắc, những việc làm ác nào là phạm vào giới chính?

Đức Phật đáp:

–Này Ưu-bà-tắc Nan-đề! Có mười việc ác sẽ gây thiệt hại đến mạng sống. Những gì là mười?

 1. Đời hiện tại luôn ôm lòng giết hại.
 2. Đời sau tâm độc tăng lớn thêm.
 3. Thường bị thống khổ giết hại, oán nhau không dứt.
 4. Người thấy không vui.
 5. Suy nghĩ nhiều việc ác, thấy người sợ hãi.
 6. Ngủ không an giấc.
 7. Nằm mộng thì sợ hãi, thức dậy thời run sợ hãi hùng.
 8. Khi chết thì cuồng loạn mê man.
 9. Sau khi chết thân hoại, sinh vào trong địa ngục.
 10. Dù được làm người phần nhiều đau bệnh mạng sống yếu ớt. Đó là mười việc ác.

Trộm cắp tài vật của người khác, có mười việc ác. Những gì là mười?

 1. Tham lam sâu nặng.
 2. Thường bị mọi người nghi ngờ.
 3. Có thể phát sinh tội nặng.
 4. Hành thì phi thời, động thì phi pháp.
 5. Ác nghịch với bạn bè, xa tránh bậc hiền lương.
 6. Phá giới thì quả báo cảm ứng.
 7. Thường bị vua tra xét, đền của thường mạng; gieo nghiệp xấu xa, vứt bỏ vật báu.
 8. Thân hoại mạng chung, sinh vào địa ngục.
 9. Dù được làm người, đói lạnh khổ sở, thậm chí tiền của có nhiều cũng khó được hưởng.
 10. Dù thu nhập được một ít tiền của, nhưng bị cộng vào năm việc như: Vua, giặc cướp, nước, lửa và vợ con xấu ác, nay vừa cất giấu, mai biết được sẽ lấy mất.

Đó là mười việc ác.

Tàm dâm có mười việc ác. Những gì là mười?

 1. Người chồng thường bị vợ mình tra xét thêm nhiều ác độc.
 2. Nhà cửa tan nát.
 3. Pháp thiện tiêu diệt, pháp ác tăng thêm.
 4. Nguy ách hại đến thân.
 5. Không quản thúc được vợ mình.
 6. Không nắm giữ được của cải.
 7. Thường bị người nghi ngờ.
 8. Dòng họ bà con không tin cậy.
 9. Gieo nghiệp như vậy, nha môn không trong sạch lương thiện.
 10. Thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục, giả sử được làm thân nữ không riêng một vị; nếu được làm thân nam giong ruổi theo tà dâm, bỏ rơi vợ mình.

Đó là mười việc ác.

Nói dối có mười việc ác. Những gì là mười?

 1. Miệng thường hôi thối.
 2. Thiện thần tránh xa.
 3. Ác quỷ dễ xâm nhập.
 4. Lời nói thật lưu truyền ở đời, khắp nơi đều không tin.
 5. Ở đời bị làm việc nặng.
 6. Lời nói không có ý nghĩa.
 7. Sự việc chưa rõ ràng tiếng xấu nghe vang đi xa.
 8. Bị người xem thường, không được cung kính.
 9. Tuy có nói thật nhưng người không làm theo.
 10. Phần nhiều ôm sự lo buồn sợ hãi, gieo nghiệp chê bai, khi thân qua đời sinh vào trong địa ngục, dù được làm người thường bị chê bai.

Đó là mười việc ác.

Uống rượu có ba mươi lăm việc ác. Thế nào là ba mươi lăm?

 1. Của cải tiêu tan.
 2. Các khổ hoạn đưa đến.
 3. Oán thù, tranh cãi tăng thêm nặng.
 4. Để lộ thân thể.
 5. Tiếng xấu lan khắp xa gần.
 6. Thông minh trí tuệ ngày càng giảm bớt.
 7. Đáng được thì không đạt được.
 8. Đã đạt được thì lại mất đi.
 9. Việc xấu càng thăm thêm rõ ràng.
 10. Không lo nghĩ về việc chánh yếu.
 11. Mê mang ẩn hiện.
 12. Dung nhan tiều tụy.
 13. Khinh mạn tôn trưởng.
 14. Không biết cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn.
 15. Đối với nhà mình không phân biệt lớn nhỏ.
 16. Không tôn kính Phật.
 17. Không trọng đại Pháp.
 18. Chẳng kính việc Tăng.
 19. Gần gũi người ác.
 20. Xa rời người trí.
 21. Rơi vào đường tà.
 22. Tâm không hổ thẹn.
 23. Không giữ gìn sáu căn.
 24. Hôn mê dâm dục.
 25. Khắp nơi đều ghét.
 26. Người thấy không thích.
 27. Các bậc Tôn túc đều đến quở trách.
 28. Chiêu tập, tạo tác việc ác.
 29. Cậy dùng thế lực.
 30. Không biết trách nhiệm.
 31. Bậc trí đức ẩn tránh.
 32. Không khác loài voi.
 33. Cách xa Niết-bàn.
 34. Gieo nghiệp cuồng loạn mê hoặc.
 35. Thân chết mạng tiêu, sinh vào trong địa ngục, dù được làm người ngu si tối tăm.

Bấy giờ, Ưu-bà-tắc Nan-đề và năm trăm Thanh tín sĩ, chư Thiên, người đời, bốn chúng đệ tử, nghe Đức Phật nói đều vâng mạng thọ trì, cúi đầu nhiễu quanh xong, vui mừng lui ra.