PHẬT THUYẾT KIÊN Ý KINH

Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư An Thế Cao, người nước An Tức
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật trú tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan:

–Hôm nay ta vào thiền định, thương xót chúng sinh không biết rõ về đạo Phật Chánh chân thâm sâu, nên đã dùng lời lẽ thô thiển hư ngụy khinh bạc, muốn đem tâm ganh ghét để hủy báng tận nguồn gốc của đạo, giả dối tạo ra các nạn cùng cực để chất vấn đệ tử của ta. Ông nên dùng tâm ngay thẳng để nhận biết người tạo tội này, hoặc là thấy ác tà ma yêu thuật, hoặc là người gian ác không hiểu thế gian, hoặc các vị Bồ-tát, Tỳ-kheo Tăng, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hiểu rõ kinh điển cao siêu thuần khiết rồi chỉ bày giảng giải cho kẻ mê muội tối tăm, thuyết giảng cho họ về sự tích tập của tội phước trong sinh tử. Giả sử có người hiểu biết về đạo chánh chân giải thoát, thì đây là người tội được diệt phước được sinh. Nếu người hiểu biết thì nên chỉ cho họ hướng tu hành. Còn người loạn tâm ý không mở bày, tuy có gắng gượng lắng nghe nhưng tâm nhiều mê loạn, hoặc hủy hoại chánh pháp, khinh hủy Sa-môn và Ưu-bà-tắc, miệng nói lời ác, lời nói hư dối, nên biết người này sẽ mắc lấy tội báo. Sa-môn Hiền giả nên lấy nhẫn nhục làm đầu, sẽ như nước sạch trong, không chút cấu bẩn, người chết, chó chết, rắn chết, phân dãi thảy đều dùng nước để rửa nhưng không hủy hoại đến sự trong sạch của nước. Cũng nên giữ gìn tâm; giống như cái chổi quét đất, không chỗ nào mà không sạch, người chết, chó chết, rắn chết, phân dãi cũng đều được quét sạch, nhưng không làm hư chổi. Cũng lại giống như sức của gió, sức nóng của lửa người chết, chó chết, rắn chết, phân dãi cũng có thể bị thổi đi, cũng có thể thiêu đốt nhưng không hủy hoại sức của gió, cũng không hủy hoại sức nóng của lửa. Nếu có người muốn đến giết hại mình, mình cũng không sân giận, có người muốn đến vu khống mình, mình cũng không sân giận; muốn đến phá hoại mình khiến cho mình không thực hành pháp Phật, mình cũng không sân giận, chỉ dùng lòng Từ bi tâm ý chân chánh thì tội diệt phước sinh, mọi thứ tà vạy không vào đường chân chánh. Mọi điều xấu ác đều bị tiêu hủy.

Đức Phật bảo A-nan:

–Người có tâm tốt ý thiện, nghe được giáo pháp sáng suốt của Phật, một lòng lắng nghe hoặc có thể chỉ trong một ngày, hoặc không được một ngày, hoặc nửa ngày hay không quá nửa ngày, hoặc một lúc hoặc không quá nửa lúc, hoặc chỉ trong một khoảng sát-na thôi, thì phước đức của người ấy không thể suy lường được, không thể chê trách vào đâu được. Vì vậy, các ông nên thuyết giảng rộng rãi kinh này cho các hàng Tỳ-kheo Tăng, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, bạch y và dân chúng; cũng nên thuyết giảng cho họ về việc bố thí các thứ thực phẩm trong đời sống. Nếu có ngày trai giới, nên đặt bày thức ăn, thỉnh mời đủ bốn chúng, các bậc Cao tăng Hiền giả, Sa-môn hành đạo, thiết lập tòa cao luận giảng kinh Phật, xông hương đốt đèn ánh sáng tỏa khắp đến tận cõi trời, làm cho các vị trời vui mừng, đều xuống cõi hư không ghé tai để lắng nghe pháp, không ai mà không vui vẻ, các vị thần thiện cũng xuống bảo vệ chung quanh cửa ngõ, trừ tai họa, diệt yêu ma, phát sinh lợi lạc, có lợi lạc tức được an vui, hoàn toàn không có các việc oán thù xấu ác. Ví như trồng lúa, tùy theo giống mà sinh ra lúa, giống tốt được quả phước, giống xấu bị tai ương, chưa bao giờ không gieo giống mà được quả thật. Tâm chân chánh cũng lại như vậy, thì phước đức luôn trở về với tự thân. Hãy cẩn thận không nên phán đoán, bị tà tâm làm vướng mắc, ôm lòng hoài nghi, các thần thiện sẽ rời xa, làm cho rơi vào tội lỗi, việc làm không thành đạt, không biết rằng phá hủy giới cấm, đối nghịch với pháp Phật, việc làm không có lợi ích theo với tâm không chân chánh. Nếu người nam, người nữ nào nghe được kinh này, phụng trì, đọc tụng kinh này thì không ai mà không được phước đức.

Khi Đức Phật thuyết giảng kinh này xong Tôn giả A-nan hoan hỷ, đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn.

 

Print Friendly, PDF & Email