KINH XÁ LỢI PHẤT HỐI QUÁ
Hán dịch: Đời Hậu hán Tam Tạng An Thế Cao, người nước An Tức
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Khi Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, thuộc thành La Duyệt Kỳ, cùng ngồi với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ kheo và một ngàn vị Bồ tát, vị đệ tử bậc nhất là Xá Lợi Phất đứng dậy, quỳ gối chấp tay bạch Phật:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ nào ý muốn cầu Phật đạo, nhưng nếu đời trước làm ác thì sẽ sám hối như thế nào?

Đức Phật dạy:

– Lành thay! Lành thay! Xá Lợi Phất lo nghĩ đến sự tốt đẹp cho chư thiên và loài người nên mới hỏi như vậy.

Đức Phật dạy tiếp:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ muốn cầu đạo A-la-hán, muốn cầu đạo Phật Bích Chi, muốn cầu Phật đạo, muốn biết việc quá khứ, vị lai thì nên thường nhập định vào lúc sáng sớm, giữa trưa và tối, vào lúc nửa đêm gà gáy, tắm rửa, chỉnh đốn y phục, chấp tay lễ lạy mười phương, hướng về một phương bất kì, nói lời sám hối: “Những tội ác mà chúng con đã phạm từ vô số kiếp về trước đến nay, cho đến đời nầy đã phạm dâm dục, đã phạm sân hận, đã phạm ngu si, chẳng biết thời có Phật, chẳng biết thời có Pháp, chẳng biết thời có Tỳ kheo Tăng, chẳng biết thời thiện ác, hoặc thân có phạm tội, hoặc miệng có phạm tội, hoặc tâm có phạm tội, hoặc ý có phạm tội, hoặc ý muốn hại Phật, ghét chê Kinh, Đạo, hoặc đánh Tỳ-kheo Tăng, hoặc giết A-la-hán, hoặc giết cha mẹ mình, hoặc phạm ba tội về thân, bốn tội về miệng, ba tội về ý, tự mình sát sanh, bảo người sát sanh, thấy người khác sát sanh mà mình vui theo; tự mình trộm cắp, bảo người khác trộm cắp, thấy người trộm cắp vui theo; tự mình dối trá người, bảo người dối trá người, thấy người khác dối trá người mà vui theo; tự mình nói lời ly gián, bảo người khác nói lời ly gián, thấy người khác nói lời ly gián mà vui theo; tự mình mắng nhiếc, bảo người mắng nhiếc, thấy người mắng nhiếc mà vui theo; tự mình nói dối, bảo người khác nói dối, thấy người nói dối mà vui theo; tự mình ganh ghét, bảo người khác ganh ghét, thấy người ganh ghét mà vui theo; tự mình tham lam, bảo người tham lam, thấy người tham lam mà vui theo; tự mình không tin, bảo người không tin, thấy người không tin mà vui theo; tự thân không tin “làm thiện được thiện”, làm ác bị ác,” thấy người làm ác mà vui theo; tự mình trộm cắp vật thờ cúng trong chùa Phật, hoặc tài vật của Tỳ-kheo Tăng, bảo người trộm cắp, thấy người trộm cắp mà vui theo; tự mình dùng cân nhẹ, đấu nhỏ, thước ngắn lừa dối người, dùng cân nặng, đấu lớn, thước dài gian lận của người, thấy người khác gian lận người mà vui theo; tự mình cướp đoạt, bảo người cướp đoạt, thấy người cướp đoạt mà vui theo; tự mình ác nghịch, bảo người ác nghịch, thấy người ác nghịch mà vui theo…, những việc làm đó, đến nay, đã sanh vào năm đường: khi thì ở trong địa ngục, lúc lại ở trong cầm thú, khi ở trong ngạ quỉ, lúc lại ở trong loài người, thân ở trong năm đường nầy, lúc sống đã phạm tội lỗi, bất hiếu với cha mẹ, bất hiếu với sư trưởng, chẳng kính bạn lành, chẳng kính Sa-môn, bậc tu Đạo chân chính, chẳng kính trưởng lão, khinh dễ cha mẹ, coi thường sư trưởng, khinh chê người cầu đạo A-la-hán, khinh chê người cầu Phật Bích Chi, hoặc phỉ báng ganh ghét họ; thấy Phật đạo nói là quấy, thấy ác đạo nói là phải, thấy chánh nói bất chánh, thấy bất chánh nói chánh, những tội lỗi mà chúng con đã làm, nguyện hướng đến mười phương chư Phật khẩn cầu sám hối, khiến cho chúng con đời nay không phạm những tội lỗi đó nữa, khiến cho chúng con đời sau cũng không bị những tội lỗi ấy.” Vậy thì hướng về mười phương Chư Phật cầu xin sám hối như thế nào? Phật có khả năng thấy rõ, thông suốt nên ở trước Ngài, chẳng dám dối trá. Chúng con có tội lỗi chẳng dám che giấu, từ nay về sau đều không dám che giấu.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ nào, không muốn bị đọa vào địa ngục, cầm thú, ngạ quỉ thì những tội lỗi đã làm đều nên sám hối, chẳng nên che giấu, sau khi thọ Giới, chẳng nên làm ác; chẳng muốn sanh chốn biên địa, chỗ không có Phật, chỗ không có Kinh, chỗ không có Tỳkheo Tăng, chỗ không có nghĩa lý, chỗ thiện ác thì đều phải sám hối, không nên che giấu; nếu không muốn bị ngu si, điếc, đui, câm ngọng, không muốn bị sanh vào nhà giết súc vật, chài lưới, săn bắn, cai ngục, nghèo khổ thì đều nên sám hối, chẳng nên che giấu; người nữ muốn cầu con trai thì nên sám hối;muốn đắc đạo Tu-đà-hoàn, chẳng vào lại địa ngục, ngạ quỉ thì đều nên sám hối; muốn đắc đạo Tư-đà-hàm, sanh lên trời, sanh làm người, muốn đắc đạo A-na-hàm sanh lên cõi trời thứ hai mươi bốn, muốn đắc Niết bàn tịch diệt của A-la-hán, muốn đắc A-lahán ở thế gian, muốn đắc đạo Phật Bích Chi, muốn biết việc sanh tử thì đều nên sám hối tội lỗi, không nên che giấu.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ mỗi ngày ba lần đảnh lễ Chư Phật hiện tại trong mười phương, thì chư Phật ở mười phương đều đem sự trung chánh dạy lại cho người trong thiên hạ. Mặt trời, mặt trăng chiếu sáng khiến dân chúng làm việc tốt, Phật dùng Kinh, Đạo, mưa khắp thiên hạ, ví như trời mưa làm cho trăm loại lúa, cỏ cây đều tươi tốt, Đức Phật dùng Kinh, Đạo rưới mưa xuống thiên hạ cho nên sanh ra hầu, vương, Tứ Thiên Vương, trên đến cõi trời Ba mươi ba, giàu sang sung sướng, Phật lại làm sanh ra Tu Đà hoàn, Tư Đà hàm, A-na-hàm, A-lahán. Xin Chư Phật ở mười phương nghe chúng con thệ nguyện; “Dân chúng trong thiên hạ, các loài bò, bay, máy, động, làm các việc tốt, xấu, hoặc người bố thí, hoặc người nỗ lực giữ đạo, không hủy Kinh, Giới, hoặc người thương yêu nghĩ đến mọi người, hoặc người làm vô lượng việc thiện, hoặc người cúng dường Bồ tát và các Tỳ-kheo Tăng, hoặc người bố thí cho phàm phu và kẻ bần cùng, cho đến người thương yêu loài cầm thú, chúng con đều khuyên họ làm điều thiện, giúp họ hoan hỷ. Người mà chư Phật quá khứ đã có thể độ cho họ đắc Niết bàn, chúng con đều giúp họ hoan hỷ. Người mà chư Phật vị lai dạy họ làm điều thiện, xa lìa năm đường ác sanh tử, cho đến làm cho đắc đạo A-la-hán, Phật Bích Chi, chúng con đều giúp họ, chúng con vui vẻ khuyến khích , khiến họ làm thiện giống như Phật. Người mà chư Phật ở mười phương hiện tại đang hóa độ, dạy họ bố thí, không phạm Kinh, Giới, thương yêu mọi người, loài bò, bay, máy, động, đều khiến thoát địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ ngu si, bần cùng; cho đến khiến đắc đạo Tu-đà-hoàn, Tưđà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Phật Bích Chi, Niết bàn, chúng con đều vui vẻ khuyến khích khiến họ làm thiện, giúp họ hoan hỷ. Các Bồ tát quá khứ chưa thành Phật đã làm thiện là thực hành sáu Ba-la-mật: thực hành Đàn Ba-la-mật là bố thí, thực hành Thí Ba-la-mật là không phạm giới cấm, thực hành Sằn đề Ba-la-mật là Nhẫn nhục, thực hành Tinh tấn Ba-la-mật là Tinh tấn, hành Thiền Ba-la-mật là nhất tâm, thực Hành Bát nhã Ba-la-mật là trí tuệ, chư Bồ tát quá khứ ấy, hoặc thành tựu sáu Ba-la-mật, hoặc phụng hành sáu Ba-la-mật, chúng con đều vui vẻ khuyến khích, giúp họ hoan hỷ. Chư Bồ tát vị lai sẽ phụng hành sáu Bala-mật, chúng con vui vẻ khuyến khích, giúp họ hoan hỷ. Bồ tát hiện tại đang phụng hành sáu Ba-la-mật, chúng con vui vẻ khuyến khích, giúp họ hoan hỷ. Các phước chúng con đạt được đều ban bố cho mọi người, cha mẹ, loài bò, bay, máy, động, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân trong mười phương, đều khiến được phước đức của Phật, đắc quả Bích Chi, làm như vậy, nếu so sánh với việc đem, vàng bạc vật báu đầy trong bốn thành lớn dùng để bố thí, thì trăm lần hơn, ngàn lần hơn, vạn lần hơn, ức lần hơn.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ mỗi ngày ba thời mỗi đêm ba thời cúi đầu lễ bái chư Phật ở mười phương cầu; xin các ngài nghe lời thỉnh cầu của chúng con: “Chư Phật ở mười phương đã đắc quả Phật nhưng chưa thuyết giảng Kinh. Nay chúng con khuyến thỉnh các Ngài vì chư thiên, loài người, loài bò, bay, máy, động mà thuyết kinh, khiến họ thoát khỏi địa ngục, cầm thú, ngạ quỉ, ngu si, bần cùng, cho đến khiến họ đắc đạo Nê-hoàn. Chư Phật ở mười phương muốn vào Nê-hoàn, chúng con nguyện theo cầu xin quý Ngài đừng nhập Nê-hoàn, sẽ khiến cho chư thiên, loài người, loài bò, bay, máy, động được hưởng phước, khiến họ đều thoát khỏi địa ngục, ngạ quỉ.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Vào đời trước, khi Ta còn làm Bồ tát, vui vẻ khuyến thỉnh chư Phật thuyết Kinh, không nhập Nê hoàn, do đó nên Ta thành Phật. Lần thứ nhất Tứ thiên vương, Lần thứ hai Thiên Vương Đế Thích đi xuống, chấp tay đảnh lễ cầu xin ta vì chư thiên, loài người mà thuyết giảng Kinh, vô số chư thiên khuyên ta đừng nhập Nê hoàn.

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất:

– Như vậy, mọi người đều tùy theo sự gieo trồng của mình mà gặt quả, làm thiện thì được phước, làm ác thì mang họa.

Xá Lợi Phất bạch Phật:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ muốn cầu Phật đạo thì do nguyện gì mà được?

Đức Phật dạy:

– Nếu có thiện nam, thiện nữ mỗi ngày ba thời mỗi đêm ba thời cúi đầu đảnh lễ chư Phật mười phương thì cầu: “Xin chư Phật ở mười phương nghe chúng con, từ vô số kiếp về trước đến nay, có được bao nhiêu phước, hoặc do bố thí, hoặc thọ trì Kinh, Đạo, hoặc giữ tâm ý hiền thiện, vì Phật mà làm thiện, vì Kinh mà làm thiện, vì Tỳ-kheo Tăng mà làm thiện, vì phàm phu mà làm thiện, hoặc vì cầm thú mà làm thiện, vì làm ác thì gặt lấy tai họa, làm thiện thì được phước; làm ác thì tự hối hận, thọ trì Kinh, Giới không hủy phạm. Nếu thọ Giới thì không tư thông với người nữ. Nếu muốn khuyến thỉnh chư Phật, Bồ tát, để mọi người được làm thiện, hoặc khuyến thỉnh chư Phật đừng nhập Nê-hoàn thì chúng con đem các phước đức có được do học Đạo từ trước đến nay, đều hợp lại, với lòng tốt ban cho chúng sanh mười phương, như mọi người, cha mẹ, loài bò, bay, máy, động, điều khiến được phước, còn phần nhỏ cho chúng con được hưởng, khiến chúng con tu hành Phật đạo, làm theo kinh Phật kinh. Những người chưa độ, chúng con sẽ hóa độ họ. Những người chưa giải thoát, chúng con sẽ giải thoát cho họ. Những người chưa đắc Nê hoàn, chúng con làm cho họ đắc Nê-hoàn.

Đức Phật nói với Xá Lợi Phất:

– Giả sử người nam, người nữ trong thiên hạ đều được đắc A-lahán, Phật Bích Chi và nếu có người cúng dường các A-la-hán, Phật Bích Chi trong thiên hạ ấy trong hàng nghìn năm thì phước ấy nhiều chăng?

Xá Lợi Phất thưa:

– Chỉ cúng dường một A-la-hán, một Phật Bích Chi một ngày thôi thì phước ấy cũng đã vô lượng, huống là cúng dường các A-la-hán, Phật Bích Chi khắp cả thiên hạ trong một ngàn năm!

Đức Phật dạy:

– Người cúng dường các A-la-hán, Phật Bích Chi trong khắp cả thiên hạ trong một ngàn năm không bằng thọ trì Kinh “Sám hối tội lỗi” ba thời một ngày và ba thời một đêm. Tụng đọc một ngày, thì phước đạt được hơn phước đức cúng dường các A-la-hán, Phật Bích Chi trong thiên hạ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần.