LUẬN CÂU XÁ TỤNG SỚ BỔN
Viên Huy Thượng Nhân soạn
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

MỤC LỤC