SỐ 244
KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN MỘT

Phần 1: NGHI QUỸ VỀ LÝ CHÂN THẬT CỦA ĐẠI TAM-MUỘI KIM CANG

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na Phật đang ngự trên tầng trời Tha hóa tự tại. Cung ấy được trang hoàng bằng các thứ báu, treo linh, anh lạc, cờ phướn, châu báu và các thứ lọng báu, trang nghiêm như thế đầy khắp hư không.

Khi ấy, Đức Phật Thế Tôn an trụ vào trí Kim cang Tam-muội của chư Phật, Tam-muội này được các Thánh tôn kính. Ngài đội mũ của chư Phật, được các Đấng Pháp Vương trong ba cõi quán đảnh thành tựu trí Nhất thiết trí của chư Phật. Đây là tương ưng tự tại vô ngại tối thượng, đầy đủ các ấn bình đẳng của chư Phật, khéo thành tựu các sự nghiệp, cùng tận các nguyện của tất cả chúng sinh đều được viên mãn, Pháp thân bình đẳng rốt ráo trong ba cõi, nhiếp ba nghiệp Kim cang của các Như Lai, được chư Phật khen ngợi. Đó là từ bi, Đại Tỳ-lô-giá-na Như Lai, cùng tám câu-chi Đại Bồ-tát. Tên của các ngài là: Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ, Đại Bồ-tát Quán Tự Tại, Đại Bồ-tát Hư Không Tạng, Đại Bồ-tát Kim Cang Quyền, Đại Bồ-tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ-tát Đồng Tâm Sinh Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ-tát Nga-nga-na-nghiễn-nhạ, Đại Bồ-tát Hàng Chư Ma…

Các Đại Bồ-tát này cùng nhau vây quanh giảng nói tất cả pháp môn thanh tịnh, đầu, giữa, cuối đều thiện, văn nghĩa sâu xa, thuần nhất không xen tạp, hoàn toàn đầy đủ viên mãn. Đó là diệu lạc thanh tịnh tức là Bồ-đề; tham dục thanh tịnh tức là Bồ-đề; thân pháp thanh tịnh tức là Bồ-đề; tất cả giàu có vui sướng thanh tịnh tức là Bồ-đề; thấy thanh tịnh tức là Bồ-đề, yêu thích thanh tịnh tức là Bồđề; nhiễm pháp thanh tịnh tức là Bồ-đề, trang nghiêm thanh tịnh tức là Bồ-đề; ý vui thanh tịnh tức là Bồ-đề, chiếu sáng thanh tịnh tức là Bồ-đề; thân thanh tịnh tức là Bồ-đề; sắc thanh tịnh tức là Bồ-đề; tiếng thanh tịnh tức là Bồ-đề; hương thanh tịnh tức là Bồ-đề; vị thanh tịnh tức là Bồ-đề; xúc thanh tịnh tức là Bồ-đề. Vì sao? Vì tự tánh các pháp là thanh tịnh cũng giống như vậy. Vì tự tánh các pháp thanh tịnh nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thanh tịnh.

Đức Phật bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Nếu người được nghe tất cả pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh này, thì các nghiệp chướng, phiền não chướng và pháp chướng của người ấy được tiêu trừ, các pháp chướng đạo đều tiêu diệt. Nếu tạo nghiệp địa ngục cũng không bị đọa địa ngục, tất cả các khổ não chỉ trong khoảng sát-na đều diệt hết không còn, nhanh chóng đến đạo tràng Bồ-đề. Nếu người thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, ghi nhớ thì hiện đời người ấy được tất cả pháp bình đẳng Tam-mađịa, được tất cả pháp tự tại và được tất cả sự yêu thích khoái lạc, trải qua mười sáu đời Đại Bồ-tát thành Bậc Chánh Giác.

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na Phật muốn giảng nói pháp Đại thừa Tam-muội tối thượng của chư Phật, Kim cang giới… tất cả pháp Mạn-noa-la tối thượng của Kim cang giới,… tất cả pháp tối thắng của hữu tình, pháp điều phục tận vô tận, pháp thành tựu tất cả nghĩa, pháp tất cả nghĩa thành tựu pháp Kim cang thủ đại Tammuội, các pháp mầu bí mật vô lượng. Các pháp như vậy là pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

Lúc ấy, Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na mỉm cười, tay trái đưa lên cao ném chày Kim cang, rồi lại dùng chày Kim cang làm thế Câu triệu, đặt vào ngay tim, rồi nói chú Đại lạc bất không Kim cang bản tâm chân lý Tam-muội:

“Hồng” (âm kéo dài).

Lúc nói chú này, tất cả ba cõi, tất cả Phật, Như Lai và các Bồtát đều vui mừng, Câu triệu vào trong đại Mạn-noa-la của Đại Tỳlô-giá-na Phật, trụ trong Tam-muội của Phật thảy đều kính ái tất cả pháp thành tựu đều khiến được thành tựu.

Khi ấy, Đức Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na Phật kết ấn Đại lạc Kim cang rồi, liền nhập vào Kim cang Tam-ma-địa bí mật của tất cả Như Lai. Sau khi xuất định bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ:

–Bây giờ, ông hãy nói pháp Mạn-noa-la.

Vâng lời Phật dạy, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nhập vào Kim cang Tam-muội đại bí mật, xuất sinh Mạn-noa-la, an tưởng trí ấn Tam-ma-địa. Sau khi xuất định Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nói lý chân thật đại Tam-muội Kim cang, an tưởng vào pháp Mạn-noa-la, liền nói bài tụng rằng:

Nay con vâng lời Phật
Lược nói Mạn-noa-la
Lý Tam-muội chân thật
Pháp an tưởng Kim cang
Bốn phương và bốn góc
Trang nghiêm bốn cửa lầu
Ngài Vi-đà rực sáng
Xung quanh Mạn-noa-la
Bốn góc cửa phải, trái
Có đặt hình bán nguyệt
Trang nghiêm các thứ báu
Treo linh châu, anh lạc
Lọng báu và cờ phướn
Gương sáng, các vòng hoa
Đặt ngoài Mạn-noa-la
Trong đặt tám vòng tròn
Chia thành tám tôn vị
Chính giữa Kim Cang Thủ
Gọi là vòng Kim cang
Nơi Mạn-noa-la này
Y pháp đặt tôn tượng
Sắc tướng như trăng sáng
Ánh rực rỡ chiếu khắp
Tay cầm chày Kim cang
Hiện thế đưa lên cao
Ngồi trên tòa hoa sen
Xung quanh Kim cang ấy
Ánh sáng chiếu rực rỡ
Trì thần chú Bản tôn
Khởi tưởng Mạn-noa-la
Cho đến các Hiền thánh
Cũng trì chú Bản tâm
Y Kim cang sinh ra
Tượng báu và tượng vẽ
Đặt xung quanh Bản tôn
Giữa trước tương Trung tôn
Đặt Kim cang Tát-đỏa
Thân tướng màu hồng nhạt
Đầu đội mũ chư Phật
Tay cầm chày Kim cang
Hiện bày thế nhiếp triệu
Ở bên phải có đặt
Chỉ-rị-chỉ-la tôn
Thân sắc như Đại Nhật
Tướng các báu nghiêm thân
Ở phía sau lại đặt
Đại Tôn Niệm Kim Cang
Toàn thân màu xanh nhạt
Tay cầm cờ Ma-kiệt
Ở bên phải có đặt
Đại Tôn Kim Cang Quyền
Thân sắc màu vàng ròng
Hai tay Kim cang quyền
Bốn góc đặt bốn vị
Cầm nắm hoa cờ xí
Liên bát và Phật đảnh
Ngoài góc Mạn-noa-la
Đặt Nỉ-phược-kiến-noa
Khoảng giữa của bốn cửa
Hoặc tượng hoặc cờ xí
Mạn-noa-la phía trong
Đặt Kim Cang Thủ thảy,
Khắp vòng Kim cang ấy
Đều có Phật, Thế Tôn
Bên ngoài Mạn-noa-la
Đặt các trời cõi Dục
Trước đặt chủ ba cõi
Là Thích, Phạm tự tại
Y theo nghi như vậy
Lập pháp Mạn-noa-la.

Lại vào nghi quỹ Mạn-noa-la, nên theo pháp mà lựa chọn vị Axà-lê đại Kim cang vào trong đạo tràng. Vị A-xà-lê phải rành về nghi thức của tất cả Mạn-noa-la, biết tất cả pháp Tam-muội, khéo biết rõ các pháp tướng và thành tựu các nghi quỹ, thường quán tưởng vào tôn vị Kim Cang Thủ, lãnh thọ đầy đủ tất cả pháp quán đảnh, thông đạt Nhất thiết trí, rành rẽ về các việc cúng dường, có khả năng biết các pháp Mạn-noa-la thế gian và xuất thế gian. Nếu đã thành tựu các ấn bí mật rồi thì kết ấn đều thành tựu. Nếu có lỗi lầm mà thường ở trong Tam-muội thì những việc đã làm đều hiện tiền, không cần thầy trao mà tự biết rõ các pháp cúng dường. Các tướng như trên, đây chỉ nói tóm lược mà thôi.

Nếu Kim cang A-xà-lê có tâm nguyện cầu thì thành tựu được pháp tối thượng ngay trong đời này, cho đến có khả năng thành tựu Bồ-tát và trí Nhất thiết. Vì sao? Vì vị đại A-xà-lê quán tưởng vị Kim Cang Thủ tôn quý thường ở trong bản tâm, lại từ tâm Câu triệu mà nhập vào Mạn-noa-la, hoan hỷ vui thích an trụ
Tam-muội. Chính mình được viên mãn rồi, mới nhập vào pháp Mạn-noa-la, thân hiện tại được sự ái kính và việc làm đều được thành tựu. Khi A-xà-lê kết ấn Kim cang rồi, thì thực hành pháp quán nhìn bằng Kim cang mà trì tụng tâm chú. Như vậy mới thành tựu pháp đại Mạn-noa-la. Sau đó kết ấn Kim cang hy hý, trì tụng thần chú và khởi thân đảnh lễ. Vị Axà-lê trước phải tắm gội sạch sẽ, mặc y đỏ, trang nghiêm các thứ, xong rồi chắp tay Kim cang với tư thế Kim cang vũ, tay cầm hương hoa và an tâm vào Mạn-noa-la, lại khởi tướng hy hý, trì tụng thần chú. Sau đó, chiêm ngưỡng Kim Cang Thủ bằng cái nhìn Kim cang, rồi trải tòa ngồi, y theo pháp mà cầu Kim Cang Thủ tướng tốt thì liền thành tựu.

Khi ấy, Kim Cang Thủ tỏ hiện vẻ rất vui mừng và hiện lành, giữa hai đầu chân mày hơi lay động, toàn thân màu hồng, từ mặt phát ra ánh sáng rực rỡ, lại hiện các thần thông, hiện thần thông rồi mới hiện bản thân ban cho pháp thành tựu tối thượng. Từ đó về sau mỗi ngày hành giả thành tựu tất cả pháp, mọi cử chỉ ngồi hay đi chư Thiên không thể thấy, không bị mọi sự ngăn cấm, đầy đủ các sự thành tựu, được giàu có sung sướng, thông đạt trí vô thượng. Các việc như vậy là từ nơi Kim Cang Thủ đều được thành tựu. Sau đó tự thực hành pháp cúng dường, cúng dường rồi, dùng pháp quán đảnh Kim cang mà tự thọ quán đảnh. Kế là nên quán tưởng cầu thỉnh chày Kim cang của Bồ-tát Kim Cang Thủ. Cầu thỉnh rồi Bồtát Kim Cang Thủ liền hiện bản thân đích thân trao chày cho vị Axà-lê. Vị A-xà-lê này cầm chày Kim cang, để cầu các thành tựu tối thượng, chỉ trong khoảng sát-na đều được tất cả. Nếu tự cầm chày Kim cang mà trì tụng, thực hành các pháp tối thượng thì phải trải qua sáu tháng mới được thành tựu. Sau đó cũng thọ Kim cang quán đảnh như trước mà tác pháp cúng dường, tùy theo ý cầu mong, phải y theo nghi này. Nên như thế mà thường trì pháp đại Mạn-noa-la thành tựu này.

Lại nữa, vị A-xà-lê Kim cang trí chỉ dạy cho đệ tử nghi thức nhập vào Mạn-noa-la trước phải kết ấn Diệu lạc Kim cang Tammuội, rồi dẫn đệ tử vào Mạn-noa-la để kính lễ. Nếu có sở nguyện gì thì cần phải khẩn niệm cầu pháp thành tựu của Kim Cang Thủ và phải như pháp kết đại ấn, thực hành thành tựu như vậy sẽ thấy được điềm lành, các pháp thành tựu đều khiến được thành tựu. Đệ tử vào trong Mạn-noa-la như vậy rồi thì sở đắc được thành tựu ngang bằng với vị A-xà-lê không khác, sau đó thọ trì chày Kim cang như trước. Đó gọi là đệ tử Kim cang, sẽ được thọ ấn pháp, pháp Tam-muội của chư Phật, nhận được pháp ấn của chư Hiền thánh. Lúc đó, dùng các Tam-muội cúng dường xuất sinh ra các thứ thức ăn của chư Thiên… vào trong Mạn-noa-la, như thế tùy sức mà hiến cúng và hiến cúng ca múa, ngày đêm y theo pháp không có ngủ nghỉ, dốc lòng chuyên chú cầu pháp thành tựu, khởi tâm bình đẳng, phát đại thệ nguyện, rộng vì tất cả chúng sinh khiến chứng Bồ-đề.

Nếu giảng nói pháp thành tựu của Kim Cang Thủ, hành giả phải bắt đầu vào ngày rằm, kết ấn Diệu lạc kim cang trước Bồ-tát Kim Cang Thủ, tùy ý mà kết giới, trong một tháng phải trì tụng lời Kim cang
mới được thành tựu. Từ đó về sau tác pháp thành tựu đều được thành thục. Từ đây về sau pháp thành tựu nào được thực hành đều được thành tựu. Như lời nói chân thật của Kim Cang Thủ, bấy giờ hành giả nên y theo pháp mà tạo tượng lụa, theo nghi Mạn-noala vẽ Bồ-tát Kim Cang Thủ và tám vị Đại Bồ-tát, hành giả ở trước tượng lụa từ ngày rằm trở đi trước phải kết đại ấn, trì tụng cho thành thục, suốt mười lăm ngày đêm không nên giải ấn ấy, trì tụng liên tục tâm tâm không gián đoạn. Đến lúc trời sáng sớm Bồ-tát Kim Cang Thủ liền hiện bản thân, mỉm cười thật tươi, màu thân như màu mặt trăng, đứng trước hành giả mà ban sở nguyện.

Lại nói về pháp thành tựu, nên vẽ Phật Thế Tôn và Bồ-tát Kim Cang Thủ cùng tám vị Đại Bồ-tát vào tấm lụa, xung quanh lại vẽ chư Phật Như Lai, lại y như pháp trước mà trì tụng thì được tất cả thành tựu.

Trong bức lụa nên dùng hương thơm mà vẽ Bồ-tát Kim Cang Thủ. Hành giả ở trước tượng lụa kết ấn trì tụng một lạc-xoa lần, khi tụng đủ số rồi thì hành giả liền thành Kim cang tát-đỏa.

Lại y như nghi thức trước, chỉ vẽ Phật Thế Tôn rồi trì tụng thì được thành tựu như Phật.

Lại nữa, hành giả vào trong Mạn-noa-la, trì tụng trong đó, thì sẽ thành tựu tất cả ý nguyện.

Lại nữa, hành giả y pháp trì tụng thần chú của bản tâm thì được trời người kính mến. Trì tụng đủ một lạc-xoa lần thì thân được che chở, gia trì vào trong hạt cải trắng cho người khác để làm pháp che chở, gia trì vào chày Kim cang và cho nó xoay tròn thì mọi người đều được che chở.

Lại thực hành pháp quán tưởng giống như pháp tưởng Mạnnoa-la ở trước, kết ấn, nhìn bằng ánh mắt Kim cang, cũng dùng hạt cải khiến cho tất cả các ma đều bị trói buộc.

Nếu trì tụng một hơi thì các ma bị mê loạn và đều bị chế phục.

Nếu người nào y theo pháp Kim cang kiên cố mà trì tụng thì đều được Câu triệu.

Nếu nhắm mắt trì tụng thì tất cả ma chúng tự nhiên bị tiêu diệt.

Nếu kết ấn Kim cang tỏa mà trì tụng thì tất cả bọn ma đều bị đè bẹp.

Nếu kết ấn Kim cang Noa-cát-nễ mà trì tụng thì nhiếp triệu được tâm của các ma.

Nếu trì tụng nhanh thì ma chúng đều kinh sợ.

Nếu kết ấn Kim cang Bồi-la-phược mà trì tụng, thì sẽ thành tựu tất cả nghĩa.

Nếu muốn cầu được nhiều tài bảo, thì nên kết ấn Kim cang Dunghi-nễ.

Nếu muốn cho tất cả hữu tình đều ưa thích thì nên trì tụng bằng âm thanh vi diệu, thì tất cả hữu tình đều ưa thích.

Nếu muốn được mười phương chư Phật, Như Lai ưa thích quý mến
thì nên kết ấn Kim cang tiễn mà trì tụng tâm chú.

Nếu muốn tình thân ái được bền chắc, thì nên nắm bàn tay lại thành kiên cố quyền rồi đặt vào ngay tin mà trì tụng.

Nếu muốn hết tâm tức giận thì nên kết ấn trong thế giơ cao lên mà trì tụng.

Nếu muốn hữu tình được vui vẻ thì nên nắm bàn tay lại thành Kim cang quyền rồi đặt vào tim mà trì tụng.

Nếu muốn xua tan tối tăm thì nên quay mặt về hướng Đông xoay tròn vòng Kim cang.

Nếu muốn thân an vui, thì nên gia trì vào thân mình.

Nếu muốn hiện các sắc tượng, thì nên kết ấn Kim cang sắc tướng.

Nếu muốn nghe các thứ tiếng, thì nên gia trì vào đàn Kim cang.

Nếu muốn nghe các hương thơm thì nên tưởng vào hương mà gia trì.

Nếu muốn rõ được vị tối thượng thì nên gia trì vào chày Kim cang.

Nếu muốn được tỉnh thức thì nên dùng tay gia trì, hoặc vỗ tay hoặc búng ngón tay.

Nếu muốn giải trừ các sao xấu thì nên kết ấn Kim cang Mộtnột-nga-la.

Nếu muốn khiến các ngôi sao xấu thành sao tốt, thì nên đến trước tượng trời Tần-na-dạ-da làm ra vẻ giận dữ lớn tiếng trì tụng.

Nếu muốn hết các thứ bệnh khắc nghiệt thì nên nhìn bằng ánh mắt Kim cang.

Nếu muốn giải trừ các độc thì nên dùng lông chim công mà phất qua.

Nếu muốn giải trừ thuốc độc thì nên kết ấn Cam lộ.

Nếu muốn diệt trừ các ác ma thì nên hiện thế giận dữ trì tụng liên tục không gián đoạn.

Nếu muốn giải trừ các quỷ mị thì nên bắt ấn Kim cang hý mà búng.

Nếu muốn phá các tà ấn thì nên làm thế giận dữ.

Nếu muốn triệu tập tất cả Noa-cát-nễ thì nên dùng ấn Kim cang Khiết-thung-nga.

Nếu muốn phá Mẫu quỷ và Mạn-noa-la các chú pháp tà định thì nên dùng bụi trần ở dưới chân của Kim cang Phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn sai các quỷ thần làm tôi tớ thì nên đến miếu thờ thần hiện tướng rất giận dữ mà trì tụng.

Nếu muốn hàng phục các quân ma thì nên làm ra tướng Kim cang rất giận dữ
và cười lớn tiếng.

Nếu muốn phá quân giặc, thì nên gia trì vào chày Kim cang rồi ném.

Nếu muốn cầu vào quân trận được chiến thắng thì nên bắt ấn Kim cang Kế-đổ.

Nếu muốn ngăn cấm trói buộc, thì nên gia trì vào y phục rồi buộc, nếu muốn mở ra thì nên xưng tên ấy.

Nếu muốn phá thành của quỷ Phệ-đa-noa thì nên kết ấn Kim cang Bạn-nhạ-ninh.

Nếu muốn tháo gỡ các gông cùm thì nên dùng ấn Kim cang Bốc-yết-sa.

Nếu muốn tuôn ra lửa thì nên gia trì vào Kim cang Nhật tinh bảo.

Nếu muốn những nơi khô cằn có nước thì nên gia trì vào Kim cang Nguyệt tinh bảo.

Nếu muốn được các đồ ăn thức uống và các y phục… thì nên nhìn lên hư không mà trì tụng một lạc-xoa lần.

Nếu muốn thấy chư Phật Như Lai đầy khắp hư không thì phải nhớ nghĩ chư Phật rồi nhất tâm trì tụng.

Nếu muốn trong hư không hiện tướng văn tự và thấy các việc trong ba đời thì nên viết chữ “A” trì tụng một lạc-xoa lần thì liền thấy các việc trong ba đời, mắt thấy vậy rồi, thì việc mà ý biết cũng giống như vậy.

Nếu gia trì một lạc-xoa lần vào mắt thì sẽ thấy sắc tướng trong ba đời.

Nếu gia trì vào tai, thì tai nghe tiếng trong ba đời.

Nếu gia trì vào mũi thì mũi có phân biệt được các mùi hương trong ba đời.

Nếu gia trì vào lưỡi thì sẽ nói được việc trong ba đời.

Nếu gia trì vào ý thì ý phân biệt rõ lý vi diệu chân thật.

Nếu muốn thành tựu tượng chư Phật và thấy những việc hy hữu thì nên gia trì một lạc-xoa lần.

Nếu muốn thấy việc huyễn hóa thì nên dùng phất bằng lông chim công.

Nếu muốn cầu những đồ cần dùng thì nên đến miếu thờ trời Đại Tự tại trì tụng một lạc-xoa lần.

Nếu muốn thấy các Thánh tích thì nên dùng ấn Hàng tam giới.

Nếu muốn thành tựu tất cả pháp, thì nên dùng ấn Kim cang trí.

Nếu muốn thấy vị Tiên có năm thần thông, thì nên dùng ấn Kim cang định.

Nếu tự thân muốn thành tựu quả vị Phật, Bồ-tát và trong bốn oai nghi hiện ra các việc thì nên dùng ấn Kim cang hý thông.

Nếu muốn giác ngộ chư Thiên, thì nên dùng ấn Kim cang lực.

Nếu muốn hàng phục các loài Rồng, thì nên đến bên đầm chỗ Rồng ở mà trì tụng.

Nếu muốn khiến các Dạ-xoa không làm nô tỳ, thì nên dùng ấn Kim cang chỉ.

Nếu muốn điều phục các Bộ-đa, thì nên dùng chân đạp tượng trời Đại Tự tại, hiện ra vẻ rất giận dữ trì tụng thần chú.

Nếu muốn chận đứng sấm chớp mưa đá thì nên dùng ấn Kim cang Tha-phược-noa.

Nếu muốn dứt trừ hỏa hoạn, thì nên dùng ấn Tần-mi Bồ-tát.

Nếu muốn mưa xuống thì nên đến chỗ đầm của Rồng mà trì tụng. Nếu muốn tạnh mưa thì nên dùng hoa héo làm phép Hộ ma vào trong nước.

Nếu muốn nổi lên gió mây thì vẽ hình Rồng rồi xông hương lên.

Nếu muốn trời quang đãng, thì nên dùng ấn Kim cang hư không Phật nhãn.

Nếu muốn những nơi khô cằn vọt lên suối nước, thì nên dùng ấn Cứu cánh Kim cang long.

Nếu muốn những kho báu trong đất hiện ra thì nên dùng ấn Kim cang Khiết-ních-đa.

Nếu muốn tìm các kho báu trong đất thì nên dùng ấn Kim cang nghĩa.

Nếu muốn thành tựu tất cả Mạn-noa-la, thì nên dùng ấn Kim cang luân.

Nếu muốn thành tựu các ấn pháp, thì nên dùng ấn Đại lạc Kim cang Tam-muội.

Nếu muốn thành tựu các pháp Tam-muội thì nên dùng ấn Diệu lạc Kim cang.

Nếu muốn thành tựu các vị trời trì chú thì nên dùng ấn Kim cang.

Nếu muốn thành tựu Bồ-tát Kim cang bộ thì nên dùng ấn Kim cang căn bản tối thượng.

Nếu muốn thành tựu các Bồ-tát thì nên dùng ấn Kim cang tâm.

Nếu muốn thành tựu Bồ-tát Kim cang thì nên dùng đại ấn Kim cang.

Nếu muốn cầu thành tựu chư Phật, thì nên dùng ấn Kim cang trí quyền.

Các pháp như trên đều phải dùng thần chú mà gia trì.


Phần 2: NGHI QUỸ KIM CANG TAM-MUỘI TRONG LÝ CHÂN THẬT CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

Khi ấy, Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na lại tự nói giáo pháp Bátnhã ba-la-mật-đa này, là pháp môn Bồ-đề của chư Phật. Nghĩa là Kim cang bình đẳng Bồ-đề tức là Bồ-đề. Kim cang kiên cố nghĩa bình đẳng Bồ-đề tức là Bồ-đề. Đệ nhất nghĩa bình đẳng Bồ-đề tức là Bồ-đề. Các pháp tự tánh thanh tịnh bình đẳng Bồ-đề tức là Bồ-đề; không phân biệt các pháp cũng giống như vậy. Nếu người nào nghe được bốn pháp môn này mà thọ trì đọc tụng thì sẽ tiêu trừ các nghiệp chướng, cho đến ngồi dưới đạo tràng chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Lúc đó, Đức Phật Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na nói pháp môn chân lý này rồi lại nắm tay thành trí quyền và mỉm cười rạng rỡ, nói các pháp bình đẳng tâm chú:

“A” (âm kéo dài).

Lúc nói thần chú này có tất cả chư Phật, Như Lai đều nhóm họp, vây quanh Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na, rồi y theo vị trí thứ lớp Kim cang Tát-đỏa Mạn-noa-la mà an tọa. Tám phương bên ngoài Mạn-noa-la có tám Đại Bồ-tát ngồi cười mỉm rạng rỡ.

Khi đó, Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na nhập vào Tam-ma-địa an tưởng
trong Mạn-noa-la của tất cả Như Lai. Sau khi xả định liền nói pháp đại Mạn-noa-la lý Kim cang chân thật của chư Phật Như Lai. Y vào nghi Kim cang Tát-đỏa Mạn-noa-la ở trước, nên lập ngoại Mạn-noa-la, bên trong Mạn-noa-la này vẽ vòng Kim cang, bên trong vòng đó vẽ hoa sen nhiều màu. Trên hoa sen an trí Phật Thế Tôn, xung quanh Thế Tôn lại đặt tám Đức Phật, các Đức Phật đều ngồi trên Nhật luân và cầm chày Kim cang. Lại ở bốn phương bốn góc bên ngoài Mạn-noa-la, y theo pháp mà đặt tám vị Đại Bồtát, còn ở bốn cửa mỗi cửa đều đặt bình Át-già. Bình ấy cần phải y theo pháp lựa chọn, đựng đầy nước thơm, rồi dùng hoa đẹp cắm vào bình và lấy năm loại châu báu, năm loại hoa màu, năm loại thuốc thang… để vào bình, rồi dùng lụa màu phủ lên trên, sau đó mới kết ấn Kim cang của chư Phật, dâng cúng chư Phật, rồi mới đặt bình ấy ở bốn cửa.

Lúc đó, vị A-xà-lê y theo pháp quán tưởng thân mình đồng với thân chư Phật, tự cho rằng mình thành A-xà-lê Kim cang. Từ đó về sau đối với giáo pháp của chư Phật được thành tựu tất cả, diệt trừ các nghiệp chướng. Sau đó, mới bảo đệ tử vào Mạn-noa-la, y pháp dùng chày Kim cang quán đảnh năm chỗ. Đây gọi là Quán đảnh kim cang. Rồi nói bài tụng về Tam-muội này rằng:

Ngươi thọ quán đảnh rồi
Phải biết vì chúng sinh
Làm pháp Phật tăng trưởng
Trụ trong tâm bình đẳng.

Sau đó, tùy theo căn tánh của đệ tử và với bốn thứ cờ nêu nên y pháp mà thực hành như vậy.

Nói Tam-muội Mạn-noa-la này rồi, lại nói pháp thành tựu tượng vẽ trên lụa. Trong tấm lụa ấy vẽ Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na ánh sáng rực rỡ, hai tay kết ấn Trí quyền của chư Phật, còn các Đức Phật và Bồ-tát khác y vào nghi thức Mạn-noa-la mà vẽ. Sau đó ở trước tượng lụa này, tùy ý thực hành pháp thành tựu, đều được thành tựu tối thượng.

Lại nói về phương pháp tượng lụa: ở trong tấm lụa đó, chỉ vẽ Đức Phật Đại Tỳ-lô-giá-na, ở trước tượng lụa đó tùy ý mà trì tụng. Sau dùng hai tay kết ấn Trí quyền, nếu trì tụng suốt đêm thì sẽ được thành tựu Bát-nhã ba-la-mật-đa, cho đến chứng được địa vị Bồ-tát, khi chuyển sinh liền thành Chánh đẳng Chánh giác.

Như trên đều là vì mình thành tựu Mạn-noa-la mà nói như vậy. Nếu vì người chưa thành tựu Mạn-noa-la thì bây giờ lại nói:

Nếu muốn cầu được cúng dường Phật, thì nên ban tất cả niềm vui.

Nếu muốn được cúng dường các vị Bồ-tát thì nên đem hương hoa vi diệu cúng dường Tam bảo và phải siêng trì tụng thần chú.

Nếu muốn cầu cho tất cả chúng sinh thực hành cúng dường, thì nên trì tụng bằng tâm Từ.

Nếu muốn nhiếp tất cả pháp thì nên tụng bốn câu kệ Bát-nhã ba-la-mật-đa.

Nếu muốn hàng ma, thì nên trì tụng bằng định tâm vững chắc.

Nếu muốn cầu quán đảnh chư Phật thì nên xả hết tất cả các vật trang nghiêm trên thân mình.

Nếu muốn đầy đủ các pháp thì nên dùng ấn Kim cang liên quán thị.

Nếu muốn cầu thành tựu pháp Yết-ma của chư Phật thì nên dùng chư Kim cang Yết-ma.

Nếu muốn cầu thành tựu chư Phật thì nên dùng đại ấn Kim cang Trí quyền.

Các pháp như trên đều phải trì tụng tâm chú.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7