KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN BA

Phần 11: ĐẠI NGHI QUỸ NÓI VỀ TAM-MUỘI NHẤT THIẾT LẠC

Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói tất cả pháp tối thượng Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Đó là tất cả hành bình đẳng nên Bát-nhã ba-la-mật-đa hành cũng bình đẳng, vì tất cả nghĩa bình đẳng cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa nghĩa bình đẳng. Vì tất cả pháp bình đẳng cho nên Bát-nhã ba-la-mật-đa pháp bình đẳng. Vì thành tựu tất cả sự nghiệp cho nên sự nghiệp Bát-nhã ba-la-mật-đa thành tựu.

Bấy giờ, nghe Phật nói pháp môn chân thật này rồi, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nhập Tam-ma-địa bất không Mạn-noa-la an tưởng của tất cả chư Phật, Bồ-tát. Sau khi xả định liền nói tâm chú tất cả Bất không Tam-muội rằng:

“Hồng” (âm kéo dài).

Lúc nói thần chú này, có các pháp Mạn-noa-la của tất cả Như Lai, từ tâm mà ra, y theo lý chân thật Tam-muội, Đại mạn-noa-la mà an trụ. Bây giờ Bồ-tát Kim Cang Thủ đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, lại nói nghi pháp đại Tam-muội mạn-noa-la.

Nếu muốn thành tựu pháp này thì nên vẽ Đại mạn-noa-la, bên trong chia thành tám chỗ, đặt tượng hàng tam giới và các Bồ-tát. Vẽ như vậy rồi, sau đó y theo pháp dâng các thứ cúng dường. Đây gọi là pháp Tam-muội mạn-noa-la.

Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói nghi pháp tất cả Tam-muội kim cang an tưởng Đại mạn-noa-la. Nên vẽ Mạn-noa-la bên ngoài, ở giữa Mạn-noa-la vẽ vòng kim cang phân chia thành tám vị, y theo pháp mà xếp đặt các tôn tượng. Lại ở bốn góc của Mạn-noa-la bên ngoài y theo pháp đặt các Bồ-tát Kim cang bộ, bốn cửa đều cắm cờ nêu của bốn bộ. Vẽ như vậy rồi, sau đó y vào pháp Đại Tam-muội dâng các thứ cúng dường.

 

Phần 12: NGHI QUỸ NGOẠI KIM CANG BỘ

Bấy giờ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói Bát-nhã ba-la-mậtđa giáo, làm an vui tất cả hữu tình. Nghĩa là tất cả hữu tình Như Lai tạng tức là Bồ-tát Phổ Hiền. Tất cả hữu tình Kim cang tạng là Kim cang tạng quán đảnh. Tất cả hữu tình Pháp tạng tức là chuyển tất cả ngữ luân. Sự nghiệp tạng của tất cả hữu tình tức là thành tựu tất cả việc.

Nghe Phật nói pháp môn chân lý này rồi, đại chúng của ngoại Kim cang bộ đồng phát ra tiếng lớn, liền nói tâm chú Kim cang đại tự tại rằng:

“Nột-rị” (Trì) (hai chữ hợp thành một âm).

Nói tâm chú này rồi, lại nói nghi pháp Mạn-noa-la. Nên y theo bản pháp mà vẽ đại Mạn-noa-la, bốn phương bốn cửa, bốn góc phân chia đầy đủ. Ở trong Mạn-noa-la y theo pháp vẽ trời Đại tự tại. Bốn phương, bốn góc bên ngoài vẽ tám vị hội chủ như: phương Đông Maha-ca-la, phương Nam Nan-nễ-kế-thuyết-la, phương Tây Ma-hakiện-tra, phương Bắc Nãi-lý-đa-thuyết-la. Góc Đông nam Lỗ-nãi-lacát-ba-la; góc Tây nam Tán-ni-thuyết-la, góc Tây bắc Khiết-xuânnga-la-ni, góc Đông bắc Ngỗ-cát-la-noa. Lại ở cửa Đông vẽ Nan-đềthuyết-la, cửa Nam vẽ Môn-ni-thuyết-la, cửa Tây vẽ Kiện-tra-lanoa, cửa Bắc vẽ Ma-hạ-lao-nại-la. Bên ngoài Mạn-noa-la vẽ bộ các chúng bộ đông. Vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi, vị A-xà-lê nên tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới vào Mạn-noa-la, dâng các thứ cúng dường, tay cầm chĩa ba trì tụng tâm chú. Sau đó y pháp dẫn đệ tử vào Mạn-noala trao cho chĩa ba, rồi nói pháp Tam-muội tụng rằng:

Ngươi cầm cờ nêu này
Nên lợi ích chúng sinh
Tự tại đối các dục
Việc làm đều thành tựu.

Nói kệ tụng rồi, vị A-xà-lê liền dùng trí ấn và sinh ra các pháp cúng dường… trao cho đệ tử. Từ đây về sau, đệ tử lìa các sự sợ hãi và được thành tựu tất cả trong bản bộ, được giàu sang vui thích, an ổn khoái lạc.

Khi ấy, chúng ngoại Kim cang bộ nói Ma-tứ-thuyết-la Thiêntam-xoa mạn-noa-la này rồi, lại có các chúng Ma-đát-lý, đều cùng nhau đảnh lễ dưới chân Phật Thích-ca Mâu-ni, khác miệng cùng lời nói tâm chú câu triệu tất cả thành tựu Tam-muội rằng:

“Tỳ-du” (hai chữ hợp thành một âm).

Nói tâm chú này rồi, lại nói pháp Mạn-noa-la. Nên vẽ bốn phương Mạn-noa-la, bốn cửa, bốn góc y theo pháp mà phân chia các phần vị. Trong đó vẽ Ma-hạ-ca-la chủ làm thế đang múa. Bốn phương, bốn góc ở phía ngoài tượng vẽ tám Ma-đát-lý, phương Đông Lao-nại-lý tay cầm chĩa ba. Phương Nam Một-la-hồng-di tay cầm xâu chuỗi. Phương Tây Phệ-sắt-nỗ-vĩ tay cầm vòng. Phương Bắc Kiều-ma-lý tay cầm linh. Góc Đông nam Ca-lý tay cầm dao. Góc Tây nam Ma-giá-ca-rị tay cầm sô-rị. Góc Tây nam Ma-hạ-calý tay cầm xô-lý, góc Tây bắc Bạc-xoa-ni tay cầm năng-sắc-tra-la. Góc Đông bắc La-sát-tế tay cầm khiết-xuân-nga. Lại ở bốn góc ngoại Mạn-noa-la vẽ bốn vị Lỗ-nại-la-ma-cát-nễ. Góc Đông nam Thất phược. Góc Tây nam Tỳ-lô-ni. Góc Tây bắc Tán-ni. Góc Đông bắc Bạt-dương-cát-lý. Lại ở bốn cửa vẽ bốn cờ nêu. Cửa Đông Bát-nột-ma-bà-nhạ-na. Cửa Nam át-tất-đế thương-yết-la. Cửa Tây Ngật-lý-đặc-la. Cửa Bắc vĩ-la-la. Vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi, vị A-xà-lê nên tắm gội bằng nước thơm thanh khiết, mặc áo mới sạch, vào Mạn-noa-la, y pháp mà hiến các thứ cúng dường, rồi kết ấn Thất-phược-nột-lý, trì tụng tâm chú. Lúc đó, nếu nghe lớn tiếng chữ “Tỳ-du” tức là các Hiền thánh đều đã nhóm họp, vị Axà-lê liền xả ấn trước, rồi lại kết ấn Ma-hạ-ca-la Tam-muội, liền sai đệ tử cầm hoa đẹp dùng lụa sạch phủ lên mặt, dẫn vào Mạnnoa-la, vị A-xà-lê ở gần trước đệ tử, lớn tiếng hô chữ “Tỳ-du”, lúc đó đệ tử liền sinh giác ngộ, liền rải hoa, hoa rơi vào tôn vị nào thì tôn vị đó là Bản tôn. Được Bản tôn rồi mới giở tấm lụa trên mặt ra nhìn khắp Mạn-noa-la, rồi dâng hương hoa lên cúng dường. Sau đó, vị A-xà-lê mới trao truyền cho tâm chú, ấn tướng, cờ nêu… của Bản tôn, lại nói cho nghe Tam-muội thệ rằng:

Nên xét các chúng sinh
Chớ vọng truyền tâm chú
Người tinh tấn thành tựu
Người hoại pháp trừ diệt
Người trái Tam-muội này
Giây lâu bị phá hoại.

Nói kệ tụng này rồi, sau đó y theo pháp hiến cúng các món đồ ăn, thức uống, kỹ nhạc… pháp sự đã hoàn tất, nên ra khỏi Mạn-noala. Lúc đó, các chúng Ma-đát-lý nói tất cả các ấn. Mạn-noa-la thành tựu này rồi, lại có chúng Ma-độ-già-la liền đảnh lễ dưới chân Phật, khác miệng cũng lời nói tâm chú rằng:

“Sa”.

Nói tâm chú này rồi, lại nói pháp Mạn-noa-la. Nên vẽ ngoại Mạn-noa-la, bốn phương bốn cửa, trong Mạn-noa-la vẽ Mạn-noa-la hình mặt trăng. Trong Mạn-noa-la này vẽ tượng Ma-độ-ca-la tam tôn, đều hiện tướng mừng giận, thân mặc áo giáp trụ, tay cầm gậy. Lại dùng các báu trang nghiêm tòa Sư tử, ánh sáng rực rỡ. Ở bốn cửa vẽ bốn vị hội chủ. Một là Tất-đà-một-lý-đề, hai là Ma-hạ-sát-đát-la, ba là Tán-noa-lỗ-sa-ngật-la, bốn là Ma-la-noa. Ở ngoài bốn cửa y theo pháp treo linh, cờ phướn và đặt bình Át-già,… lại cúng dường các món ăn uống hương hoa, kỹ nhạc. Xếp đặt như vậy rồi, vị A-xàlê vào Mạn-noa-la y theo pháp cúng dường lễ bái. Lại dùng Phạm âm khen ngợi rằng:

Để-rị, lộ ca tất-để-rị, bà phược tất-để-rị-dã, ngật-rị-dã, tất-đểrị-dã, bá dã tất-đế-rị-dã, ma hý tất-để-rị, đà ngỗ tất đỗ bà nga sưu, tất đinh tát rị-phược, tất đề số nảnh đa xá.

Vị A-xà-lê khen ngợi như vậy rồi, liền y theo pháp dẫn đệ tử vào Mạn-noa-la trao cho ấn pháp Tam-muội,… rồi nói kệ rằng: Vượt khỏi Tam-muội này

Như tội giết cha mẹ
Sẽ đọa vào đường ác
Không sao được giải thoát.
Thường gần Thiện tri thức
Tránh xa những kẻ ác
Siêng năng cầu thành tựu
Chớ vọng truyền tâm chú.

Nói kệ rồi, đệ tử đem các thức ăn uống, hương hoa, kỹ nhạc… dâng lên cúng dường. Cúng dường xong, từ đó về sau mọi việc làm đều được thành tựu. Lúc đó, chúng Ma-độ-ca-la nói pháp Mạn-noala này rồi. Lại có bốn vị Hiền thánh khác miệng cùng lời nói tâm chú rằng:

“Tát-sưu” (hai chữ hợp thành một âm).

Nói tâm chú này rồi, lại nói pháp thành tựu Mạn-noa-la. Nên vẽ Mạn-noa-la tròn đầy như vầng mặt trăng, chia thành bốn cửa đặt bốn vị. Vẽ bốn vị Hiền thánh kia ở phương Đông là La-đế, thân màu hồng, tay cầm cung tên. Vị ở phương Nam là Ma-la-ni, thân màu đen, tay cầm kiếm bén và Khế-tra-ca. Vị ở phương Tây là Phược-lahý, thân màu vàng ròng, tay cầm kho báu. Vị ở phương Bắc là Tấtđề-ca-thi, thân màu trắng, tay cầm Tạt-sa-ca và dao. Ở bốn cửa mỗi cửa đều vẽ cờ nêu. Vẽ như vậy rồi, vị A-xà-lê tay phải cầm linh, tay trái cầm Khiết-xuân-nga, đi vào Mạn-noa-la, trì tụng tâm chú và dâng cúng các món ăn uống, hương hoa, kỹ nhạc,… làm như vậy thì sẽ cầu được pháp thành tựu, mọi việc đều như ý, thọ nhận
cúng dường và được giàu sang, cho đến thành tựu pháp Kính ái và có thể lấy được tất cả các kho báu trong lòng đất. Đệ tử vào Mạn-noa-la cũng nên như vậy.

 

Phần 13: KHEN NGỢI BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA GIÁO

Các pháp bình đẳng Kim cang Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo, lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói là nghĩa chân thật của vô lượng, vô biên không thể cùng tận Như Lai nghĩa là Bát-nhã ba-lamật-đa vô lượng, vô biên nên tất cả Như Lai cũng vô lượng, vô biên Bát-nhã ba-la-mật-đa vô lượng, vô biên nên tự tánh vững chắc của tất cả các pháp cũng vô lượng, vô biên. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa không hai, nên các pháp cũng không hai. Vì Bát-nhã ba-la-mật-đa rốt ráo nên tất cả sự nghiệp cũng rốt ráo. Nếu người nào lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, suy nghĩ, ghi nhớ pháp môn này, hạnh nguyện của chư Phật, Bồ-tát mà người này tu nếu chưa được viên mãn thì được viên mãn, diệt sạch các nghiệp chướng trong nhiều đời nhiều kiếp, liền chứng Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác.

Lúc Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói pháp này tất cả Như Lai đều nhóm họp, vì muốn nói lên chánh pháp này là bất không, nguyện lực thực hành thành tựu, đều khen ngợi Bồ-tát Kim Cang Thủ bằng kệ rằng:

Lành thay! Kim Cang Thủ
Lành thay! Đại Dược tôn
Hay thay! Lý Đại thừa
Hay thay! Bậc Đại trí,
Thường trụ Kim cang giới
Giảng nói Đại giáo này
Pháp chân thật chư Phật
Khéo điều phục hữu tình.
Đại Giáo vương tối thắng
Nếu ai thọ trì được
Thì chư Thiên không thấy
Được các ma khen ngợi,
Thành tựu sự tối thượng
Cho đến Phật, Bồ-tát
Lời chân thật như Phật
Không lâu sẽ thành tựu.
Chư Phật khen ngợi rồi,
Bồ-tát Kim Cang
Thủ rất vui mừng.

 

Phần 14: NGHI QUỸ NÓI VỀ ĐẠI MẠN-NOA-LA TỐI THƯỢNG BÍ MẬT CỦA BỒ-TÁT KIM CANG THỦ

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na lại nói tất cả pháp Vô tánh đại lạc Kim cang bất không Tam-muội quyết định Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo và pháp môn Vô tánh căn bản tối thượng. Thành tựu Đại lạc tối thượng tức là các Bồ-tát thành tựu Đại lạc tối thượng. Vì các Bồ-tát thành tựu Đại lạc tối thượng nên tất cả Như Lai thành tựu Bồ-đề tối thượng. Vì tất cả Như Lai thành tựu Bồ-đề tối thượng nên các Đại Bồ-tát hàng phục các ma thành tựu tối thượng. Các vị Đại Bồ-tát hàng phục các ma được thành tựu thì tức thành tựu tối thượng của vị Tam giới chủ. Thành tựu tối thượng của vị đứng đầu ba cõi tức là tận vô tận chúng sinh giới thanh tịnh. Vì chúng sinh giới thanh tịnh như vậy nên Bồ-tát thường ở trong luân hồi phát đại tinh tấn, tâm luôn hăng hái cứu hộ vô tận chúng sinh giới, giúp cho chúng sinh thành tựu an vui tối thượng.

Khi ấy, Đức Phật Thế Tôn Đại Tỳ-lô-giá-na nói kệ:

Bồ-tát vô số kiếp
Thường ở trong luân hồi
Vì lợi ích chúng sinh
Khiến chứng quả tịch tĩnh.
Sức trí tuệ phương tiện
Phát khởi trí chân thật
Rõ các pháp thanh tịnh
Các cõi cũng thanh tịnh,
Tham dục khiến điều phục
Nghiệp đã tạo vô tánh
Kia đã là thanh tịnh
Ba cõi tự điều phục.
Ví như hoa sen đẹp
Tánh thanh tịnh vô nhiễm
Người trí cũng như vậy
Vọng tưởng không nhiễm được.
Vì tham dục thanh tịnh
Nên các pháp thanh tịnh
Trí chân thật chư Phật
Được giàu có Thánh tài
Đứng đầu trong ba cõi
Làm lợi ích chúng sinh.

Đức Thế Tôn nói kệ rồi, lại bảo Bồ-tát Kim Cang Thủ rằng:

–Nếu người nào nghe được chánh pháp căn bản tối thượng Bátnhã ba-la-mật-đa này rồi mà suy nghĩ, đọc tụng, thọ trì vào mỗi sáng sớm thì người ấy sẽ được mọi sự vui thích khoái lạc, hiện đời thấy được sự thành tựu tối thượng về Tam-muội Đại lạc kim cang. Lại được thành tựu Kim cang bí mật tối thượng của tất cả Như Lai, cho đến thành tựu pháp của các Đại Bồ-tát, cũng trọn vẹn chứng đắc Đại lạc kim cang bất không Tam-muội pháp môn căn bản Bát-nhã ba-lamật-đa của chư Phật.

Nghe Phật nói pháp môn chân lý này rồi, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền mỉm cười hiện tướng Đại tự tại, ném chày Kim cang như thế câu triệu, đặt ngay nơi tim, liền nói tất cả nghi quỹ thành tựu đại bí mật tối thượng Đại lạc kim cang bất không Tam-muội… và diệt trừ các pháp chướng ngại, hàng phục các ma pháp, thành tựu pháp kính ái, thành tựu pháp đại bí mật tối thượng. Vô tánh tối thượng căn bản đại giáo vương như vậy là pháp Đại tự tại vô tỷ tối thắng trong tất cả các pháp.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói kệ:

Trời Đại an lạc này
Là Thánh Mạn-noa-la
An trụ như hư không
Báu kim cang thường chiếu,
Trang nghiêm và thanh tịnh
Bốn phương và bốn cửa
Đủ bốn Nễ-du-hạ
Tướng Vĩ-đà đẹp đẽ
Chư Thiên đều cung kính
Báu trang nghiêm nhiệm mầu
Tướng bán nguyệt đầy đủ
Kim cang soi chiếu khắp,
Treo các thứ linh báu
Châu ngọc cùng gương sáng
Chiếu sáng vô cùng tận
Đủ các vòng hoa đẹp,
Cờ phướn và lọng báu
Và Đại lạc kim cang
Các Bồ-tát khen ngợi
Là cảnh giới chư Phật.
Chỗ các Kim cang ở
Gọi ma-ni thắng bảo
Ở trong cung báu ấy
Lúc nào cũng vui thích,
Tánh Tát-đỏa thanh tịnh
Là Đại lạc kim cang
Chính là thân Phổ Hiền
Đại chúa Kim Cang Thủ.
Lúc thường trụ Tam-muội
Tánh kim cang quyết định
Các phương tiện như vậy
Siêng tu đạo Bồ-tát,
Vì lợi ích chúng sinh
Hiện Kim cang tát-đỏa
Cũng gọi hàng ma chủ
Cũng gọi Nhất thiết trí.
Là Kim cang tán-noa
Cũng xưng Kim Cang Thủ
Cũng gọi Như Lai bộ
Cũng gọi Kim cang bộ,
Hoa sen và Bảo bộ
Đại lạc Yết-ma bộ
Cũng gọi các giải thoát
Rõ ba thời vô ngại.
Bậc Tôn quý ba cõi
Vượt hơn cả ba đời
Hơn hết trong ba cõi
Bậc Nhất khắp thiên hạ
Có Thánh tài bền chắc
Sở hành, sở nguyện tâm
Việc làm đều như vậy.
Ban đầu Đại Bồ-tát
Thí căn bản Đại lạc
Ngồi kiết già Tam-muội
Ở trên đài sen báu
Liền hiện thế mạnh mẽ
Quăng ném chày Kim cang
Chúng Hiền thánh vây quanh
Vì thành tựu Đại lạc
Thanh tịnh các phiền não
Điều phục loài hữu tình
Viên mãn tất cả pháp
Tam-muội tối thượng tôn
Được chư Phật che chở
Vì ấn pháp thanh tịnh
Thành Kim cang tát-đỏa
Hành các đại phương tiện
Phước lớn càng tăng trưởng
Nhiếp bình đẳng trí ấn
Tâm chú đại tối thượng
Đó là nhóm phước lớn.
Hạnh của A-xà-lê
Cũng lại đều như vậy.
Các việc làm thành tựu
Quyết định đều đạt được.
Pháp Đại lạc tối thắng
Đại bí mật Kim cang
Pháp Tam-muội vững chắc
Thành tựu hết mọi việc
Tất cả nghĩa cũng vậy
Vì không trước không sau
Nên gọi là căn bản.
Như Sở dục của tâm
Tùy các cảnh giới sinh
Đều thọ nhưng không đắm
Quy về trí thù thắng
Là cảnh giới chư Phật
Vì pháp tánh viên dung.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói bài tụng này rồi liền nói tâm chú: “Hồng” (âm kéo dài).

Lúc nói tâm chú này có tất cả chư Phật và các vị Đại Bồ-tát, các Minh vương,… trong khoảng sát-na đều đến nhóm họp khắp cả ba cõi, đều nói rằng:

–Thưa Bồ-tát Kim Cang Thủ! Làm thế nào để thành tựu pháp thế gian?

Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nói chú:

–Phược nhật-la đạt-lý câu.

Đây tức là thế gian được tự thành tựu, nó có khả năng thành hoại tất cả sự nghiệp. Nói chú này rồi lại nói kệ: Lìa dục điều thế gian Chưa phải pháp thanh tịnh Sao gọi pháp thanh tịnh?

Là đại dục, đại lạc.
Lúc đó, các Như Lai
Cùng các Minh vương thảy
Nghe Bồ-tát nói rồi

Đều cùng nhau nói rằng:

Ông khéo bày phương tiện
Tâm Bồ-tát là chủ
Là thanh tịnh rốt ráo
Pháp điều phục chân thật.
Bồ-tát vô số kiếp
Thường ở trong luân hồi
Vì lợi ích chúng sinh
Khiến chứng quả tịch tĩnh.
Nếu khởi các phân biệt
Bồ-đề là ba cõi
Bồ-tát vì nhiêu ích
Nói Kim cang đại lạc,
Tận bờ mé pháp giới
Là Đại mạn-noa-la
Trước sau đều tương ưng
Dùng Tam-muội kim cang,
Y pháp làm thành tựu
Do vậy các Như Lai
Cầu thành tựu Đại lạc
Vì các dục thanh tịnh,
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ
Nói đại dục, đại lạc
Minh vương đại tâm này
Thành tựu diệu lạc lớn.
Do vậy Kim Cang Thủ
Lại bạch các Như Lai:
Nay con nói đại lạc
Kim cang mạn-noa-la
A-xà-lê trước phải
Thọ ba thứ Tam-muội,
Rồi kết ấn Kim cang
Cầm chày linh Kim cang
Nhập vào Tam-ma-địa
An tưởng Mạn-noa-la,
Ba thứ ấn Tam-muội
Nên dùng làm thành tựu
Pháp thành tựu trên hết
Trong tất cả thành tựu,
Nên rung linh Kim cang
Giật tỉnh các Hiền thánh
Giá như trong nghi quỹ
Lỡ có gì sai trái
Không sinh các lỗi lầm
Thảy đều được viên mãn.
Lập Mạn-noa-la này
Y pháp được thành tựu
Đem hương hoa, kỹ nhạc
Tùy ý mà cúng dường,
Căn bản tối thượng này
Khắp vô lượng, vô biên
Vô thượng, không ai bằng
Khắp cả cõi, hư không
Đều hóa chữ vi diệu
Mé trước sau rốt ráo
Chỗ chư Phật sinh ra
Không thêm cũng không bớt
Tất cả đều bình đẳng
Không trong cũng không ngoài
Lìa tướng như hư không
Đã lìa tướng trong, ngoài
Thì mới là thành tựu.
Lìa tưởng Mạn-noa-la
Tận pháp giới làm mức
Chỉ pháp làm ranh giới
Trong mọc sen nhiều màu
Bốn phương và bốn cửa
Trang nghiêm bốn lầu các
Đủ bốn Nễ-du-hạ
Tướng Vi-đà đẹp đẽ
Bốn góc và bốn cửa
Cạnh bốn Nễ-du-hạ
Nên đặt hình bán nguyệt
Và đặt các thứ báu
Bốn phương là bốn Trí
Bốn cửa, bốn Niệm xứ
Lầu gác bốn Thiền định
Vi-đà là cửa định
Trụ Kim cang tổng trì
Trang sức bằng các báu
Biểu thị nguyện viên mãn.
Biểu thị chày Yết-ma
Luật nghi của chư Phật
Linh, cờ phướn, lọng báu
Là kho các pháp mầu,
Gương sáng trí Đại viên
Hoa màu bảy Giác chi
Ngọc châu và vòng hoa
Là thành tựu tâm chú.
Biểu thị pháp như thế
Đại lạc Mạn-noa-la
Y pháp mà kiến lập
Môn giải thoát trên hết,
Pháp Vô tánh căn bản
Tất cả xứ bình đẳng
Lại ngoài Mạn-noa-la
Trong chia tám tôn vị
Biểu thị tám giải thoát.
Phát khởi tâm Bồ-đề
Xoay bánh xe tối thắng
Khéo thí các thành tựu
Chỉ pháp làm ranh giới,
Tưởng vẽ vòng kim cang
Trong hoa sen nhiều màu
An tưởng Kim Cang Thủ
Hoặc đặt tâm chú gốc
Hoặc đặt cờ nêu gốc
Hoặc đặt các tượng báu
Tượng điêu khắc hay vẽ
Năm sắc sáng rạng ngời
Xếp đặt như vậy rồi
Vị A-xà-lê cần phải
Tắm gội trang nghiêm thân
Rồi vào Mạn-noa-la
Ngồi tư thế kiết già
Tay cầm chày Kim cang
Hiện thế rất mạnh mẽ
Rồi dùng tâm chú gốc
Mà đặt Kim Cang Thủ.
Tâm chú ấy thế này:

Án, tô la đa tát-đát-sưu.

Lại đặt bốn Bồ-tát
Vây quanh Kim Cang Thủ
Trước Bồ-tát Đại Lạc
Toàn thân màu rực hồng
Cầm khí trượng Kim cang
Bên phải Kim Cang Thủ
Chỉ-rị-chỉ-la tôn
Hai tay kết Trí ấn,
Phía sau Kim Cang Thủ
Đặt Niệm Kim Cang Tôn
Tay cầm cờ Ma-kiệt,
Bên trái Kim Cang Thủ
Đặt Dục Tự Tại Tôn
Tay nắm Kim cang quyền
Bốn Bồ-tát như vậy
Dùng thần chú đặt để.
Tâm chú ấy như vầy:

Nhược phược nhật-la, phược nhật-la niết-rị sắc-trí sa dã kế mạt tra.

Hồng, phược nhật-la, chỉ rị, chỉ rị, hồng.

Sưu phược nhật-rị, ni tam-ma, la la tra, hô, phược nhật-la, ca di thuyết rị, đát lãm.

Ở bốn góc nên đặt
Bốn Bồ-tát cúng dường
Diệu lạc và Đại lạc
Phật nhãn và cát tường
Tay cầm bốn cúng dường
Như hương, hoa, đèn, bột
Bốn Bồ-tát như trên
Dùng tâm chú mà đạt
Tâm chú ấy như vầy:

Hý, phược nhật-la, la để.
Ma hạ, la đa phược nhật-rị, hô.
Án, phược nhật-la, lộ tả nỉ.
Ma hạ, thất-rị phược nhật-rị, hệ.

Ngoài bốn góc lại đặt
Hý, Man và Ca, Vũ
Bốn Bồ-tát như vậy
Dùng tâm chú mà đặt.
Thần chú ấy như vầy:

Hệ, la để. Phược nhật-la, vĩ la, tẩy nỉ đát-la tra.
Hệ, la để. Phược nhật-la, hạ tế hác hác.
Hệ, la để. Phược nhật-la, nghi đế đế đế.
Hệ, la để. Phược nhật-la, nỉ-rị đế phệ ba phệ ba.

Bốn cửa đặt bốn tôn
Là Câu, Sách, Tỏa, Linh
Bốn Bồ-tát như vậy
Dùng tâm chú mà đặt.
Thần chú ấy như vầy:

Phược nhật-lãng, cô thất nhược.
Phược nhật-la, bá thi hồng.
Phược nhật-la, thương cát lê, sưu.
Phược nhật-la, kiện trí hô.
Tối thượng tôn như vậy
Y pháp mà hiện tiền
Do vậy chúng Kim cang
Được thành tựu pháp lớn.

Xếp đặt các vị Hiền thánh như vậy, sau đó vị A-xà-lê vào Mạn-noa-la, y theo pháp dùng tâm chú mà triệu thỉnh Kim cang bộ và các vị Hiền thánh. Chú triệu thỉnh như sau:

Nhược hồng, sưu hô bát-la, phược rị-đa dương.

Triệu thỉnh Hiền thánh rồi, lại dùng đại chú triệu thỉnh Bản tôn, chú rằng:

Hồng, ma hạ tô kha phược nhật-la, tát đỏa dã, hý thi kiệt-la. Ma hạ, tô kha phược nhật-la, a mục già tam ma-dã. Ma nậu bá, ladã. Bát-la, một đinh bát-la, một đinh. Tô la đa tát-đát-sưu. A nậu la ngật-đô, di, bà phược. Tô đô thâu, di, bà phược. Tô bổ thâu, di, bà phược. Na na, nỉ nỉ đạt na tát đỏa. Tát rị-phược, tất đề di, bát-la, dã tha sa. Tát đỏa ma, ngật-rị, thiết bát-la, phệ xá. Tam ma duệ rịphược, đặc-phược, phược thi, cát lỗ di. Nhất vị rị-mẫu, nại-la bát nãi. Nhược hồng, sưu hô.

Chú này triệu thỉnh Bản tôn quang giáng Mạn-noa-la rồi. Lúc đó, Bản tôn ban cho hoan hỷ, rồi hiện điềm lành và những việc ít có. Vị Kim cang A-xà-lê trước dâng nước sạch Át-già, rồi chắp tay Kim cang, hiến cúng các hoa đẹp, lại dùng linh báu và cờ phướn màu hồng, hiến dâng như thế rồi thì đặt ở bốn góc, lại y theo pháp dâng năm bình Át-già, đựng năm thứ báu, năm thứ thuốc, năm thứ ngũ cốc, cắm hoa đẹp vào bình, dùng chú gia trì vào nước thơm được đựng trong bình đó để dâng lên cúng. Cúng rồi lại đem bình ấy đặt ở bốn góc, còn một bình đặt trước Bản tôn, đọc bài chú gia trì Tammuội Đại lạc kim cang bất không vào nước thơm, chú rằng:

Án, ma hạ, tô kha phược nhật-la. A mục già tam ma du, nại ca. Tất đinh tỳ săn tha. Tát rị-phược, tô kha tao ma na tả minh đốt-bá, nại dã. Cô lỗ cô lỗ. Nhược hồng, sưu hô a.

Gia trì chú này hai mươi mốt lần vào nước thơm đựng trong bình Át-già. Nếu vị A-xà-lê rưới nước thơm Át-già này lên đảnh mình thì liền được thanh tịnh tất cả khổ. Nếu dùng sái tịnh hoặc để uống thì được tăng trưởng tất cả khoái lạc. Nếu có người nào chưa thành tựu pháp A-xà-lê, mà được vào trong Mạn-noa-la này rồi thì tự nhiên được đầy đủ pháp Kim cang A-xà-lê. Lại nói bài tụng A-xà-lê vào Mạn-noa-la rằng:

Lại nữa A-xà-lê
Ra khỏi Mạn-noa-la
Tắm gội cho sạch sẽ
Mặc áo mới thanh tịnh,
Dùng các báu nghiêm thân
Y pháp cầm hoa đẹp
Lại vào Mạn-noa-la
Dâng các thứ cúng dường.
Nếu vị A-xà-lê
Vào trong Mạn-noa-la
Mê lầm không xét biết
Biếng nhác và quên mất,
Vượt qua Kim cang giới
Đó gọi phá Tam-muội.
Thế nên phải dốc lòng
Chuyên chú vào chỉ dẫn
Đại Mạn-noa-la này
Lại càng thêm tinh tấn.
Sao gọi phá Tam-muội?
Vì Kim cang giới này
Đều là ấn chư Phật
Vượt ra khỏi cảnh giới
Rơi vào pháp chư Phật.
Biết rõ như vậy rồi
Mới vào Mạn-noa-la
Y pháp mà cúng dường
Nhiễu quanh lễ kính xong
Rồi trở lại chỗ cũ,
Liền dùng kệ vi diệu
Hết lòng mà khen ngợi,
Kệ khen ngợi như vầy:
Pháp đại dục, đại lạc
Kim cang diệu Thánh tài
Đại trí sự nghiệp chủ
Nguyện thành Kim Cang Thủ.

Vị A-xà-lê dùng kệ này khen ngợi rồi, rải hoa lễ kính, lại dùng một trăm lẻ tám danh từ tán thán căn bản của Bồ-tát Kim Cang Thủ mà khen ngợi rằng:

Ba la ma, nãnh ma hạ, tát đỏa.
Ma hạ, la đa ma hạ, la để.
Tam mãn đa bạt nại-la, tát rị-phược, đát-ma.
Phược nhật-la, nga rị-phược, bát đế bát đế.
Tức đa tát đỏa tát ma đinh ngật la dã.
Phược nhật-la phược nhật-la.
Ma hạ đà la.
Tam mãn đa bạt nại-la, tả rị-dã, ngật-la-dã.
Ma, la ma, la bát-la, ma rị-nại, ca.
Tát rị-phược, mạo địa ma hạ, một đà.
Một đà, ngật-la, nhạ nạp-ma, nhạ.
Phược nhật-la, hồng ca, la hồng ca, la.
Lộ kết thuyết la ma ni bát-la, nại.
Ma hạ, la, nga ma hạ, tao khế.
Ca, ma mục xoa ma hạ, đà na.
Đế-rị, ca, la đế-rị, bạt phược tư-đa-la, ngật-la-dã.
Tư-đát-rị, lộ ca, ngật-la-dã tư đát rị đà, đổ ca.
Tắc-tha, phược la bát-la, bạt sưu dương cát-đát.
Tô tốc xoa-ma, tư-thổ, la tát tán tạt dã.
Nhưỡng nga ma bát-la, phược la bát-la,bổ cấu.
Bạt phược tán sa, la thú đà ca.
A na, nỉ nỉ đà na, nảnh đa.
Kiền đa bát-la, tát rị-phược, tăng tất thể đa.
Ngật-rị, mẫu nại-la, du nga tam ma dã.
Đa đỏa tát đa ma hạ, ma hác.
Đát tha, nga đa ma hạ, tất địa.
Đạt rị-ma, cát rị-ma, ma hạ, một đà.
Tát đạt rị-ma, tát cát rị-ma, duệ tha.
Mạo địa tức đa tô mạo đạt cát.
Phược nhật-la cốt-lỗ, đà ma hạ, cốt-lỗ đà.
Nhập-phược, la, bát-la, la dã nại, ma cát.
Ma hạ, vĩ na dã nậu sắt-tra, ngật la.
Lỗ nại-la, lao nại-la, xoa dương cát la.
Tát rị-phược, thú địa ma hạ, bát nột-ma.
Bát-la, nghê-du, bá dã ma hạ, na dã.
La, nga thú địa tát ma, đinh ngật-la-dã.
Vĩ thuyết la, nga ma hý thuyết la.
A, ca, xá nan đa nỉ đát-du, phệ.
Tát rị-phược, phổ đa ma hạ, la dã. Vĩ phổ đế thất-rị, rị-vĩ, đỗ la, nhạ.
Tát rị-phược, xá bát rị bố la cát.
Na mạt tất-đế tốt-đổ na mạt tất-đế tốt đổ.
Na mô na mạt.
Bạt cốt-cấu hãng đát-võng bát-la bát nảnh di.
Phược nhật-la tát đỏa, nảnh tất đinh mang.
Dã y mang tốt-đỗ, đát-la la, nhạ nan.
Bát-la, đa hãng bát-la, bát-la phược-rị-đa dã.
Đạt rị-ma phược, tại tát ngật-rị nại-nga, nan.
Tất địa la cụ đa la, bạt vĩ.
A thể thế tất đà du nỉ na.
Bát-la, đát-rị tán đạt-dương nỉ nỉ nỉ nỉ.
Tốt-đổ thùy, tát rị-la già nỉ mục ngật-đa.
Thú đà sất đát-rị số tất đinh để.
Tát rị-phược, nậu kha hát lãm nỉ đát-dương.
Tát ngật-rị nhoa, la bát-la phược rị-đa na.
Tát rị-phược tất địa số tao bà nga-dương.
Thất-rị tam bát nại tỷ phược rị-đà na.

Khi ấy, A-xà-lê
Dùng bí mật tối thượng
Trăm lẻ tám danh xưng
Khen ngợi như vậy xong
Rồi dùng bí mật cụ Hy,
Hý, Ca, Vũ thảy
Dâng cúng dường Bồ-tát.
Cúng dường như vậy rồi
Dùng pháp bảo quán đảnh
Tự thọ quán đảnh ấy
Quán đảnh rồi đảnh lễ
Liền trì tụng chú gốc
Hoặc tụng đại tâm chú
Mới cầm chày Kim cang.
Tụng chú quán đảnh rằng:

Nhược hồng, sưu hô. Ma hạ, tô kha phược nhật-la tát-đỏa, a tỷ thi, kế noa đỏa, ma tỷ tẩy tả. Tát rị-phược, phược nhật-la, địa bát để đát vĩ. Nại rị, trừ di bà phược tất đinh. Na mạt tất-đế bà nga sưu ma hạ, phược nhật-la đạt-la. Tô la đa tát-đát-võng. Ma hạ, phược nhật-la tát-đỏa. Án phổ-rị-phổ phược-sa.

Tụng chú như vậy rồi
Lại nên nghĩ như vầy
Ta từ Kim Cang Thủ
Được thọ pháp quán đảnh
Nay thành A-xà-lê
Việc làm đều thành tựu
Tùy ý nguyện mong cầu
Thực hành pháp tối thượng
Kim cang Ca, Vũ thảy
Cúng dường đều được thành
Từ ngày ấy trở đi
Ở trong Kim cang bộ
Đức như Kim Cang Thủ.
Nhờ vậy A-xà-lê
Chóng thành tất cả pháp
Chứng đắc Kim Cang Thủ
Tất cả ấn tự tại
Nhất thiết trí Kim cang
Dứt sạch các nghiệp chướng,
Tướng ấy không thể thấy
Giỏi về tất cả pháp
Việc làm đều thành tựu.
Hữu tình trong ba cõi
Đều khiến được thành hoại
Tất cả đều kính mến
Chánh trí dứt các nghi
Thọ tất cả Diệu lạc
Có Thánh tài tự tại
Cõi trời cùng cõi người
Khiến chứng Nhất thiết trí
Thường thấy Kim Cang Thủ
Thấy được pháp thành tựu
Thường khởi tâm thanh tịnh
Tin vào lý chân thật
Bản tôn ban niềm vui
Thành tựu A-xà-lê.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói nghi thức vào Mạn-noa-la này rồi, lại nói phép tắc đệ tử vào Mạn-noa-la. Vị A-xà-lê khiến đệ tử phát tâm Đại Bồ-đề, phát tâm Bồ-đề rồi, liền trao cho tâm chú phát tâm Bồđề của chư Phật, Bồ-tát rằng:

Án, tát rị-phược đát tha nga đa. Ba la ma ma hạ, du nga. Mạo địa tức đa mẫu đát-ba nại dạ miệu. A thi sa na phược thi sa. Tát rịphược tát đỏa đà đổ. Bát rị đát-la noa ê đa. Tô khố đa ma tất địa nỉ di đa., ma đa đa bà, phược tam tất địa. Ma thai thất-tả rị-dã, địa bát đới-dã. Dã phược tát rị-vũ đa ma ma hạ, tất địa. Ma thai thất-tả rịdã, địa bát đa, dã tế đa dã để.

Nên dùng tâm chú này
Phát tâm đại Bồ-đề
Đệ tử cung kính Thầy
Như cung kính Như Lai.
Muốn vào Mạn-noa-la
Dạy đệ tử y pháp
Lụa sạch phủ lên mặt
Rồi cất bước Kim cang,
Vào trong Mạn-noa-la
Thầy bước đi Kim cang
Cũng như Kim Cang Thủ
Lên đàn thù thắng này
Tất cả đều thành tựu.
Đệ tử vào đàn giới
Nếu mê hoặc không biết
Biếng nhác hoặc quên mất
Vượt ra Kim cang giới
Đó gọi phá Tam-muội.
Tâm cần phải chuyên chú
An tưởng bước Kim cang
Người trí nên tinh tấn
Y vào nghi quỹ này,
Huống gì Mạn-noa-la
Hoa héo và đàn giới
Là ấn tạng chư Phật
Nếu như vượt bước qua
Thì Tam-muội không thành.
A-xà-lê cần phải
Kết ấn Át-già kia
Vào trong Mạn-noa-la
Tín tâm lễ Bản tôn
Nhiễu đàn giới ba vòng
Dùng kệ hay khen ngợi.

Tụng rằng:

Đại dục, đại diệu lạc
Thành tựu các thế gian
Nguyện cho con hôm nay
Thành tựu cũng như vậy.
Sau đó dùng các món
Cúng dường Đại lạc tôn
Nên hướng dẫn đệ tử
Vào trong Mạn-noa-la,
Như nghi A-xà-lê
Tùy ý dâng cúng dường.
Y theo Kim cang bộ
Cầu thọ pháp Quán đảnh
Khi ấy đệ tử này
Cầu thỉnh Bản tôn rằng:

Ma hạ, la đa tô niết-rị trà. Tô đổ xá-dã tát tô khô. Phược nhậtla tát đỏa, nảnh tất đinh hàm.

Cầu thỉnh như vậy rồi
Tung rải các hoa đẹp
Hoa rơi vào vị nào
Là đệ tử Bản tôn.
Lúc đó, A-xà-lê
Mới giở khăn trùm mặt
Y vào năm bộ pháp
Trao Quán đảnh đệ tử
Truyền các chú quán đảnh
Chú Quán đảnh như vầy:

Án, tát rị-phược, phược nhật-la, địa bát để. Đỏa, ma tỷ săn tả di. Ma hạ, phược nhật-la đạt la. Hý phược nhật-la, na mạt. Tất đinh tam ma dã tát-đát-sưu. Phổ rị-phổ, phược sa.

Truyền cho chú này rồi
Lại truyền các mật ấn
Đầy đủ pháp như vậy
Việc làm đều thành tựu.
Cầu cho pháp thành tựu
Đều y Kim Cang Thủ
Và đệ tử Bản tôn
Thành tựu pháp Tam-muội,
Đến nghi thức vào đàn
Và các pháp thế gian
Cùng pháp xuất thế gian.
Tất cả đều viên mãn
Y vào nghi quỹ này
Người lên đàn tràng này
Liền chứng không thoái chuyển
Đủ hạnh lớn Bồ-tát
Phải thành tựu đại lạc,
Như vậy A-xà-lê
Và đệ tử quán đảnh
Tùy ý dâng cúng dường
Cùng với pháp thành tựu
Việc làm chóng viên mãn.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói Mạn-noa-la này rồi, lại nói tụng rằng:

Pháp thành tựu rộng lớn
Nói ra như hư không
Lý đại lạc vô dụ
Luân tối thượng căn bản.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7