TAM THÂN PHẠN TÁN
Hán dịch: Hán dịch: Pháp Hiền, người Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Du nãi cô na miết nê ca, ta ba la sất đa ma hạ tam bát na đà la bộ đô, nãi phược ba vu na bà phược, khiết di phược tam ma la tô nột lý vỹ bà phược ta bà phược, nhĩ lý lê bang nhĩ lý vỹ ca lãm thỉ phược mạt tam ma tam mãng, dương tất nẳng niết bát la bán tả, mãn nỉ bát la đa đốt ma vị nại dương đát ma hát ma nậu ba mãng, đạt lý ma ca dã nhĩ na nam lộ ca đế đa mạt tiến đa, tốc ngật lý đa tam ma phát lãng ma đốt ma nỗ du vĩ bộ đảnh, ba lý sát nỗ mạt đề vĩ tức đát lãm, tát đa bát dã để ma hạ để đê mạt đương tất lệ để hệ đô một đà nam tát lý phược lộ ca, bát la thất lý đa mạt vĩ la đô na la tát đạt lý ma cụ sảng, mãn nỉ tam ba nga ca dương, đát ma hát ma hạ đạt lý ma la nhĩ dương bát la để sắc trá tát doả mam bá ca hệ độ quát tức na nẳng la dĩ phược, bà để du nĩ miết ma na, tam mạo đào đạt lý ma tát ngật lệ quát tức nại tất tả bổ na, la nại lý thiết đế duệ bát la phiến đương, nãi ca ca la bát la một lý đương đế lý bà phược bạt dã hát lãm, vĩ thuyết lỗ bế lỗ bá duệ, mãn nĩ nhĩ lý phược nã ca dã, nại xá nĩ nga nậu nga đương đương ma hạ lý thang mâu nê na, tát đoả lý thai ca ngật lý bá nả, mạt ba lý di đa ma hạ nghê dã na bôn nữ nại dạ nẳng, ca dạ nẳng tô nga đa nẳng, bát la để vĩ nga đa mạt nỗ phược cô bác tha nẳng đát la dạ niễn, ngật lý doả bạt ngật đa bát la nã mãng, cô xá la mẫu ba tức đương duệ nã ma dạ mạo đề vị nhạt đế lý ca dạ tất đế na lạp một đà nhược nga nĩ na mạt xí lãng, mạo đề ma lý nghệ niết dụ nha đế lý ca dã tát đát phược tam ma bát đa.