KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN BẢY

Phần 24: THÀNH TỰU ẤN TƯỚNG TỐI THƯỢNG

Lúc bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp Quyết định bất không tối thượng thiện xảo vi diệu quảng đại chẳng thể nghĩ bàn sâu xa này, tất cả pháp thành tựu tận, thành tựu vô tận, thảy đều thành tựu. Hành giả nên tùy ý tùy nơi mà ngồi kiết già, tâm ý được điều phục nhu nhuyến, sau đó tay trái kết ấn Nhất thiết trí kiên cố, đặt vào háng bên trái, tay phải ném chày Kim cang, nhờ đó mà thành tựu ba nghiệp Kim cang, đó tức là Kim cang tát-đỏa. Nếu y theo nghi pháp này, thì mau chóng thành vững chắc không lụi sụt, cho đến các Đại Bồ-tát và địa vị Như Lai, đối với các thành tựu liền được đại tự tại. Như vậy tất cả mọi nơi vững chắc của Kim cang tát-đỏa. Hành giả nếu chưa vào Mạn-noa-la, mà tu Đại ấn này cũng được chư Phật cung kính cúng dường và được tất cả Thánh tài đại lạc tự tại. Đại ấn bí mật này trên hết trong ba cõi. Nếu ai thành tựu đại ấn này thì không khác gì Kim Cang Tát-đỏa… Nếu có các thành tựu và các sự nghiệp đại diệu lạc… mà dùng ấn này thì đều được viên mãn, mọi pháp mong cầu đều được thành tựu.

Lại nói về Đại ấn căn bản của Kim Cang Tát-đỏa. Vì dùng ấn này nên đối với tất cả Mạn-noa-la như Tam-muội, Câu triệu, Tỉnh thức, Kính ái,… các pháp thành tựu đều được viên mãn. Đây cũng gọi là Kim cang bí mật Tam-muội ấn. Cách bắt ấn này là chấp mười ngón tay lại với nhau, gọi là Kim cang hợp chưởng.

Lại nữa mười ngón giao lại với nhau như nắm tay thì gọi là Kim cang phược. Dùng Kim cang phược này, mở hai đầu ngón tay trỏ và hai ngón tay cái, rồi lại co hai ngón tay giữa vào lòng bàn tay đụng với hai ngón tay cái, hai đầu ngón trỏ phải bằng phẳng ngay ngắn như chày Kim cang. Đại ấn căn bản này gọi là Đại ấn căn bản của Kim Cang Tát-đỏa, hai ngón tay giữa cũng như móc câu đặt vào ngay tim như thế câu triệu. Đây gọi là Kim cang câu ấn. Kim cang câu ấn này và Kim Cang Tát-đỏa thực hành đại ái lạc. Nếu khi dùng câu ấn này và tâm chú để câu triệu thì Kim Cang Tát-đỏa sinh kính ái vội giáng lâm đến Mạn-noa-la. Nhờ thế mà được Đại dục đại lạc của Kim Cang Tát-đỏa. Câu triệu như vậy rồi, tất cả Như Lai và các Bồ-tát, cho đến tất cả hữu tình thảy đều bình đẳng mau chóng được câu triệu. Nếu câu triệu mà không giáng lâm thì chóng bị phá hoại.

Lại nói về tâm Đại lạc Kim cang Tam-muội át-già ấn. Trước hết hai tay phải làm tướng như bát Kim cang nhưng kết ấn Kim cang trước, sau dùng hai ngón giữa giống như cành hoa, rồi dùng tâm chú gia trì. Nếu đem Tam-muội át-già ấn này mà trao quán đảnh thì người này được tất cả tự tại. Công dụng của ấn này cũng như ấn trước, đối với tất cả pháp đều được dùng ấn.

Lại nói về ấn nhập Mạn-noa-la phướn, cách kết ấn là dựng đứng ba ngón tay giữa cách thức ấn này là ba ngón tay phải như tấm phướn, đầu ngón cái và ngón út đụng nhau, cười đùa ca múa vào trong Mạn-noa-la, trước nên đảnh lễ Bản tôn. Nếu người nào kết ấn này mà vào Mạn-noa-la thì liền thành A-xà-lê Kim cang, chắc chắn thành tựu việc cúng dường. Sau đó tùy ý tùy sức cúng dường các thứ hương hoa, cờ nêu… Lại kết phan ấn đảnh lễ Bản tôn, phát lời rằng:

Nay con đảnh lễ Bản tôn.

Nói rồi liền thực hành Kim cang hợp chưởng
đặt lên trên đảnh, rồi đảnh lễ Kim Cang Tát-đỏa và các Đức Như Lai. Sau đó hai tay kết ấn Kim cang phược, hai ngón cái tréo chéo nhau, còn các ngón khác co vào đặt lên trên đảnh như đội mũ báu, rồi đổi thành Kim cang quyền. ở hai bên đảnh buột thành tua tóc, lại như thế thùy đới, thực hành ấm pháp ấy rồi, nên tưởng như Kim Cang Tát-đỏa trao quán đảnh cho mình. Sau đó xối nước cam lồ đại lạc Kim cang lên đảnh. Quán đảnh rồi, tất cả pháp Kim cang A-xà-lê đều được thành tựu.

Lại nữa, nếu trao quán đảnh cho đệ tử
thì nên thực hành Kim cang hợp chưởng kết ấn đảnh lễ, dùng các hoa đẹp mà trao quán đảnh. Như vậy ấn pháp và các nghi Mạn-noa-la liền thành tất cả thành tựu tự tại. Đó gọi là nghi pháp thành tựu ấn của Kim Cang Tát-đỏa.

Lại nói về ấn pháp, nếu muốn triệu thỉnh Kim Cang Tát-đỏa thì hành giả phải ngồi kiết già, kết Đại lạc bí mật Kim cang câu ấn và trì tụng tâm chú mà câu triệu. Sau đó, y theo pháp cúng dường các điệu ca múa… và khen ngợi. Lại kết Hý trịch ấn đảnh lễ trì tụng, dùng Kim cang ca múa… mà cúng dường. Nhờ vậy mà pháp thực hành được thành tựu, liền nói Tối thượng bí mật Kim cang ca rằng:

Tát rị-phược, nỗ la, nga tô kha tố, đát-ma na bà. Đát-sưu phược nhật-la tát đỏa ba la ma tô la đa. Bà phược di, ma hạ, tô kha niết-rị trừ, tát-la dã nại. Bát-la để bát đa tất đinh tả la cụ bát-la noa đa.

Nếu ai thường khen ngợi, ca vịnh Kim cang ca này thì sẽ được đại lạc tôn kiên cố ái kính và giúp các việc thành tựu. Đại bí mật ca này thường ghi nhớ vào bản tâm. Khi khen ngợi môi răng phải hợp lại với nhau, y theo các nghi quỹ không lìa Kim cang ngữ. Khéo thành tựu các bộ pháp, ca vịnh chữ “Hồng”… tùy theo khả năng mà làm những gì mình mong muốn, nói năng bằng ngữ nghiệp điều thuận ca vịnh pháp Kim Cang Tát-đỏa bằng Phạm âm hòa nhã. Đây là thành tựu ca tối thượng, nên ở tất cả mọi nơi tùy ý trì tụng, nên dùng đại ấn của Kim Cang Tát-đỏa, cách kết ấn này là tay trái kết Trí quyền, tay phải cầm chày Kim cang, dùng ấn chú này mà tác pháp thành tựu. Các ấn như vậy đều y theo pháp của Bản tôn và dùng tâm chú mà kết thì đều thành tựu.

Lại nói về ấn tướng của tất cả Như Lai cách kết ấn này là dùng hai tay trước hết kết Kim cang trí quyền của tất cả Như Lai, như pháp quán đảnh Kim cang bảo mà quán đảnh, rưới vào năm chỗ rồi lại chắp tay như thế cúng dường. Xong rồi giở hai tay ra và hai tay nắm lại thành quyền, quyền của tay trái đưa ra ngoài, đầu ngón tay dựng lên, quyền của tay phải thụt vô đặt vào ngay tim, như vậy là thành ấn. Ấn này là trí quyền đại ấn của tất cả Như Lai, là quyết định bất không. Ai kết ấn này sẽ được giác vị không lụi sụt và chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, người này không thể thấy xa lìa các trói buộc, cho đến các quân ma cũng không thể nhiễu loạn. Lại nữa, người kết ấn này thì nên xem như Phật, cúng dường người này cũng như cúng dường chư Phật, Bồ-tát. Nghi pháp đại ấn này, tất cả ấn Tam-muội, ấn Liên hoa, ấn Kim cang, đều cũng như vậy.

Cách thức của ấn Yết-ma là hai tay ngửa ra bằng phẳng, hai ngón tay cái duỗi ra về đầu ngón tay, đặt vào ngay tim, lại thực hành như Bảo quán đảnh là thành ấn.

Lại nữa, như trước hai tay ngửa ra bằng phẳng, các ngón tay hơi co lại hai đốt đầu, ngón giữa kết lại với nhau như hoa sen Kim cang. Như vậy là thành pháp ấn, rồi nói ấn chú này rằng:

A, hô đát-lãm, ngật-rị hồng.

Lại đổi ấn Yết-ma, tay trái nắm lại thành Kim cang quyền, co ngón cái vào trong nắm tay. Như vậy là thành tựu Quyền đại ấn của tất cả Như Lai.

Lại nữa, dùng tay phải như rút chéo áo, đặt vào ngay tim, rồi lại giở tay ra như tướng tiếp với đất. Như vậy là thành ấn Hàng phục các quân ma.

Lại nữa, không đổi ấn này mà lại ngửa tay ra là thành ấn. Ấn này gọi là ấn xuất sinh, cũng gọi là ấn Thí nguyện, cũng gọi là ấn Thọ ký. Lại dùng ấn này nắm chéo áo, như thế hoa sen nở, là thành ấn. Ấn này gọi là ấn xuất sinh pháp, cũng gọi là ấn Thanh tịnh các pháp. Lại vì ấn này ba ngón giữa dựng lên như lá phướn thì thành phan ấn, kết ấn này, thì tất cả nguyện cầu chắc chắn được thành tựu.

Lại nói về sự thành tựu ấn Trí quyền đại Yết-ma của tất cả Như Lai. Nếu đặt ấn này lên mình người bệnh thì liền hết bệnh. Nếu đặt lên tim thì tiêu trừ các độc. Cho đến tà ấn pháp,… thảy đều tiêu diệt, liền nói chú rằng:

Án, hồng.

Dùng chú này có công năng thành tựu đồng với ấn pháp Yếtma ở trước. Nếu kết ấn trì tụng chú này xong chuyển khắp toàn thân thì được đại Biện tài. Còn đại mật ấn tối thượng của tất cả Như Lai đều được vững chắc. Nếu đặt ấn này vào các căn thì các căn được viên mãn. Nếu xưng niệm chư Phật rồi lại xoay khắp các phương, xong đặt vào ngay tim. Hoặc tự cầu thành tựu, hay khuyến khích người khác cầu, thảy đều được vui mừng ưa thích cho đến chứng quả Phật, Bồ-đề. Nếu kết ấn này quán tưởng chư Phật, hiểu năm uẩn như cái khuôn của người thợ gốm, sau đó thân đảnh lễ, miệng tụng đại chú, nhất tâm chánh niệm quán tưởng, trụ vào Xả, Niệm, Giới, Tinh Tấn, Từ, Định, Trí, Tuệ, Phương tiện, Lực vững chắc, sinh ra Đà-lani-môn, đầy đủ mười Địa, hành bốn Vô ngại, hiểu rõ mười tám pháp Bất cộng, dùng pháp Tỳ-thủ yết-ma rộng làm lợi ích cho chúng sinh, dùng ba nghiệp Kim cang làm Phật sự lớn lao. Liền nói các Đại thần chú rằng:

Án, mạo địa tức đa phược nhật-rị.

Án, tam mãn đa bạt nại-la tả rị-duệ. Án, tấn đa, ma ni.

Án, a nãnh lỗ đề

Án, nhạ để vĩ phược rị-đế.

Án, tát rị-phược vĩ nghê-dã nỉ.

Án, vĩ la, nga đạt rị-ma đế.

Án, vĩ rị-dã cát phược tế.

Án, tát rị-phược nga di nỉ.

Án, phược nhật-la nại-rị đồ tức đế hồng.

Án, tát rị-phược đát tha, nga đế.

Án, sa bà, phược thú đà đạt rị-ma, đa nghê-dã na vĩ thú địa.

Án, đạt rị-ma vĩ thâu đà nãnh.

Án, vĩ tôn bà phược nhật-rị ni phát tra.

Án, ca ma la nghi.

Án, nhược phược nhật-rị.

Án, hồng tát rị-phược nại ma nãnh.

Án, ngật-rị.

Án, a ca, la mục khế.

Án, bát-la nghê-dã, bá la di đế. A sưu hồng án, a.

Án, tát rị-phược đát tha, nga đa ca, dã nghi-rị.

Án, tát rị-phược đát tha, nga đa phược, nghi-vĩ thú địa.

Án, tát rị-phược đát tha, nga đa tức đa phược nhật-rị, a.

Như vậy, ngữ ấn, pháp cổ của tất cả Như Lai phát ra âm thanh vi diệu, nghĩa nhiệm mầu. Đại pháp ngữ này là tâm của chư Phật, có công năng quyết định thành tựu sự nghiệp. Y theo pháp thọ trì, tụng niệm chư Phật rồi, sau đó dùng chánh niệm của tất cả Như Lai và ấn của tất cả Như Lai mà thực hành thành tựu.

Lại nói ấn tướng Kim cang hỏa diệm nhật luân. Trước kết Kim cang đại ấn, rồi lại đổi thành Tam-muội ấn, sau lại kết Kim cang phược, các ngón tay đều như vòng lửa cháy rực, hai ngón tay giữa như chày Kim cang, như vậy là thành ấn. Ấn này có công năng điều phục ba cõi, cũng có thể thực hành kính ái Kim Cang Tát-đỏa.

Lại không đổi ấn trước, tay trái nắm lại thành quyền, đầu ngón tay dựng lên như tướng kỳ khắc, tay phải như móc câu là thành ấn. Ấn này gọi là ấn Hàng phục ba cõi, có công năng nhiếp triệu tất cả.

Lại nữa, hai tay bắt phẫn nộ quyền rồi, lại bắt Kim cang câu như tướng kỳ khắc, là thành ấn. Đó gọi là Kim cang câu ấn, ấn này khéo làm tất cả mọi việc, có công năng làm các việc thành tựu.

Lại nữa, chắp hợp chưởng Kim cang, mười ngón tay như lửa cháy rực là thành ấn. Ấn này gọi là ấn Tần-mi Bồ-tát, có công năng làm mọi việc và khéo điều phục các điều ác.

Lại nữa chắp Kim cang hợp chưởng, tay trái như thế móc câu là thành ấn. Ấn này có công năng nhiếp triệu tất cả, cũng có công năng làm cho tỉnh ngộ, tất cả đều thành tựu.

Lại nữa, tay trái nắm lại thành Kim cang quyền, tay phải như chỉa ba là thành ấn. Ấn này có công năng thoát khỏi mọi gông cùm trói buộc.

Lại nữa, hai tay làm như hoa sen nở, như vậy là thành ấn. Ấn này có công năng cắt đứt tất cả phiền não.

Lại nữa, hai tay kết Kim cang phược, hai ngón cái song song nhau là thành ấn, cũng gọi là ấn Hàng phục ba cõi. Ấn này khéo nhiếp triệu, điều phục thành tựu trên hết.

Lại nữa, đầu ngón trỏ tay phải móc qua đầu ngón trỏ tay trái

như thế kéo cung là thành ấn. Ấn này khéo thực hành nhiếp triệu, cũng có thể thực hành các kính ái.

Lại nữa, ấn Hàng tam giới, tay phải nắm lại thành Kim cang quyền rồi giở cánh tay ra, đặt ngón tay út vào sau lưng phía bên tay trái là thành ấn. Ấn này có công năng phá các tà ấn và khéo thực hành các thành tựu.

Lại nữa, hai tay nắm lại thành Kim cang phược mềm mại sít sao là thành ấn. Ấn này gọi là ấn Kim cang thành tựu.

Lại nữa, hai tay nắm lại thành Kim cang phược, hai ngón tay cái cùng đầu ngón tay trỏ, như chày Kim cang là thành ấn. Ấn này có công năng phá hoại các điều ác. Tất cả phan ấn và linh ấn, đều thực hành pháp tối thắng, cũng có công năng phá hoại các điều ác, hơn hết trong ba cõi. Là ấn quán đảnh của Kim Cang Tát-đỏa.

Lại nữa, ấn Hiền thánh
của Kim cang bộ: Hai tay nắm lại thành Kim cang quyền, y theo Bản bộ Hiền thánh của pháp nghi
này, dùng Kim cang bảo mà thực hành quán đảnh, rồi chắp tay hợp chưởng Kim cang, dùng lụa sạch phủ lên mặt, hai ngón tay cái như Kim cang nên thực hành Kim cang quán đảnh, sau đó y theo pháp đảnh lễ, thọ trì chày Kim cang rồi tùy sức mà cúng dường A-xà-lê thì liền được thành tựu tất cả pháp.

Các bộ ấn tướng như vậy đều y theo pháp mà kết, đồng công dụng của đại chú, việc làm đều thành tựu.

 

Phần 25: NGHI QUỸ BÍ MẬT TỐI THƯỢNG

Bấy giờ, các Như Lai
Và chúng Đại Bồ-tát
Kim cang chúng Hiền thánh
Đều khác miệng cùng âm
Phát lời hỏi Bồ-tát
Kim Cang Thủ như vầy:
Như Nhân giả đã nói
Pháp Yết-ma tối thượng
Khéo làm các thành tựu
Nghi quỹ đã nói đó
Lý nhiệm mầu chân thật
Từ các pháp vô tướng
Mà hiện các nghi quỹ
Nghi quỹ này thế nào
Sao gọi Tối thượng giáo
Căn bản ấy ra sao
Sao gọi vốn không có
Lại gọi Kim Cang Thủ
Vì sao là Đại dục
Sao gọi là Đại lạc
Thế nào là Thiện hiền
Sao gọi Thế cao cử
Sao gọi Kim Cang Thủ
Tự tại đối các pháp
Đại tâm chú trong ngoài
Làm sao mà sinh ra
Ca vi diệu căn bản
Nói gì và nghĩa gì
Đại Kim cang Tam-muội
Pháp này gọi là gì
Tâm Bồ-đề là gì
Tam-ma-địa là gì
Hạnh Bồ-đề là gì
Lấy gì hàng ma quân
Làm sao chứng Bồ-đề
Bản bộ sinh ra sao
Làm thế nào giải thoát
Tam chủng danh là gì
Sao gọi tất cả xứ
Đại Kim cang đại lạc
Sao Bất không Tam-muội?
Sao nhập Mạn-noa-la?
Sẽ được quả lợi gì
Và thành tựu nghi quỹ
Chân lý đại bí mật
Lấy gì để giảng nói
Pháp Bản tôn thế nào
Các bộ lại ra sao
Lý Quán đảnh thế nào
Sao gọi chúng Hiền thánh
Thế nào năm bí mật?
Sao gọi Hư Không Tạng?
Pháp cờ nêu thế nào
Tất cả pháp câu triệu
Các cúng dường thế nào
Sao gọi thấy pháp trước
Nghi thành tựu thế nào
Sao gọi chẳng cần khổ?
Các bí mật như thế
Lý chân thật tối thượng
Vì thành chữ vi diệu
Rộng lợi ích chúng sinh
Xin giải điều trên đây!
Khi ấy, Kim Cang Thủ
Nhận chư Phật khuyến thỉnh
Vì lợi ích chúng sinh
Giải thích pháp hỏi trên.
Điều gọi là nghi quỹ
Là phép tắc các pháp
Pháp không nghi quỹ này
Lợi ích các chúng sinh
Mà hiện các nghi quỹ
Từ nghi quỹ như vậy
Làm thanh tịnh cac pháp.
Nói rằng Giáo tối thượng
Là nhiếp tất cả pháp
Sinh ra Phật, Bồ-tát
Lý bí mật chân thật
Đây gọi Giáo tối thượng.
Cái gọi là căn bản
Tức là trí chân thật
Trùm khắp hư không giới
Vững chắc như Kim cang
Là Đại dục đại lạc
Chữ nhiệm mầu trên hết
Tức Kim Cang Tát-đỏa
Thật lý các nghi quỹ.
Cái gọi là vốn không
Như bản tánh hư không
Nói Kim Cang Tát-đỏa
Là thân rất vững chắc
Đó gọi vốn không có.
Còn nói Kim Cang Thủ
Chính là Đại tự tại
Khéo thí các thành tựu
Là Kim cang bộ chủ
Chữ Ái lạc nhiêm mầu.
Cái gọi là Đại dục
Là lìa các lỗi lầm
Thông đạt pháp rốt ráo
Đó gọi là Đại dục.
Cái gọi là Đại lạc
Là lý màu chân thật
Tức Kim Cang Tát-đỏa
Sinh ra chỗ nương tựa
Cái gọi là Thiện hiền
Là pháp giới thanh tịnh
Các Như Lai giải thoát
Thân Phổ Hiền cùng khắp.
Còn nói Thế cao cử
Là tất cả thành tựu
Ấn tối thượng tự tại
Câu triệu các thành tựu
Đó gọi Thế cao cử.
Cái gọi Kim Cang Thủ
Tự tại đối các pháp
Là lời dạy căn bản
Lý chân thật nhiệm mầu
Nếu dốc lòng trì tụng
Được tất cả công đức
Đó gọi Kim Cang Thủ
Tự tại đối các pháp.
Cái gọi tâm Bồ-đề
Là không thể nghĩ bàn
Pháp rộng lớn sâu xa
Thành tựu các Diệu lạc
Biến hóa được tất cả
Tâm Bồ-đề thanh tịnh
Nhờ đó mà vững chắc
Làm các việc tốt đẹp
An trụ Tam-ma-địa
Tức Tam-ma-địa này
Sinh ra trí Kim cang
Từ Kim cang sinh ra
Gọi Kim Cang Tát-đỏa,
Đó là thân chư Phật
Chính là tâm Bồ-đề
Cái gọi Đại Kim cang
Là nhiếp các hữu tình
Khiến tu giáo pháp ta
Lý chân thật bí mật,
Nếu ai thường tu tập
Liền thành Đại Kim cang.
Cái gọi hạnh Bồ-đề
Là quán các hữu tình
Đắm nhiễm các phiền não
Vì lợi ích cho họ
Nên hành hạnh Phổ Hiền
Đó gọi hạnh Bồ-đề.
Cái gọi là hàng ma
Nghĩa là tâm các ma
Tâm này tức Như Lai
Nếu điều phục được tâm
Không còn bị ma nhiễu
Đó là hàng ma quân.
Nói rằng chứng Bồ-đề
Là hiểu rõ bản tâm
Trí Bồ-đề vững chắc
Rõ lý màu chân thật
Liền thành Đẳng chánh giác
Đó gọi chứng Bồ-đề.
Lại nói Kim Cang Thủ
Là điều phục các ác
Khiến người mê tỉnh ngộ
Chày Kim cang chư Phật
Tâm Bồ-đề vững chắc
Chư Phật đã trao truyền
Là chân lý pháp giới
Thọ trì là khí trượng
Vì thành tựu các pháp
Nên gọi Kim Cang Thủ.
Cái gọi Bản bộ sinh.
Tức Trí độ là mẹ
Phương tiện giải là cha
Từ pháp Kim Cang Thủ
Sinh ra các bộ pháp
Đó gọi Bản bộ sinh
Cái gọi Dục giải thoát.
Là Đại dục đại lạc
Khéo được các thành tựu
Các thành tựu lạc cú
Tức là pháp Đại lạc
Đó gọi dục giải thoát
Cái gọi ba thứ tên
Là ba đời vô biên
Nhưng có thể điều phục
Làm chủ trong ba cõi
Lại gọi là Tam bảo
Lại gọi là ba cõi
Làm được các thành hoại
Đó là ba thứ tên.
Cái gọi tất cả nơi
Đại Kim cang Đại lạc
Là tất cả hữu tình
Muốn lợi ích rộng lớn
Tâm ấy không cố định
Đối với tất cả nơi
Tâm an trụ vững chắc
Thông đạt nghĩa chân thật
Đó gọi tất cả nơi.
Cái gọi Ca căn bản
Và tâm chú trong ngoài
Là ba cõi tối thắng
Thành tựu đại tự tại
Bồ-tát lợi hữu tình
Là Đại dục đại lạc
Câu bí mật nhiệm mầu
Tâm chú ca chữ Hồng
Cho đến ngoài tâm chú
Đều lý trí chân thật
Vì tâm bí mật ngoài
Sinh ra các vui thích
Việc làm đều thành tựu
Gọi Ca căn bản thảy.
Nói Tam-muội Bất không
Là tác pháp thành tựu
Vì Đại lạc nhiệm mầu
Việc làm được thành tựu
Không phải khổ mà được
Pháp đại Tam-muội này
Chư Phật không thể vượt
Là Tam-muội Bất không
Nói nhập Mạn-noa-la
Là tùy theo nơi chốn
Chỉ tùy theo khả năng
Mà xưng căn tánh ấy
Hễ lúc hành các pháp
Chúng Thánh hiền liền hiện
Quả báo đã đạt được
Là phước báo rốt ráo.
Lập Mạn-noa-la này
Trước quán sát mười phương
Khởi đầu từ phía Bắc
Là bốn đường ranh giới
Phân chia thành tám đàn
Đều theo nghi pháp gốc
Y tương ưng Bản tôn
Tưởng thành Mạn-noa-la
Làm các pháp thành tựu
Tức Mạn-noa-la này
Là lý rất chân thật.
Cái gọi Đại bí mật
Là các pháp bí mật
Nhưng vốn không thật có
Là Đại lạc Kim cang
Tức đồng thân Phổ Hiền
Đại chủ chúng Kim cang
Đó gọi Đại bí mật.
Cái gọi pháp Bản tôn
Là căn bản trên hết
Đứng đầu Mạn-noa-la
Là Đại dục trên hết
Là tâm rất vui thích
Lúc nào cũng mỉm cười
Thân như màu trăng sáng
Các thứ báu nghiêm thân,
Ánh sáng chiếu soi khắp
Tối thắng trong ba cõi
Thí các cảnh diệu lạc
Khéo thành câu nhiệm mầu
Nên gọi là Bản tôn.
Cái gọi Lý quán đảnh
Là công đức Phật bảo
Pháp ba cõi chẳng sánh
Chỉ báu này trên hết
Người được Phật quán đảnh
Liền chứng vị Pháp vương
Đây gọi Lý quán đảnh.
Cái gọi Tam-ma-địa
Ngồi tư thế kiết già
Rồi kết ấn thiền định
Tay trái đặt lên phải
Quán tướng Kim Cang Thủ
Đó gọi Tam-ma-địa.
Cái gọi chúng Hiền thánh
Là Kim cang Hiền thánh
Là nghĩa trí chân thật
Khéo hiểu rõ tất cả
Các thành tựu trên hết
Tất cả đại cát tường
Đủ các pháp Thánh tài
Hơn hết trong các pháp
Tất cả pháp thành tựu
Đều ấn tướng Hiền thánh
Tức Kim Cang Tát-đỏa
Đại chủ tể bí mật.
Cái gọi năm bí mật
Là Tỳ-lô-giá-na
Và Bất Động Như Lai
Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ
Với Bất Không Thành Tựu
Gọi là năm bí mật.
Cái gọi là các bộ
Là tất cả Như Lai
Là lý màu chân thật
Thành Kim Cang Tát-đỏa
Phật Tỳ-lô-giá-na
Bất Động Như Lai bộ
Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ
Cùng Bất Không Thành Tựu
Chân lý cũng như vậy.
Lại Kim cang bộ chủ
Điều phục các kẻ ác
Dùng toàn phương tiện khéo
Như mặt trời chiếu khắp
Kim cang bộ tôn này
Lợi ích các hữu tình
Khéo thành các giáo pháp
Tỳ-thủ Kim cang bộ
Là nhiếp đại phương tiện.
Bồ-tát Quán Tự Tại
Nương các Liên hoa bộ
Được thành tựu trên hết
Bồ-tát Quán Tự Tại
Là Kim Cang Tát-đỏa
Chân lý Liên hoa bộ
Trí nhiếp Tam-ma-địa
Liên hoa bộ thanh tịnh
Làm thanh tịnh hữu tình.
Cái gọi Hư Không Tạng
Tức là Đại Thánh tài
Đầy khắp cả hư không
Bồ-tát Hư Không Tạng
Là pháp đại quán đảnh
Tất cả Bảo sinh bộ
Là kho báu vô tận
Cờ pháp Đại quán đảnh
Khéo nhiếp tất cả nguyện
Tức Kim Cang Tát-đỏa
Đối các Mạn-noa-la
Thường ban lý chân thật
Quán đảnh Kim cang bộ
Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ
Chân lý cũng như vậy.
Các cờ nêu căn bản
Là thành tựu trên hết
Dùng diệu lý chân thật
Là khí trượng tự tại
Năm thứ Đại bí mật
Tức là chày Kim cang
Các bộ cờ nêu ấy
Là lý trí chân thật.
Hành Tỳ-thủ chư Phật
Liền chứng Đại Bồ-đề
Các Kim cang bộ ấy
Bảo bộ, Liên hoa bộ,
Khéo nhiếp tất cả nghĩa
Thành tựu pháp bí mật.
Cái gọi pháp Câu triệu
Là các nghi bí mật
Dùng linh Kim cang câu
Rung lên để câu triệu.
Cái gọi các cúng dường
Là các nghi bí mật
Vui thích mà cúng dường
Với các điệu ca múa.
Cái gọi thấy pháp trước
Là các nghi bí mật
Đều dùng ấn căn bản
Sau đó phải nhất tâm
Trì tụng lý chân thật
Lại nữa các Như Lai
Trước thấy các thành tựu
Dùng pháp đại Tam-muội
Lý nhiệm mầu chân thật
Là chân không căn bản
Tánh Kim Cang Tát-đỏa
Chính là thân Phổ Hiền
Cũng là Kim Cang Thủ.
Cái gọi Pháp thành tựu
Là trong các nghi quỹ
Việc làm đều thành tựu
Nên y pháp Bản tôn
Mà làm các thành tựu
Chỉ tùy theo nơi chốn
Các nghi quỹ đều thành
Y pháp cầm linh, chày
Giác ngộ cho thế gian
Muốn thành tựu các pháp
Mau thành giáo căn bản.
Cái gọi chẳng cần khổ
Là việc làm thành tựu
Không cần phải khắc khổ
Tùy ý, tùy nơi chốn
Tùy muốn, tùy ăn uống
Cho đến bốn oai nghi
Nói năng và cười đùa
Chỉ phát tâm chí thành
Sao cho hợp tương ưng
Y nghi pháp Bản tôn
Lý tương ưng như vậy
Mau thành tất cả pháp.
Đại giáo căn bản này
Là bí mật sâu xa
Nếu y pháp tu tập
Sở nguyện đều viên mãn
Tất cả các Như Lai
Và các Đại Bồ-tát
Thường thọ trì pháp này
Là Đại lạc trên hết
Câu nhiệm mầu chân thật
Đại dục đại diệu lạc

Pages: 1 2 3 4 5 6 7