KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN SÁU

Phần 22: NGHI QUỸ VỀ ĐẠI TAM-MUỘI MẠN-NOA-LA CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

Lúc bấy giờ, Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói nghi quỹ quán đảnh đệ tử là pháp Đại Tam-muội của chư Phật. Nếu ai muốn thọ pháp quán đảnh Đại Tam-muội bí mật của chư Phật thì trước hết phải phát khởi tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác bí mật tối thượng của chư Phật, tự tánh thanh tịnh đồng với chư Phật.

Vị A-xà-lê trước trao tâm chú bí mật tối thượng này cho đệ tử:

Án, tát rị-phược du, nghệ kha dã phược, ngật-tức đa mẫu đát-ba nại dạ di.

Trao tâm chú giác ngộ này rồi, liền được địa vị không lui sụt của chư Phật, có khả năng hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo, liền thành chư Phật, Bồ-tát. Kế đó là trao chú này rằng:

Điểu đát-ba nại duệ đỏa ba la hàm mạo địa tức đa ma nậu đa la. Phược nhật-la ma đinh tả bát-la để sắt-tra, tất-dương. Ngật-rị nại duệ, ngật-rị nại duệ, na đổ. Tô la đế, tam ma dã tát-đát-nhược hô. Phược nhật-la tất đinh dã tha, tô kháng.

Trao đại tâm chú này rồi, ai muốn cầu pháp thành tựu trên hết thì Bồ-tát Kim Cang Thủ thảy đều trao cho. Vị A-xà-lê nên y theo pháp mà trao truyền cho đệ tử, bảo đệ tử phủ lụa sạch lên mặt tay cầm các thứ hoa đẹp, sau đó dẫn vào Mạn-noa-la. Đệ tử phải nhất tâm tha thiết, phát thệ nguyện rộng lớn, rồi tùy ý rải hoa đang cầm, hoa rơi vào tôn vị nào thì vị ấy là Bản tôn, được Bản tôn rồi mới kéo khăn che trên mặt ra. Bấy giờ, vị A-xà-lê liền y theo pháp quán đảnh của Phật bộ, rảy nước sạch Kim cang lên đảnh đệ tử, rồi trao ba pháp Tam-muội. Sau đó trao thệ Tam-muội rằng:

Ngươi nhận Quán đảnh rồi
Thường trụ trong Tam-muội
Thành tựu tất cả pháp
Linh, chày Kim cang này
Nên giữ gìn tin thọ
Trụ Tam-muội vững chắc
Phát khởi hạnh chân thật
Nay truyền trao cho ông,
Pháp Quán đảnh bí mật
Mật ấn của chư Phật
Nếu sinh tâm khinh mạn
Thì bị đọa địa ngục.

Nói thệ này rồi, vị A-xà-lê liền trao chày Kim cang cho đệ tử và nói chú chày Kim cang rằng:

Án, tát rị-phược đát tha, nga đa. Ma hạ tam ma dã. Đát đỏa, địa bát để đỏa, ma tỷ săn tả di. Ma hạ, phược nhật-la đạt ma. Y nại đán tát rị-phược một đà đát-sưu. Phược nhật-lãng phược nhật-la đạt la tả đốt. Đỏa dã, tất ê tát nại, đà rị-dương. Ma hạ, phược nhật-la đạt lãm một-la đa di để. Đa nỉ nan đa tát rị-phược đát tha, nga đa. Bát la ma ma hạ, mạo địa tức đa. Ma tả, bát rị đa, nga. Nại tả tát nại, đà la noa di để la hát tát-dương. Ê, phược nhật-la nga rị-phược, địa bát để. Thất-rị, hý phược nhật-la na, mạc tất đinh tam ma dã tát-đát-sưu. Phổ rị-phổ phược sa.

Truyền chú này rồi, vị A-xà-lê nên tùy theo vị Bản tôn quán đảnh của đệ tử mà đặt tên. Từ khi đặt tên rồi cho đến giác ngộ không bị lui sụt trên đường tiến đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao? Vì đã thọ ba pháp Tam-muội này. Pháp Tammuội này không thật có không thể biết được. Đại lạc Kim cang tátđỏa là hạnh của Phổ Hiền, từ căn bản tối thượng phát sinh. Đã vì đệ tử mà nói năm pháp bí mật chân thật tối thượng này rồi, lại dạy đệ tử:

Pháp tối thượng này là chủ trong ba cõi, đứng đầu trong tất cả tự tại, là đạo chân thật vô thượng. Tự tánh thanh tịnh của chư Phật Như Lai, hiểu rõ được tự tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh; tự tánh của ba cõi cũng thanh tịnh hiển lý chân thật. Pháp bí mật tối thượng này tức là linh Kim cang, nó có công năng giác ngộ chư Phật, Như Lai và các Hiền thánh. Pháp cúng dường này còn có khả năng giác ngộ tất cả pháp. Lại dùng pháp này để giác ngộ các hữu tình, tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng. Đây gọi là pháp Kim cang giác ngộ, có khả năng thực hành thành tựu việc Kính ái… là phương tiện hay nhất để thanh tịnh ba cõi. Ngươi phải sinh tâm tín thọ đối với các nghi quỹ Tam-muội bí mật tối thượng này. Trong ba cõi, pháp này có khả năng dứt trừ các khổ để được diệu lạc, đem đại phương tiện này để dạy dỗ làm lợi ích cho thế gian. Nếu ai tin nhận phụng hành thì quyết định được chân thật. Hành giả tu tập pháp thù thắng này, nếu như có hưởng thụ các lạc thú trong về năm dục đi nữa, nhưng chỉ nương pháp này tu hành thì không còn bị chướng ngại. Vì sao? Pháp Tam-muội vi diệu tối thượng Đại thừa vô tỷ của tất cả Như Lai. Thế nên phải siêng năng tu hành pháp môn ấy. Nếu ai không trái với mật ấn Tam-muội của chư Phật Như Lai thì người ấy chắc chắn trụ vào quả vị vững chắc sinh tâm không lui sụt. Đó gọi là Kim cang Tát-đỏa chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Liền nói tụng rằng:

Bồ-tát trụ thế gian
Vô lượng, vô số kiếp
Vì các loại hữu tình
Làm lợi ích rộng khắp.
Trụ Tam-muội phương tiện
Thành tựu phước nghiệp lớn
Trì chú Đại Tự tại
Muốn lợi ích chúng sinh
Dùng pháp Tam-muội này
Tùy ý đều được thành.
Nếu người có tội nghiệp
Cũng không bị chướng ngại
Mong muốn sẽ được thành,
Là vua Kim cang bộ
Bậc Tự tại tối thượng
Thành tựu pháp bí mật
Hành trì theo pháp này,
Làm lợi ích tự tha
Khéo ấn đối các pháp
Và làm các thành tựu
Chắc chắn đều viên mãn.
Làm các pháp tương ưng
Dứt sạch bờ mé khổ
Để được vui vô lượng
Kim Cang Thủ như vậy
Chày Kim cang bí mật
Nếu ai giữ gìn được
Thì thành tựu các việc.

Lại nữa, vị A-xà-lê nên thọ ký cho đệ tử, y theo nghi Kim cang quán đảnh thọ ký của chư Phật, và dùng đại ấn pháp của chư Phật. Đệ tử được thọ ký rồi, liền lìa xa các cõi nhập vào cảnh giới chư Phật. Liền nói chú thọ ký rằng:

Án, y số, hang dương, ca lỗ di đát-sưu. Phược nhật-la tát đỏa tát-đát tha, nga đa. Bà nga sưu, nột rị-nga đa du, đặc-rị đa. ÁT điển đa bà phược tất đà duệ. Hệ, phược nhật-la na, ma đát tha, nga đa. Tất đinh tam ma dã tát-đát-sưu. Phổ rị-phổ phược sa.

Nếu người được chư Phật thọ ký đại ấn chú này, mà tôn trọng tin nhận, thì được chư Phật Như Lai, Đại Bồ-tát Kim Cang Thủ… đồng giáng lâm đến Mạn-noa-la và thọ ký Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho người này. Người này được thọ ký rồi, chư Phật Như Lai, chúng Đại Bồ-tát đều kính ái, ban cho các pháp thành tựu. Chư Phật, Như Lai an trụ pháp giới, giống như hư không rộng lớn vô biên. Khi ấy chư Phật đồng thời an ủi đều khen ngợi rằng:

–A-xà-lê này được Tam-muội của chư Phật đồng với các Như Lai.

Nếu người nào được bí mật tối thượng an ủi khen ngợi thì tức thời tiêu tan tất cả nghiệp chướng dứt hết không còn, lìa hẳn khổ não, chư Thiên không thể thấy, làm việc gì cũng không sợ, dứt khổ trong ba cõi, thành tựu pháp tối thượng. Pháp điều phục tối thắng này, nếu ai thường giữ gìn, an trụ vào Tam-muội thì được chư Phật bình đẳng giảng nói, không nên lìa bỏ tâm Bồ-đề, Kim cang mật ấn quyết định thành Bồ-đề.

Pháp của chư Phật này chớ tạm bỏ, dẫu có bị mê hoặc thà mất mạng chứ không được tạm bỏ pháp tối thượng của chư Phật. Linh, chày Kim cang và các ấn bí mật chớ lìa bỏ mà sinh tâm khinh mạn. Kính trọng A-xà-lê cũng như kính Phật, nếu khinh A-xà-lê tức là khinh Phật. Ai có tư tưởng như vậy thì sẽ phải chịu hậu quả khổ, không có oai đức, bị các bệnh nặng và các nạn Noa-cát-nễ, ma mị, tinh tú và các chúng ma quấy nhiễu, sau khi chết đi đọa vào địa ngục. Cho nên biết, A-xà-lê là bậc Đại sư, phải tôn trọng kính mến cúng dường.

Như trước đã nói, các khổ não… đều không thể xâm hại, phải nên cung kính cúng dường A-xà-lê. Vì sao? Vì A-xà-này lê đã trải qua vô lượng, vô biên kiếp thật khó được gặp, nhờ A-xà-lê khai phát đạo Bồ-đề, nên mới chứng thành Phật quả. Vì vậy đệ tử phải y theo nghi pháp này mà cúng dường, tức là cúng dường chư Phật Như Lai. Có vậy mới thành tựu pháp tối thượng, đạt được quả lành, ngang bằng với chư Hiền thánh không khác, được thọ Quán đảnh, chứng địa vị Pháp vương, đứng đầu ba cõi, hàng phục quân ma, trụ địa tịch tĩnh, thành tựu quả Phật, chắc chắn không còn nghi hoặc.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói về quán đảnh Mạn-noa-la của tất cả chư Phật và Bồ-tát rồi, lại nói như vầy:

Như trước đã nói pháp tối thượng bí mật của tất cả Như Lai, an ủi trụ vào Tam-muội của tất cả Như Lai. A-xà-lê và đệ tử khiến phát tâm Đại Bồ-đề, liền trụ vào giai vị không lui sụt. Như vậy cần phải quán tưởng rốt ráo tối thượng như Phật. Tại sao? Vì A-xà-lê đệ tử có khả năng phát tâm Đại Bồ-đề tối thượng của chư Phật. Do phát đại tâm này nên được trụ vào địa vị không lui sụt. Nhờ không lui sụt cho nên chắc chắn chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Do vậy mà hiện tại chứng được Bồ-đề, vị lai chắc chắn bình đẳng chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác ấy.

Lại nữa, A-xà-lê và đệ tử, nếu có pháp tương ưng với Kim cang tát-đỏa đều được đầy đủ, là vì chư Phật Như Lai dùng bí mật tối thượng để an ủi.

Lại nữa, như trước đã nói, người trụ vào Tam-muội của chư Phật Như Lai thì liền chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đó là Tam-muội căn bản của chư Phật, Như Lai, là pháp thành tựu trên hết. Nếu người nào trụ Tam-muội này thì chứng chư Phật Như Lai. Cho nên nếu muốn dứt sạch các khổ não thì nên sinh tâm quý trọng A-xà-lê, phải thường giữ gìn kính tin, khen ngợi, phụng thờ, cúng dường, trọn đời không được biếng nhác lui sụt. Không những thế, mà còn khuyến khích người khác sinh lòng tin, tôn trọng phụng thờ cúng dường. Nên biết A-xà-lê này đã đủ ba nghiệp Kim cang, thường trụ trong Tam-muội rốt ráo tối thượng của chư Phật. Pháp đại bí mật này chớ trao truyền cho các hàng tà ma ngoại đạo và hàng Thanh văn, Duyên giác,… Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp chân thật của chư Phật và các vị Bồ-tát rồi, lại nói tụng rằng:

Phải sinh tâm kính trọng
Đối với A-xà-lê
Vị A-xà-lê ấy
Là Tam-muội vô tận
Gốc Đại lạc tối thượng
Không khác gì chư Phật
Nhờ vị A-xà-lê
Được rốt ráo tối thượng.

Lại nữa, vị A-xà-lê chỉ nên thọ các pháp phú lạc và các thứ thức ăn thượng vị, cho đến những việc ca múa vui chơi… phải y theo pháp trì tụng, dùng ấn căn bản mà thực hành bí mật cúng dường thì mọi sở cầu đều được thành tựu, liền nói các chú cúng dường của Kim cang tát-đỏa như bí mật ca vũ,… rằng:

Hồng. (âm kéo dài)

Chú bí mật cúng dường chư Phật Như Lai rằng: A.

Chú Hàng phục tam giới tôn bí mật cúng dường rằng: Hý. (âm kéo dài)

Chú Liên hoa tạng tôn bí mật cúng dường rằng:

Đát-lãm. (hai chữ đọc thành một âm)

Chú Hư Không Tạng tôn bí mật cúng dường rằng:

Khiết.

Các cúng dường như vậy mà dùng năm tâm chú này thì được thành tựu pháp cúng dường bí mật.

Lại nói Tỳ-thủ ấn cúng dường bí mật tối thượng và Kim cang tát-đỏa,… các nghi quỹ Hiền thánh, cờ nêu,
ấn pháp. Tất cả cờ nêu đều dùng vàng bạc và gỗ cát tường… đều dựa theo pháp căn bản đặt vào Mạn-noa-la. Lúc đó, đệ tử y theo ấn pháp của Tỳ-thủ mà thực hành cúng dường. Nhờ nghi pháp Tỳ-thủ này mà tất cả khổ não trói buộc, các tật bệnh ác độc, các Noa-cát-nễ, ma mị, tinh tú, ma quỷ tai hại và các đường ác của đệ tử đều bị diệt sạch, thêm lớn các nghiệp lành được rốt ráo tương ưng với giác ngộ vô thượng của chư Phật. Y theo nghi Kim cang tát-đỏa tối thượng bí mật Tỳ-thủ ấn mà cúng dường. Tất cả các Hiền thánh đều dùng nhập Tam-muội ca mà thực hành cúng dường. Đây gọi là tất cả Tỳ-thủ Tam-muội thành tựu cúng dường tối thượng. Liền nói Kim cang tát-đỏa căn bản Yết-ma bộ nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Tát rị-phược, nậu la, nga tô kha tố, ma na tán đát-sưu. Phược nhật-la tát đỏa tô la đa tam ma dã bà phược di. Ma hạ, tô kha niết-rị trừ, tốt dã nại, Bát-la để bát đinh tất đinh tả la cụ bát-la noa đa.

Lại nói tất cả Như Lai bộ tối thượng bí mật nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Phược nhật-la tát đỏa tăng ngật la hạ.

Phược nhật-la la đát-na ma nổ đa la.

Phược nhật-la đạt rị-ma nga dã nãi.

Phược nhật-la yết rị-ma yết lỗ bà phược.

Lại nói tất cả Kim cang bộ tối thượng bí mật nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Hồng, phược nhật-la ca rị-mẫu ca thiết la, dã na ma.

Thất-rị, phược nhật-la la, nga tam ma dạ dã na ma.

Khiết xuân nga, phược nhật-la bổ la dạ dã na ma.

Thất-rị, phược nhật-la kiện tra cát la bà, dã na ma.

Lại nói tất cả Liên hoa bộ tối thượng bí mật nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Quát tức nại tỷ lỗ nại-la lao nại-la đa nậu. Mẫu nga-la nhạ na, tô hát-rị, bát-la bát nãnh tây quát tức tỷ đế xoa-noa tát ngật-la đạt la mẫu rị-đễ. Nhạ nga địa nỉ dã tán đa đa. Quát tức nại tỷ tao ma-dã phiến, đa phược bố la xoa la nan. Ca ma la ma na tả phế. Quát tức nại tỷ nỉ, bát-đa ca, ma tam ma dã, bát-la tất đinh. Ma ma bát nại-ma la, nhạ hý.

Lại nói tất cả Bảo bộ tối thượng bí mật nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Tát rị-phược, tỷ thi ca bát la di thuyết la đa. Tăng tất đinh tả, xoa dã nỉ địa. Bát la ma tát rị-phược, nga-la kế đổ. Vĩ nhạ du tha-la dã đa. Thất-rị, phược nhật-la la đát-na bà phược di tô kha nại.

Lại nói Ma-độ-ca-la tam tôn ca rằng:

Phổ rị-phổ phược sa.

Lại nói Tứ Hiền thánh ca rằng:

Ngật-rị hồng thất-rị tỳ-du.

Lại nói chư Long vương ca rằng:

Phổ phổ.

Lại nói Kim Cang Thủ đại dược sát chủ chư Át-già cúng dường Kim cang ca rằng:

Tát rị-phược, rị-già mạn noa la nỉ nan. Phược nhật-la đạt la, ngật-la ma. Vĩ ma rị-nại vĩ kiết la vĩ kiết la. Bạn nho tha, nại dã na, thiết dã. Hát na nại hát bát tả. Bà tất-di, câu lỗ cốt-lỗ đà. Hồng ca, la ma, đát-rị noa áng.

Lại nói Tối thượng tự tại đại Mạn-noa-la tối thượng bí mật nhập Tam-muội Kim cang ca rằng:

Quát tức nại ma lãng nậu mạn noa la tát hát tát-la lỗ tả, phược bố sa, vĩ la, nhạ tây. Bát-la la dã na la, rị-ca cô trí ca la bôn nhạ ma hạ bà dã nỉ, tất-để na, quát tức. Quát tức nại vĩ ca, để nỉ tất-để tô kha phiến, đa ma na, nỉ nhạ na lỗ bát đà, rị noa. Tát rị-phược nhạ nga tha ma, rị-bế đa tô lỗ bát bột-rị đa, đạt la bá, ni na quát tức. Nga nga na di phược tát rị-phược tăng tất thể đổ nhạ nga đán vĩ na du nãnh đổ vĩ thú đạt na, dã. Đát-sưu phược nhật-la tát đỏa tất đinh ma duệ thi sa vĩ na dã vĩ nại nga-đà tát tô khế tỳ-dược.

Lại nói ba thứ Tam-muội Kim cang ca tối thượng bí mật trong nghi bí mật tối thượng rằng:

Án, bát la vĩ thiết bà nga sưu. Ma hạ, tô kha mô, xoa bố lãm. Tát rị-phược tất đề tô kha ba la ma lãm ma-dương. Ba la ma tô khô, đát ma tất dạ. Nhược hồng, sưu hô, bát-la tất đinh sa.

Dùng Kim cang ca lý chân thật của ba thứ Tam-muội bí mật sâu xa tối thượng như thế mà thực hành cúng dường thì việc mong cầu thành tựu đều được viên mãn. Đây là Đại Tỳ-thủ Tam-muội cúng dường trong các nghi quỹ bí mật tối thượng của tất cả Như Lai. Người nào cúng dường như thế thì Kim Cang Tát-đỏa liền giáng lâm, nhờ đó mà được thành tựu tự tại tương ưng với Tỳ-thủ. Liền nói tụng rằng:

Nghi quỹ căn bản này
Khéo làm được các việc
Thần thông đại bí mật
Dựng cao cờ đại pháp,
Được nghĩa vị vô tận
Chắc chắn việc thành tựu
Được đầy đủ Thánh tài
Pháp rốt ráo viên mãn.
Tỳ-thủ đại bí mật
Thành được việc khó thành
Tất cả Tam-ma-địa
An trụ tự tại lạc,
Được điều tâm mong muốn
Tất cả không chướng ngại
Ví như người thế gian
Không tu các phước nghiệp
Không sức lành tốt đẹp
Bởi do nghiệp chướng tội
Vào Mạn-noa-la này
Cầu việc làm thành tựu
Theo nghi quỹ căn bản
Tùy việc ý ưa thích
Thảy đều được viên mãn
Thắng lực của pháp này
Các pháp không thể hơn
Nếu vượt ngoài Tam-muội
Và gây các tội nghiệp
Hoặc các sao giáng đến
Hoặc các ma nhiễu loạn
Vào Mạn-noa-la này
Việc làm đều thành tựu
Y pháp được lợi lớn
Nếu như chưa từng vào
Thành tựu Mạn-noa-la
Nếu lập pháp đàn này
Thì tốt đẹp gấp bội.

Phần 23: NGHI QUỸ VỀ TẤT CẢ TƯƠNG ƯNG

Lúc bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói ba pháp Tam-muội tối thượng bí mật là pháp thành tựu của tất cả Như Lai.

Ba pháp Đại Tam-muội là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, là đại diệu lạc, là đại rốt ráo, là đại tối thượng tịch tĩnh bình đẳng an trụ các pháp mà sinh ra. Nếu có hành giả nào y theo pháp mà tạo tượng lụa, bên trong vẽ Tam bảo, tướng như Bồ-tát mặc giáp Kim cang, tay cầm khí trượng Kim cang và đeo các thứ báu nhiệm mầu. Nếu y như vậy mà vẽ thì được thành tựu Mạn-noa-la tối thượng. Sau đó chọn chỗ đất tốt, hoặc là cung điện hay tịnh xá, trang nghiêm những nơi ấy bằng các loại hương hoa. Hành giả y pháp mà thực hành thành tựu, thì liền được viên mãn. Liền nói tâm chú ba thứ Đại Tam-muội tối thượng của tất cả Như Lai rằng:

Án, bộ kháng.

Nói chú này rồi lại nói đại chú rằng:

Đát đôi na bà nga phược đổ ê. Mạo địa tát đỏa tát-đát tha nga đa. Nậu nại-rị sắc-trí nan ê đa, rị-tha dã. Nỉ rị-mật-rị đinh nại rị-thiết dương đa di. A thi sa vĩ na du nữ nga. Nỉ-rị trà nỉ thất-tả dã phược rịdi đa. A điên đa bà phược phược, tát nga-la. Nỉ phược đà ca phược tả, nại dã. Đát-rị la đát-na đa, mục bát nga đa. Một đà đạt rị-ma nga noa, y để. A điên đa bà phược tăng tất đà. Vĩ thú đà thất-rị ca la, bát la. Y để tát rị-phược đát tha, nga đa bát la ma ngu hý-dã phược nhậtlãng. A tha bát la ma ngu hý-dã đạt rị-ma đa. Kiện tra, a ca xá lạc xoa noản. Tát rị-phược ma, ca thương tả, tất-dã lạc xoa noản. A, ca xá tam ma đa, du nga. Tát rị-phược, nga-la tam ma đa, tắc-phổ trí để. Bát-la nghê-dã bá, la mật-đa. A tha ma hạ, tam ma dã phược la di để. Tát rị-phược bộ ngỗ, bát bộ ngại tát-đổ tế, dương ma, nãi sa ma đốt-ma na. Để-rị la đát-na bố, nhạ ba lãm ma, cát lỗ di, để phược nại, ma hạ di để.

Tâm chú của chư Phật như vậy có công năng thực hành pháp thành tựu, dùng phương tiện này để lập ra các nghi quỹ. Nếu y theo pháp mà làm thì tùy ý đều được thành tựu. Nếu người thọ năm thứ dục lạc, mà lập ra Mạn-noa-la này, thì tùy theo sở nguyện đều được thành tựu.

Lại nữa, ba thứ Tam-muội tâm chú và các pháp ấn tướng bí mật tối thượng của chư Phật này mà trao truyền cho đệ tử cũng khiến tùy ý cầu mà thành tựu. Nếu lúc đó đệ tử y theo nghi thức bí mật này mà lập bày các thứ cúng dường vi diệu lên Phật, Pháp, Tăng và Axà-lê, với tâm ân cần tôn trọng mong cầu các thành tựu, hoặc tự mình làm, hoặc làm cho người khác cũng đều được thành tựu.

Lại nói về nghi pháp Phẫn nộ minh vương bí mật tối thượng của Kim Cang Thủ. Hành giả nên y theo pháp căn bản mà vẽ Phẫn Nộ Minh vương, màu như vầng mặt trời của lửa Kim cang, ngồi trên hoa sen nhiều màu, hai bên Minh vương trên hoa sen
vẽ bốn vị Bồtát thân cận. Hai vị bên trái là màu xanh và màu vàng. Hai vị bên phải là màu hồng nhạt và màu xanh nhạt. Lại ở hai bên vẽ bốn vị Bồ-tát đều cầm cờ nêu gốc. Đó là Kim cang trượng, luân, linh, phan… đều hiện tướng mừng giận an trụ vào pháp căn bản. Liền nói chú ấy rằng:

Hồng, ô ba ngật-rị nại dã hý.

Hành giả nên cầm linh chày Kim cang mà tụng tâm chú này, khi đặt các Hiền thánh thì liền được thành tựu viên mãn pháp tượng lụa. Đặt để tôn tượng như vậy liền thành tựu Mạn-noa-la bí mật tối thượng. Sau đó y theo nghi pháp trì tụng chú Tam-muội rằng:

Nãnh đa la, cù nại-bà phược cốt-lỗ đà. Phược nhật-la nghi-nỉ tắc-kiện đà mẫu rị-đa dã. Bát-la nỉ, bát-đa phược nhật-la ma hạ, du nga. Noa kiết nỉ-dã, tát rị-phược đổ nhập-phược, la y để phược nhậtlãng. A tha đạt rị-ma a ca, xá lạc xoa noãn. Tát rị-phược ma, ca thương tả, miết lạc xoa noa. Ma, ca xá tam mãn đa du nghi. Tát rịphược di phược, đát-la sa, đạt duệ. Tát rị-phược, ca xá nga-la du nghi na. Tát rị-phược, ca xá di để một-lỗ sưu. Mẫu nại-rị đán phược nhậtla mẫu nại-la tỷ. Đát-rị lộ ca ma tất bà xoa duệ nễ để.

Tụng chú Tam-muội bí mật tối thượng của Kim cang Hiền thánh này rồi, sau đó y theo nghi quỹ Như Lai bộ mà dùng ấn căn bản, cúng dường Kim cang ca vũ,… nếu hành giả y theo pháp mà thực hành thành tựu này thì đều được như ý.

Lại nói về nghi pháp Điều phục bí mật tối thượng của Bồ-tát Quán Tự Tại. Hành giả nên tạo tượng lụa, bên trong vẽ Bồ-tát Quán Tự Tại như vòng điện chớp, làm thế Kim cang Vũ. Bồ-tát có đủ trăm tay, xòe ra như vòng tròn, tay cầm cờ nêu như hoa sen… Xung quanh Bồ-tát vẽ các Hiền thánh như Tần-mi… đều giận dữ, cũng cầm hoa sen và các cờ nêu. Y theo pháp mà vẽ rồi thì thành Mạn-noa-la. Sau đó ở trước tượng tụng chú Nhất thiết pháp Kim cang Tam-muội rằng:

Đát đôi na bà nga sưu, một đà. A phược lộ kiết đế thuyết la. Ca lỗ để vĩ na du bá dã. Thú địa ngật-rị noa, bát-la na rị-để đa. Di để bát la mang phược nhật-lãng. Duệ tha, la cát-đán ê ca ma lãng. La, nga nô sái rị-na lệ miết đế. Rị-phược, tát nô sái rị-phược hổ vĩ đài. Tát đát tha, thú đường tát-rị đà đổ ca. Di để bát la ma ngu hý-dã đạt rị-ma đa. Kiện tra, duệ na duệ nãi phược vĩ địa na. Nhạ nga địa na dã ma, phược hý bát nại-ma thú đinh nga-la du nga, đát-ma. Đế na đế nải phược thâu đạt duệ nễ để.

Tụng chú Nhất thiết pháp Kim cang Tam-muội rồi, y theo pháp Liên hoa bộ thực hành các thứ cúng dường, thì việc làm đều được thành tựu.

Lại nói về pháp tượng lụa trong nghi quỹ thành tựu nhất thiết của Bồ-tát Hư Không Tạng. Trong bức lụa này, nên y theo pháp mà vẽ Đại nhật luân, ở trong luân ấy vẽ Bồ-tát Hư Không Tạng, thân như màu lưu ly, ngồi trên hoa sen, hai bên Bồ-tát vẽ bốn vị thân cận Bồ-tát là Bồ-tát Quán đảnh, Bồ-tát Bảo tạng, Bồ-tát Bảo tràng và Bồ-tát Đại cúng dường. Vẽ như vậy là thành Mạn-noa-la tối thượng. Kim cang đại nhật luân vi diệu này chiếu sáng khắp Như Lai và Bồtát Hư Không Tạng. Khéo thỏa mãn tất cả nguyện, pháp bảo linh bí mật, khéo bố thí tất cả dục, tất cả nghĩa thù thắng thành tựu ý nguyện tối thượng,… đều là từ pháp này mà được các giải thoát Diệu lạc và các ý toại nguyện. Nếu tự mình làm hoặc làm cho người khác thì đều được viên mãn Tam-muội tối thượng này. Nhờ vào pháp trong nghi quỹ này nên chóng thành tựu Kim cang tát-đỏa, pháp này thành tựu tối thắng trong các nghi quỹ.

Lại nói về nghi quỹ thành tựu tất cả Kim cang tát-đỏa đại ấn Tam-muội tối thượng. Nếu có chúng sinh căn tánh thấp kém gây ra các tội nghiệp, làm những việc không lợi ích nhưng khi gặp được pháp này rồi thì nghiệp chướng của chúng sinh ấy đều tiêu diệt, chứng thành Đại Bồ-tát, làm nhiều việc lợi ích chúng sinh, khởi lên phương tiện rộng lớn. Như Kim cang tát-đỏa ba nghiệp trụ vào chân thật vững chắc, không vượt khỏi Tam-muội, an trụ trong Kim cang giới. Sau đó nên truyền đại ấn, nhận đại ấn rồi sẽ được thành tựu tất cả. Đại ấn pháp này, cho đến chư Phật cũng không dám vượt khỏi Tam-muội. Những ai cầu Kim cang tát-đỏa, cho đến cầu thành Phật, đã trải qua vô số kiếp mà vẫn không thành, nhưng nếu dùng năng lực Đại ấn tối thượng này thì sẽ mau thành Phật, Bồ-tát, lại còn có khả năng biến hóa tùy theo ý nguyện của chúng sinh, mà nói rộng các pháp thành tựu cho họ nghe. Đại ấn này là một phương tiện lớn, khéo làm viên mãn các pháp. Vì sao? Vì khi kết đại ấn này, chư Phật Bồ-tát đều nhóm họp, trong khoảng sát-na ban cho những gì mình mong muốn. Ban như vậy rồi lại khen ngợi rằng:

Kim cang tát-đỏa là khéo léo tối thượng, sâu xa, nhiệm mầu, thanh tịnh rộng lớn không tất cả tánh, vô cùng vô tận, tối thượng chí cực, làm phát sinh ra niềm vui thích khoái lạc khắp cả hư không giới. Quyết định bất không tận các chúng sinh, thành tựu tối thắng là đại tự tại. Từ chữ Vi diệu phát sinh ra tất cả nghĩa, đem pháp Kim cang giác ngộ để làm cho chúng sinh giác ngộ Đại lạc tối thượng, dùng Kim cang bí mật cụ để khiến chúng sinh an trụ vào pháp bậc nhất.

Liền nói nghi pháp Tam-muội thành tựu tối thượng bí mật của tất cả Như Lai. Vào lúc sáng sớm hành giả nên y theo pháp kết đại ấn trì tụng tâm chú thì sẽ thành tựu được tất cả ấn.

Lại nữa, pháp thành tựu bí mật tối thượng này, hành giả y theo pháp cầm linh, chày Kim cang tụng chú ba thứ Tam-muội thì mọi sở cầu đều được thành tựu viên mãn.

Lại nữa, y theo pháp cầm linh, chày Kim cang kết ấn Tỳ-thủ rồi trì tụng chú thì được thành tựu các ấn tướng, thân như Kim cang tát-đỏa. Tất cả pháp thành tựu đại tự tại, đều ban cho tất cả, các ấn tướng ấy chóng được viên mãn, cho đến các pháp thành tựu đều cũng được thành, tùy theo ý nguyện đó mà được thành.

Lại nói về pháp môn Nghi quỹ tối thượng bí mật tất cả tương ưng. Tương ưng nghĩa là dụng của các pháp, từ pháp tương ưng đó sinh ra các cõi.

Thế nào là sinh ra? Nghĩa là từ chánh niệm Bản tôn sinh ra.

Lại nữa thế nào là tương ưng? Tức là lời nói. Thể của lời nói là tiếng, mà tiếng tức là lý đại tương ưng. Lý tương ưng tức là chánh niệm Bản tôn, từ tương ưng này tức Bản tôn sinh ra. Do Bản tôn sinh ra cho nên nói là thành tựu tương ưng.

Lại tương ưng này là nhóm họp tương ưng, tất cả ấn pháp tương ưng,…

Nhóm họp tương ưng nghĩa là các pháp hòa hợp đó là nhóm họp tương ưng. Ví như ở thế gian nhiều của cải được gom lại. Các pháp hòa hợp cũng giống như vậy, nhóm họp tất cả ấn pháp Tammuội… thì gọi là nhóm họp tương ưng.

Lại nữa tất cả ấn pháp tương ưng nghĩa là
chư Phật mười phương
như thể như tướng, gọi là tất cả ấn pháp. Người hành trì pháp này liền thành tựu tối thượng.

Nói về ấn căn bản của các Hiền thánh. Nếu dùng ấn căn bản này thì sinh ra pháp đại tương ưng, thành tựu bí mật tối thượng. Hành giả nên quán ấn pháp tương ưng như Bản tôn, tiến thêm bước nữa là tưởng thân mình cũng giống như Bản tôn vậy, thì viên chứng được quả vị Phật, Bồ-tát viên mãn. Các nghi thành tựu bí mật tối thượng là pháp thành tựu tối thượng sâu xa. Nên như Bản tôn tương ưng nhiếp Đại Tỳ-thủ ấn. Hành giả nên quán thân mình cũng giống như vậy, được thành chữ nhiệm mầu. Pháp này tối thắng trong tất cả các pháp, là Đại Tỳ-thủ Tam-muội tối thượng tương ưng nhiếp các pháp Diệu lạc. Lại pháp thành tựu tối thượng trong nghi pháp thành tựu bí mật tối thượng này, nên như căn bản tương ưng của Kim cang tát-đỏa mà như thể như tướng. Hành giả nên tưởng thân mình cũng giống như vậy, được thành tựu nghĩa chữ nhiệm mầu. Do vậy mà được Tam-muội thanh tịnh của chư Phật, liền thành chủ của tất cả tương ưng, pháp tương ưng này trên hết trong các thành tựu, nếu làm bất cứ việc gì cũng đều thành tựu. Ví như có người thọ hưởng năm thứ dục lạc, mà tưởng như Bản tôn tương ưng thì đó tức là Đại Tam-muội Đại thừa thanh tịnh tối thượng bí mật vô thượng của tất cả Như Lai. Tất cả Đại lạc căn bản tương ưng của các Như Lai, tức là Kim cang quyết định Tam-muội. Pháp tương ưng này là món thuốc hay, có công năng cao quý tự tại trong tất cả thành tựu. Hành giả nên biết, nếu người nào tu pháp tương ưng này thì được như Kim cang tát-đỏa, tinh tấn, vui sướng, sắc lực tuổi thọ càng thêm tăng trưởng, tất cả nghi pháp thành tựu chỉ trong khoảng sát-na đều được viên mãn. Vì sao? Vì tu đại ấn tương ưng như vậy, trụ tương ưng như vậy tức là y theo nghi thành tựu tương ưng của Bản tôn, mà thực hành việc thành tựu Tam-muội tương ưng.

Lại nữa, hành giả nên biết, tâm như huyễn hóa không cố định, thân như khí cụ do tạo tác mà thành. Vì thân không phân là giác tri, cho nên xa lìa tâm, cũng không phải xa lìa nhau. Pháp ấn này tương ưng cũng giống như vậy. Ví như pháp sắc tâm vốn chẳng phải là một, thân tâm hòa hợp làm các sự nghiệp. Ấn pháp tương ưng hòa hợp cũng vậy.
Tam-muội như vậy và tương ưng này cũng làm thành tựu lẫn nhau. Nếu các hành giả dùng việc vô ngã mà tu các pháp thành tựu tương ưng thì những người ấy chính là Như Lai.

Lại nữa, tất cả ấn tương ưng là ấn thể đầy đủ Đại lạc vững chắc. Từ Đại lạc vững chắc này mà thành tựu các pháp lạc tương ưng. Nếu các hành giả siêng cầu pháp thành tựu bí mật tối thượng này thì chỉ cần tinh tấn phát tâm Bồ-đề cho đến khi nào ý chuyên cần, chớ hành trì một cách cực khổ, đưa đến sự mệt mỏi, để rồi phải sinh lui sụt. Nhưng tâm ưa thích tương ưng với Đại lạc thì sẽ làm thành tựu. Đây gọi là pháp tương ưng tất cả ấn.

Lại nữa, lạc tương ưng có khả năng làm việc thành tựu, tùy nghi lãnh thọ các lạc pháp. Như pháp Đại lạc tương ưng của Bản tôn. Đại thừa vô thượng Đại giáo vương bí mật tối thượng của tất cả Như Lai là pháp Đại lạc tương ưng tối thượng của Kim cang tát-đỏa.

Lại nữa tất cả ưa thích tương ưng nghĩa là thành tựu tương ưng tất cả Tam-muội. Hành giả tu tập pháp này tương ưng với tâm ưa thích. Vì sao? Vì nếu tu hành mà cố ép khắc khổ thì tự thể sinh khổ cực. Do vậy mà đối với pháp sinh ra tán loạn, từ đó không thể chuyên chú vào các thành tựu. Cho nên hành giả tu pháp tương ưng phải tùy theo khả năng mà thọ dụng ăn uống. Cho đến trong bốn oai nghi cười đùa nói năng, dù bất cứ nơi nào cũng không bị trở ngại. Nếu có người chưa vào Mạn-noa-la và còn có các phiền não chướng ngại, mà nương vào hạnh tương ưng của Bản tôn tu hành pháp thành tựu thì chỉ trong khoảng sát-na, đều được viên mãn. Đại dục lạc này đứng đầu trong các Tam-muội tự tại, đứng đầu trong các Kim cang bộ. Nếu cầu chứng chư Phật, Bồ-tát, từ pháp tương ưng này còn thành tựu được thay, huống gì là cầu các việc thành tựu. Pháp thành tựu quyết định này, tất cả đều được thành, pháp này có khả năng thành tựu các ấn bí mật và dứt sạch nguồn gốc đau khổ. Pháp tương ưng nhiệm mầu này gọi là pháp ưa thích trên hết của Kim cang tátđỏa.

Lại nữa, tất cả tương ưng vững chắc là tự tánh của tất cả pháp cứng chắc, từ xưa đến nay chỉ là một chân trí, tự tánh bền chắc, tự thể không khác nhau.

Lại nữa, tất cả thọ ký vững chắc tương ưng. Nghĩa là y theo đại trí phương tiện tương ưng của Bản tôn, mà được tất cả pháp, mong cầu các việc thành tựu, chắc chắn được viên mãn. Đây là thọ ký vững chắc tương ưng.

Lại nữa, thọ ký vững chắc tương ưng bí mật trên hết tức là pháp đại tương ưng của Kim Cang Tát-đỏa. Pháp này làm được các việc cúng dường,
các việc mong cầu
đều được viên mãn. Đây gọi là Thọ ký tương ưng. Liền nói tụng rằng:

Chân lý tối thượng này
Pháp tương ưng nhiệm mầu
Trong bí mật sâu xa
Tôn quý không gì bằng.
Nếu đại A-xà-lê
Và đệ tử thượng trí
Phát tâm Đại Bồ-đề
Trao pháp tương ưng này.
Nếu gặp người vô trí
Tuy thành tựu ái lạc
Nhưng không tin hiểu pháp
Chớ truyền trao cho họ,
Pháp này rất dễ thành
Không cần phải khắc khổ
Chỉ nương khắp nghi quỹ
Mà khéo làm thành tựu.
Khởi tu hành tinh tấn
Người này được lợi lớn
Giải thoát các việc ma
Chư Thiên không thấy được,
Kim Cang Tát-đỏa này
Thành quả Phật, Bồ-tát
Tương ưng tối thượng này
Thảy đều được viên mãn.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7