KIỀN TRĨ PHẠN TÁN
Hán dịch: Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Dạ bố lý xoả mạo địa mô lệ la vỹ nga ma nẵng ba thế ma la nga nga lăng nga nga nga lăng nga nga nga lăng nga nga nga nga lý già nẵng già già nẵng già già lý đà đà tán nẵng đà ca sát dạ tất đát lý đà tỵ lý nỉ vỹ dả lỗ bối. Lý nổ nổ bát để nổ nổ tỵ lý nổ. Nổ nổ tỵ lý nổ nổ tỵ sô bạn nải phược nổ dạ đa tô la nẵng la nẵng di đa bát đa phược thiết chỉ dả tăng hạ.

Dạ kiển na lý ba nột bà năng nam ca hạ ca hạ ca ca hạ hạ hí hạ để bát la hạ tái, lý dả tất di nẵng noa dần ma la niển nẵng chí đa đa chí đát trá đát chí chí để bát la la bối câu đát câu độ độ câu đát câu tức đát câu la tức câu hạ la tức đa chỉ ca la niễn tả phược nột tỵ đát đát la tô tốt đổ táo ma dả tô lổ đa ta ca la phiến đa duệ mạo mô nhĩ dần nại la. Bộ lỗ sát bá ba cam nga bạn nga sa ma la xá la sa la sa đát ba sát ma la đa sát ba đái bát náo chà nam căng nga nẵng nam la lệ đa bộ nhạ la đa la a lệ la bát đán nga ta một lý noa ta tất di đổ ngật đế ca la một lý nỗ mạt độ la mô na la muội phược tọ tỵ bộ lãm đán tức đổ nẵng tức đát lại a ma la phược la nhạ duệ nỗ dả tả tát a muội nẵng mô tốt đổ.

Ô lý vỹ tán tả la dần đa khư la thi la nhĩ ca lý giới a tha na diễn đổ đát đa lý sạn nhập phược la tỵ cốt lỗ đà phược hý nhĩ nhập phược la đa nại xả nĩ xá sô sa diễn đổ một la thỉ hý lộ đát khư đa tất tác yết la yết la ca tả bát trụ la phược la vỹ ni sở ma la vỹ la muội đát lý thiết tất đát lý noa duệ nẵng bát la ta bà ma tỵ nhĩ đa bát đa mạo táo mô nhĩ diễn nại la.

Nhĩ vĩ tắc phổ lý nhạ cảm nhạ đa câu ba bát la ca trí đa vỹ ca trá tắc phổ trá nhĩ lý cù sa cù la nga lý nhạ cảm nhĩ mô đa nhạ la bát la ca trá nga nhạ già trác trá cú ba phược thám đà ca lãm tán na lý bố na ma phược hý nhĩ tắc phổ la na tất chỉ la ni sở nột bà tất đa thế sa vỹ dựng bổ sắt bế số tái nhĩ dã mô tải tạc hạ trí để vỹ già trí đán duệ nẵng một đà tam mạo đệ dả đa.

Nị phệ la ca lân noả bố lý ca ma la na la nhĩ tỵ ba sát ma lệ la vỹ lộ lại bà phược tất nhĩ nga phệ lý vỹ na nga phệ bát la tả lệ đa la lệ đái ta tất di đái lý bộ vỹ la tái nhĩ đát lại lý ma lãm nga nẵng nam ba lý nga đa la bà tái lý lộ hý đán đái la phiến đái nẵng ngật lý sắt sá tát lý phược tha dã ta đa ma hạ một lý sử phược lãm ma đa nộ sám nẵng ma di. Nộ nột bà lãm đán dã tả tức đán tắc phổ trá vỹ ca trá sa trí giới tăng ca trí giới lý lộ la nhĩ hạ phệ ma lý giới thâu la nga la hạ tất đái lý nga nhạ đỗ la nga mục khế tăng hạ ta lý nổ la phược ngật đát lại bát la nhĩ dũ ma đa ca ma nĩ phược tất đát lý noả phược na nga ni đổ duệ nẵng tăng a la tỵ lỗ tam một đà bá đỗ dũ sắt mạn vĩ dã ba nga lỗ số lộ ca nẵng độ mô nhĩ dần nại la.

A sô bà dã dã tả một đệ lý đà la ni nẵng nga nẵng nĩ sa nga lãm bộ đà la nột tỵ lý nga lỳ nhạ nột tỵ lý ma la vỹ lý lý vỹ lý phược thiết đa mục khế lý cù la lỗ bối la nam đái duệ nẵng táo bổ sắt ba kề đô tất đát lý noả phược na nga ni đa tát lý phược vỹ đệ đa la nga sa thất lý mạn một đà vĩ la ca lỗ sa bà dã hạ la bát đổ mạo nhĩ lý vỹ ca la.

Ma la nhĩ kế lý ma hộ khế la tất ba la thuật đà nộ thiết ngật đế thâu la nga la hạ tất đế lỗ ca ba đái la nhĩ kế lý na hạ nẵng ba trụ la phệ lý tỵ sắt ni sở lý tỵ ma nẵng nãi nẵng sô đặc tông dã tả tức đán nghệ lý lý phược nẵng tả lăng ngạ chà ba lý diễn ca phược đạm đán mạn nĩ vãn na nhĩ diễn đát lý bà phược bà dã hạ lãm một đà vĩ lãm tô vĩ lãm.

Ô tái la trá trá hạ tái bát la ca trá ba trụ đát trá mãn đà kiện trá la niễn đán, tán trá ba tái phổ trá trá hàng ca tái phổ trá nhạ trí la nhạ trí khẩn ca la câu trá la sát bà nga nam ca lý đổ nẵng thiết ngật đa ba trụ ba trá hạ trụ ta phả la nẵng dả tả mạo mạo cảo. Đát lý bát đa nam nga lý đà la câu trí ba trụ ba trá hạ ba trụ tô ta đa mạo một đà lý la.

Câu kiến niễn la ma lãm niễn bát la để bà dã câu hạ niễn niết lý ba noả niễn la noả niễn. Niễn mạn nê dâm mạn noả nê dâm ma ni sở hạ ni sở hạ ca nisở hám ni tất đát lãm, nga la tất đát đát lãm, nga la ta đát lãm tạc hạ một lãm thế một lãm một lãm tạc hạ thế một lãm khư mô khư mô cụ cụ mạn cụ cụ mạn cộng cụ mạn cộng ế tỵ lý phược nãi lý nẵng tỵ đa tô la la la di đa bán đa phược thiết chỉ dả tăng hạ.

Diễm ma la tả la đà la tam ma dã ta ma lãm bà tam lãm bà mục ngật đán nẵng ngật đán nam căng nga nẵng nam mục khư ca ma la phược nam thất lý vỹ ba lợi ca ba xoa tam ma dã tam mạo, địa la sát di thiết thỉ nẵng di phược xá la đát kiểu mô nĩ tam bát la duệ nĩ đát tế diễm đà ma nổ để đặc phược nẵng để bà nga phược đổ đạt lý ma la nhạ tả hiến ni.

Nhĩ già nam nẵng bát la bát đa đát lý bát để xoa nỏa ma bế ma bế vĩ tá la để diễn đa câu diễn na lãm đa đán nhĩ sát bát đa nhĩ dã tức đa câu lỗ đa tô tả lý đế sắt sá na lãm tát lý phược ca lãm y đát đạm la đát nẵng đát la dạ nghệ dã di phược phược hạ để mô hộ bát la ni nam dã tả thế sa duệ sảm mạn na dã ma nẵng bát la thể đa mục khư la nĩ nga mạn nỏa la mạt lý ma hiến ni.

Mạn lý đa nỏa mạn nỏa la di mạo nổ nga niễn vĩ nhĩ để dã bà để hạ để lý thể ca nhạ nam nhĩ nẵng xá ta nam tả. Lãm la ma dã đế đà la ni mạn nỏa la mạn nỏa la mạn nỏa nẵng tả hiến ni dạ ma tả nhạ dã nê dâm ni ma phược đát bát la tán nỏa.

Dạ thất tả đát xọa nẵng niết lý chà đát xọa nhạ di nhạ di ni sở ni sở mạn lý dần nhạ ni dần nam ni nẵng ni niễn mạn nê dâm mạn nỏa nê dâm mạn nỏa bà nỏa bà ni sở, ni sở bạn nẵng ni bà nẵng ni bạn niễn lãm ni dần sở bạn nẵng ni bà nẵng ni bạn niễn lãm ni dần lỗ nê dâm lỗ lỗ nê dâm dã la la phược khư khư mạn khư khư mạn khư khư mạn khư dạ thất tả đát phệ nhĩ phược lộ kế nại xá phược la phược lệ nặc bế nỏa dã đế ma la tái nhĩ dã.

Bộ kiếm bố đát kiếm ba nhạ đa bát la tả lệ đa phược tô phược kiếm ba đế di lỗ la nhạ ô đát la ta đa nĩ phược tăng già nga la hạ nga nỏa kế la nỏa nẵng nga la nhạ tam ma ta đa tô lỗ đát phược hiến ni bát la tán niễn vĩ vĩ đà bà dã ca lý dần để lý thể ca nam mạo đà nam phiến đệ hý đổ bát la để la noa để ma hý la phược diễn để phược tăng kiện.

Ế sa vĩ hạ la thỉ khư lý bát la vĩ lỗ để hiến ni. Di già ta phược nhĩ phược câu lỗ đế để ma nổ nghệ dã cù sa ma đế phược phược đát ta la đa dạ tô phược hý lý nga đán thất tả bổ đát lãm ta ma hạ phược dã để bộ nhạ nẵng ca la hiến ni.

Tăng ta la tác yết la ba lý ma lý na nẵng đa đát ba la tả. Một đà tả tát lý phược ngu noa la đát nẵng vĩ bộ sử đát tả. Nẵng nan ca lỗ để tô la nổ nại la tỵ đổ la dã cù sa hiến ni ta ma ta đa nỗ lý đa nhĩ vĩ na la diễn để ế sa hý hiến ni la noa đế nẵng nga niễn. Tam mạo phược nhĩ nĩ phược nẵng la tô la niễn bà nại la thất lý ni ở đặc tô nga đát tả hiến ni. Ma bố lý đán tỵ sô nga nãi ta ma nga lý nẵng nghệ tam mạn lý đa ca la sô tỵ đa nhạ la đà la ca la phược đà dụ di nhĩ chỉ la ni ca tất di la đặc tông thiết thương ca bà dã tạt kế đa nhạ nẵng ta đa đát bát la để ca la hý đổ câu lý tông để dã nhĩ dã bế dã tả đặc phược nhĩ mô ba xá di đa thỉ sa để lý thể phược lệ diễm ta hiến ni bát đa dụ sắt mạn ta ca la mô nhĩ phược lý giới ta tha bế đa đạt lý ma một lý thái.

Ế sa tô la tô la ma hộ la nga ta đát ngật lý đát tả phiến để ba la mô ba nga đát tả đát tha nga đa tả hiến ni la noa để dã ma la nộn nổ tỵ đô la dã cù sa ngật lý la nhĩ dã để lý tha hý lý na dã nhĩ vĩ na la diễn để bố la dã đát ba la ma nẵng ta bà phược đa bộ bà phược lăng nga ba phược lý nga bát la nhĩ ba bán noa lăng nga để na dã kiếm câu lỗ đa ma lộ ca thất tã lăn nhĩ vĩ đán y sán ma địa dã nhĩ lệ nẵng bộ lăng nga vĩ lỗ đái lý nhạ la bán nẵng dạ dã tức lãm. Ma la lý thất tả la noa nhạ dụ vĩ nhĩ hý đa bổ sắt bán nhạ lệ bán đa phược.

Môn tả nột tỵ câu ta ma nhĩ đát lý lý dã la ni đái la dã nột tỵ lý nĩ thâu tổ tổ dần ca la bố la ta lý giới tô la nga nãi thiết yết la nĩ tỵ ta na lý giới ta phược lăng nga nhĩ dã tả bộ tông kế la phược đa la đổ nan đa nổ dạ đát la tức lãm đát tả phược diễm ca lỗ noa nhĩ địa lý bà nga phược đỗ hiến ni bát la tán noa nhạ nga đa. Nga đát phược ta bát đa ế na nhĩ mạn đa lỗ na lãm nhĩ sắt ca la đa ma đát la ta phược diễn. Tăng ta la đệ la để dựng ca lỗ để dã hạ di để bố lỗ phược tả dụ nẵng la ba vĩ dã tả nẵng la ba bà vĩ phược bộ phược phược tả nam bộ la nhĩ sắt noa tỵ phược nhĩ đán. Bộ dạ đà tô nga đát tả đát tả nhạ duệ noa hiến ni đa ma khiếm ni nhĩ.

Nhĩ đát phược ma la phược lăng ma hạ bà dã ca lãm ngật lý đát phược tả nổ sa xoa diễm tát lý phược nghệ dã ba na ma ba dã tô lỗ tức lãm đát đát lại địa la đát la phược hý đát tả thỉ sa ngu noa ca la tả tô địa dụ một đà tả thuật đà đát ma nổ hiến ni khiếm ni đa tán noa chỉ la ni sa đa dạ đệ bộ đế dã niết lý niễn.

Một la hám ma y phược bà phược tô la ngu lỗ nga lý tông nhạ hộ tát lý phược tha tát lý phược khư lý phược ma để lý phược bộ phược bà nga tông vĩ sắt noa thất tán noa sắt ni nga đa y sán diễn ngu noa chỉ lý đa nhĩ số vĩ một đà dạ đán hý lý dạ mô ca đán hiến ni đát tả mô nhĩ lý nhạ nam bà dã tỵ na ba dạ na bá diễn nhạ nẵng nẵng.

Dạ tả nhạ cảm ma nhĩ nĩ nẵng ma đa dã bát la bố thâu tán để lý thể ca hạ lý sa vĩ thỉ sa phược đệ đa vĩ dụ mạo cảo đà đạt lý để dựng để dựng nổ sa một la nhạ cảm để xoa diễm ta hiến ni ca lệ ca la chỉ lệ kế sa hạ la bộ dạ nột bà phược bộ đa duệ diễn nẵng đát phược vĩ vĩ đà vĩ thuật đệ ma đa dụ nga sán để dựng đán căng nga để dựng dã ta diễm lợi bát la đa lãm bát la diễn để vĩ phược xá tát lý vị vĩ ba xoa xoa diễm đặc phược ta đa vĩ dã ta đa ta ma tô mô hạ bá trá la ta đạt lý ma hiến ni mô nhĩ. Tam bộ dã nột bà phược bà vĩ tam một đà ta để nĩ dũ sắt ma ca ma dũ sắt ma đán.

Tô lỗ đát phược diễn bát để đa ma hý đa la ma lăng một la hám ma na dã ta phược lý bộ phược kiếm ba đế đà la ni đà la sát đế la bế sát bát la nga đa sát ma đa lăng để lý thể nam bà dã ca lý ni ba la hý đa bát la, lãm bà thuật đà đát ma nam mạo cảo đà nẵng mô ba phiến đa duệ ta ba nĩ xá tán đa nhĩ dã đán hiến ni kiếm.