KINH CA DIẾP TIÊN NHƠN THUYẾT Y NỮ NHÂN
Hán dịch: Đại sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Lúc bấy giờ, tiên nhân Nhĩ-phược-ca chợt khởi lên ý nghĩ: “Chúng sanh ở thế gian đều từ phụ nữ mà sanh ra thân này. Mà người phụ nữ kia từ lúc mới bắt đầu mang thai cho đến mãn mười tháng, hoặc lại kéo dài thai đến mười hai tháng mới sanh, hoặc giả nửa chừng mắc bệnh. Lúc bệnh hoạn, phải chịu đau khổ vô cùng. Ta nay phương tiện thưa hỏi thầy, lãnh thọ phương dược dùng để cứu chữa”. Nghĩ như thế xong, liền đi đến thầy mình, là tiên nhân Ca-diếp, duỗi mình làm lễ rồi thưa hỏi: “Đại sư Ca-diếp là bậc Đại trí, con nay có điều muốn hỏi, xin rũ lòng nghe nhận”. Tiên nhơn Ca-diếp nói: “Ngươi cứ hỏi”. Lúc bấy giờ tiên nhơn Nhĩ-phược-ca thưa rằng: “Phụ nữ mang thai, thời hạn phải mười tháng hoặc mười hai tháng, đủ ngày mới sanh, trong giai đoạn giữa, nếu có các bệnh hoạn đưa đến bào thai chuyễn động không an, hoặc có sự tổn hại, khổ não vô cùng thì làm thế nào? Thầy con bậc đại trí, nguyện vì các người nữ mang thai, tuyên thuyết phương thuốc để cứu chữa những bệnh khổ như thế”. Thưa hỏi như thế rồi, đứng lắng nghe thọ lãnh.

Lúc bấy giờ, tiên nhơn Ca-diếp bảo tiên Nhĩ-phược-ca rằng: Phụ nữ mang thai không biết giữ gìn, khiến cho thai tạng không được an ổn. Ta nay vì ông lược nói phương thuốc bảo hộ thai tạng tùy theo tháng. Người mang thai, trong tháng thứ nhứt, thai tạng không an dùng hương chiên đàn, hoa sen, hoa ưu-bát-la cho vào nước, cùng nghiền nhỏ, sau đó đồ sửa, đường sữa vào cùng nấu. Thuốc này dùng trong lúc ấm, có thể khiến người mới mang thai, không có các sự tổn não mà được an vui.

Lại bảo tiên nhĩ-phược-ca rằng: Phụ nữ mang thai, tháng thứ hai, thai tạng không an, phải dùng hoa ưu-bát-la màu xanh, cùng với rễ hoa mẫu na, lăng giác, nhân yết, tế lỗ ca, các thứ thuốc phân lượng bằng nhau, giả nhỏ, dùng nước sữa nấu, để nguội cho uống. Thuốc này có thể khiến thai tạng không tổn não, ngừng đau đớn, ngày đêm được an ổn.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ ba thai tạng không an phải dùng thuốc ca-mẫu-dĩnh, sất-la-ca-câu-dĩnh và rễ cây thầu-dầu, các loại thuốc như thế phân lượng bằng nhau, dùng nước hòa chung rồi nghiền ra thật nhỏ. Kế đổ nước sữa vào rồi nấu cho chín. Sau đó lại đổ đường mật vào hòa chung, để nguội cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng đau đớn. Nếu có người mắc bệnh, cho uống sẽ được an vui.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ tư, thai tạng không yên, phải dùng rễ gốc cùng cành lá cỏ tật-lê, hoa cùng thân ưu-bát-la, phân lượng bằng nhau, dùng nước hòa chung, nghiền ra thật nhỏ. Sau đó dùng nước sữa đổ vào nấu chung cho đến chín, để nguội rồi uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng dứt đau đớn. Người bệnh uống vào sẽ được an vui.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ năm, thai tạng không an, phải dùng rễ cây bầu và hoa ưu-bát-la, mỗi thứ phân lượng bằng nhau, giã nát rây nhuyễn, sau đó đổ nước bồ đào, nước sữa, đường sữa vào, nấu chung. Đợi nguội cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng dứt đau đớn. Người bệnh uống vào được an lạc.

Lại nữa phụ nữ mang thai, đến tháng thứ sáu, thai tạng không an, phải dùng thuốc Bế-a-la, thuốc tử-ma-địa-ca-la-nhạ, thuốc tát-ngật-đaphược. Mỗi thứ phân lượng bằng nhau. Dùng nước hòa lẫn, nghiền ra thật nhỏ. Lại đổ nước sữa vào cùng nấu. Sau đổ nước đường sữa và mật vào đợi nguội cho uống, thuốc này có thể an thai tạng ngừng đau đớn, người bệnh uống vào được an lạc.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ bảy, thai tạng không an, phải dùng cành lá và rễ cỏ tật-lê, giã nhỏ, rây làm bột, dùng đường sữa và mật, viên làm hoàn. Dùng nước thịt cho uống, lại dùng nước thịt lúc ăn cơm, cho ăn thuốc hoặc ăn cháo cơm đậu xanh. Thuốc này và cơm có thể an thai tạng. Người bệnh uống vào được an lạc.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ tám, thai tạng không an, phải dùng thuốc tam mầu nga, hoa sen, hoa ưu-bát-la xanh, cỏ tật-lê. Mỗi thứ phân lượng bằng nhau, dùng nước lạnh hòa chung, nghiền thật nhỏ. Sau đó đổ nước sữa, đường, mật v.v… vào rồi cùng nấu chung. Đợi nguội, cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng dứt đau đớn. Người bệnh uống vào được an ổn.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ chín, thai tạng không an, phải dùng rễ cây thầu dầu, thuốc ca-câu-dĩnh, thuốc xá-la-bát-niễn-ni, thuốc một-lý-hạ-để. Mỗi thứ phân lượng bằng nhau, dùng nước lạnh hòa chung, nghiền thật nhỏ. Đổ nước sữa vào nấu chung. Đợi nguội cho uống, thuốc này có thể an thai tạng, ngừng đau đớn, người bệnh uống vào được an lạc.

Lại nữa, phụ nữ mang thai đến tháng thứ mười, thai tạng không an phải dùng hoa ưu-bát-la, đậu-điềm, phân lượng bằng nhau dùng nước hòa với nhau nghiền thật nhỏ. Lại trộn đường, sữa, mật và đổ nước sữa vào nấu chung, để nguội cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngưng đau đớn. Người bệnh uống vào được an lạc.

Lại nữa, phụ nữ mang thai đến tháng thứ mười một, thai tạng không an phải dùng hoa và cọng của sen ưu-bát-la xanh và sen sa-lộ-cươngdược, phân lượng bằng nhau dùng nước mát hòa nghiền khiến nhỏ, sau cho nước sữa, đường cùng nấu, đợi nguội cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngưng đau, người bệnh uống được an lạc.

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ mười hai, thai tạng không an, phải dùng thuốc ca-câu-dĩnh, Sất-la-ca-câu-dĩnh, cam thảo, hoa ưubát-la. Mỗi thứ phân lượng bằng nhau, giã nát rây nhuyễn. Dùng nước nghiền. Sau đó đổ nước sữa vào hòa chung, rồi nấu chín. Đợi nguội cho uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng dứt đau đớn. Người bệnh uống vào được an ổn vui vẻ.

Lúc bấy giờ, tiên nhơn Nhĩ-phược-ca nghe thầy nói phương pháp bảo dưỡng phụ nữ mang thai như thế rồi, vui vẻ tin thọ làm lễ lui ra.