PHẬT TAM THÂN TÁN
Hán dịch: Pháp Hiền người Tây Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Pháp thân:

Con nay đảnh lễ pháp thân Phật
Không ví, khó nghĩ, trí rộng khắp
Pháp giới sung mãn không trở ngại
Trong suốt vắng lặng không gì bằng
Chẳng có chẳng không tánh chơn thật
Cũng không nhiều ít, lìa số lượng
Bình đẳng vô tướng tợ hư không
Phước lợi mình người cũng như thế.

Báo thân:

Con nay đảnh lễ báo thân Phật
Lặng trong an trú đại Mâu-ni
Thương xót hoá độ chúng Bồ-tát
Tụ hội như mặt trời, chiếu khắp
Ba kỳ tích tụ các công đức
Mới hay viên mãn đạo Tịch tĩnh
Dùng đại âm thinh tuyên diệu pháp
Rộng khiến chứng được quả bình đẳng.

Hoá thân:

Con nay đảnh lễ Hóa thân Phật
Dưới cội Bồ-đề thành Chánh giác
Hoặc khởi biến hiện hoặc Tịch tĩnh
Hoặc lại đến hóa khắp mười phương
Hoặc chuyển pháp luân nơi Lộc Uyển
Hoặc hiện đại quang như đống lửa
Tam đồ khổ báo thảy đều trừ
Ba cõi không ai sánh Mâu-ni.

Hồi hướng:

Trí vô lậu thân Phật như thế
Con thường tin hiểu sạch ba nghiệp
Dùng vô lượng tuệ, hành phước lớn
Một lòng thương xót chúng quần sanh
Nay dùng kệ khen ba thân Phật
Cả công đức vô lậu có được
Nguyện con mau chứng Bồ đề Phật
Dắt hết chúng sanh về chánh đạo.