KINH BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU
Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: Ta nay ngợi khen danh hiệu tám linh tháp lớn, các ông hãy lắng nghe, Ta sẽ vì các ông mà nói. Tám linh tháp đó là gì? Đó là: Thứ nhất vườn Long di nhĩ trong thành Ca-tỳ-la là sanh xứ của Phật.Thứ hai, dưới cây Bồ đề, bên bờ sông Ni Liên thuộc nước Ma-già-đà, chỗ Phật chứng đạo quả. Thứ ba là thành Ba-la-nại thuộc nước Ca-thi, là chỗ Phật chuyễn đại Pháp luân. Thứ tư là vườn Kỳ-đà thuộc nước Xá-vệ, chỗ hiện Đại thần thông. Thứ năm là thành Khúc Nữ, chỗ từ cung trời Đao Lợi giáng hạ. Thứ sáu là thành Vương xá, chỗ các Thanh văn phân biệt, Phật vì họ hoá độ. Thứ bảy là thành Quảng Nghiêm, linh tháp, chỗ nghĩ nhớ thọ lượng. Thứ tám là thành Câu-thi-na trong rừng Ta-la, ở giữa hai cây to, chỗ nhập Niếtbàn. Như thế là tám tháp linh lớn. Nói lại bằng kệ:

Thành Ca-tỳ vương đô Tịnh Phạn
Vườn Long-di-ni chỗ Phật sanh
Nước Ma-già-đà, bờ Ni liên
Dưới cội Bồ-đề thành chánh giác
Thành Ba-la-nại nước Ca-thi
Chuyễn đại pháp luân mười hai hành
Vườn Kỳ đà trong thành Xá-vệ
Hiện thần thông biến khắp tam giới
Nước Tang-ca-thi, thành Khúc nữ
Giáng xuống từ cung trời Đao-lợi
Đại thành Vương xá, Tăng phân biệt
Như Lai khéo hoá hành Từ bi
Linh tháp trong đại thành Quảng Nghiêm
Chỗ Như lai tư niệm thọ lượng
Chốn Đại lực thành Câu-thi-na
Ta la song thọ nhập Niết-bàn

Tám linh tháp lớn như thế, nếu có các Bà la môn, thiện nam tử và thiện nữ nhơn v.v… phát lòng tin lớn tu sửa, kiến tạo tháp miếu phụng thờ cúng dường, thì người này được lợi ích lớn, được quả báo lớn, đầy đủ tiếng khen lớn, danh tiếng biến khắp, sâu xa, rộng lớn. Cho đến các Tỳ-kheo cũng phải nên học

Lại nữa, các Tỳ- kheo! Nếu có thiện nam, thiện nữ tịnh tín, có thể đối với tám tháp linh lớn này, trong đời sống này hướng về chí thành cúng dường, người này khi mạng chung mau chóng sanh về cõi Trời.

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: Các ông hãy lắng nghe! Ta nay sẽ nói về thành, nước nơi du hành, dừng nghỉ, và năm trụ thế. Rồi Ngài nói kệ:

Hai mươi chín năm ở vương cung
Sáu năm núi tuyết, tu khổ hạnh
Năm năm hóa độ thành Vương xá
Bốn năm ở tại rừng Tỳ-sa
Hai năm an cư Nhạ lý nham
Hai mươi ba năm dừng Xá-vệ
Thành Quảng Nghiêm và vườn Lộc dã
Ma-câu-lê cùng trời Đạo-lợi
Thi-thâu-na và Kiều-đàm-di
Tháp báu, đỉnh núi cùng đồng trống
Tụ lạc Vĩ-nộ, vua Phệ-lan
Thành Ca-tỳ, Vương đô Tịnh Phạn
Những Thánh cảnh này mỗi một năm
Thích-ca Như Lai đều đến ở
Như vậy tám mươi năm trụ thế
Sau đó Mâu-ni nhập Niết-bàn.