KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN HAI

Phần 3: NGHI QUỸ KIM CANG TAM-MUỘI HÀNG PHỤC BA CÕI

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói pháp môn Nhất thiết pháp bình đẳng tối thắng nhiếp Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là vì tham không có tánh nên sân cũng không có tánh; vì sân không có tánh nên si cũng không có tánh; vì si không có tánh, nên các pháp cũng không có tánh; vì các pháp không có tánh nên Bát-nhã ba-lamật-đa cũng không tánh. Nếu người nào lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa này, dù có tạo nghiệp giết hại tất cả chúng sinh trong ba cõi, cũng không phải chịu quả báo, không đọa các đường ác, mau chóng chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Thủ nghe Phật nói pháp môn lý chân thật này rồi, liền hiện tướng mừng giận nhe răng trợn mày, đứng trên hoa sen, như thế giương cung kết ấn hàng tam giới, mà nói tâm chú: “Hồng” (Hùư) (âm kéo dài).

Lúc nói tâm chú này, các vị Thiên chủ trong ba cõi và chủ của ba cõi, cho đến trời Đại Tự tại tất cả đều Câu triệu vào Mạn-noa-la, dùng pháp điều phục để điều phục, lại dùng lời an ủi khiến trụ vào Tam-muội rồi hiện tướng rất giận dữ. Khi ấy, trời Đại Tự tại và Thiên chủ ba cõi cùng các quyến thuộc, thấy Bồ-tát Kim Cang Thủ hiện tướng rất giận dữ hàng phục ba cõi, đều kinh sợ phát lời rằng:

–Bồ-tát Kim Cang Thủ cứu hộ chúng con, chúng con xin quy y

Phật và nghe lời Phật dạy an trụ vào Tam-muội.

Tất cả Ma-đát-lý,… thấy Bồ-tát hiện tướng giận dữ, đều kinh sợ khổ não mê mẩn, các ấn chú tà thuật của bọn chúng thảy đều bị phá hoại cho đến Nhị thập bát tú, Cửu diệu, chấp trì và các bệnh khổ, tất cả thuốc độc đều tiêu trừ. Lúc đó các Ma-đát-lý… cũng thưa rằng:

–Bồ-tát Kim Cang Thủ cứu hộ chúng con, từ nay trở đi chúng con quy y Phật, cúi xin che chở chúng con.

Bồ-tát Kim Cang Thủ liền mỉm cười, dẫn chư Thiên… vào Mạn-noa-la khiến trụ Tam-muội, rồi dùng pháp Bảo bộ trao cho quán đảnh, lại dùng pháp Kim cang bộ mà trao quán đảnh và khiến chúng sinh giới đều làm nhiều việc lợi ích lớn lao rồi đặt chính giữa Kim cang bộ bên ngoài.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Thủ hóa thành một vị Minh vương hiện tướng giận dữ hàng phục ba cõi, trang nghiêm đầy đủ các thứ, hiện đại oai dũng, nhe răng trề môi, lông tóc đỏ hoe, cầm chày Kim cang, móc câu, đao kiếm, gậy gộc, sô-rị-ca,… vị Đại minh vương này y vào nghi pháp Mạn-noa-la Kim Cang Thủ mà đứng, chư Thiên kia… đặt bên ngoài Mạn-noa-la, bên ngoài Mạn-noa-la này lại đặt các ngôi sao.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nhập vào Tam-muội Kim cang đại Bi phương tiện của tất cả Như Lai. Sau khi xả định nói nghi pháp hàng phục ba cõi tối thắng, an tưởng vào nghi pháp Kim cang đại Mạn-noa-la, tụng rằng:

Nay ta sẽ nói lược
Mạn-noa-la tối thắng
Gọi hàng phục ba cõi
Điều phục người khó điều
Y trước nói nghi pháp
Vẽ Mạn-noa-la ngoài,
Ở trong vòng tròn này
Phân chia tám tôn vị
Chính giữa tượng phẫn nộ
Thân như hoa sen xanh
Có các thứ trang nghiêm
Trợn mày nhe răng bén
Giận dữ nhưng mỉm cười
Đứng như thế giương cung
Là tướng hàng ba cõi
Ở dưới hai bàn chân
Trái trợn Tự tại thiên
Phải đạp trên Thiên hậu
Rực rỡ chiếu soi khắp
Trong vẽ tám vòng tròn
Ánh sáng chiếu rực rỡ
Theo nghi ngoại đàn trước
Vẽ Mạn-noa-la ngoài
Bốn cửa đều có đặt
Hình tướng đại phẫn nộ
Cung tên và vòng kiếm
Đây là bốn loại cờ
Ở ngoài Mạn-noa-la
Đặt các sao, cờ nêu
Các thức ăn thượng vị
Đầy bát đem xuất sinh
Treo các linh màu xanh
Và cờ phướn nhiều màu
Lúc đó, A-xà-lê
Nên mặc áo màu xanh
Rồi hiện tướng giận dữ
Liền kết ấn Tam-muội
Đi vào Mạn-noa-la
A-xà-lê phải nên
Y pháp làm Phật sự
Từ ngày ấy về sau
Chư Thiên không thấy được,
Làm thành, hoại tất cả
Được sự tối thượng này
Tất cả pháp thành tựu
Đều khiến được thành tựu
Khi ấy, dắt đệ tử
Vào không Mạn-noa-la
Nên kết ấn Kim cang
Trao Kim cang quán đảnh
Và trao chày Kim cang
Cùng ban cho thệ nguyện
Chày Kim Cang Thủ này
Điều phục người khó điều,
Ngươi phải nên thọ trì
Thành tựu pháp tối thượng
Ban cho thệ nguyện rồi
Mới ra Mạn-noa-la.

Nói bài tụng này rồi, lại nói về cách thức noa tượng. Phải y vào nghi thức Kim cang Mạn-noa-la mà vẽ Kim cang phẫn nộ tôn và vẽ Đại Bồ-tát chư Thiên và chúng Ma-đát-lý… Đó là pháp tượng lụa thành tựu tối thượng. Sau đó, ở trước tượng lụa y theo pháp cúng dường, rồi trải tòa ngồi kiết già, kết ấn căn bản trì tụng trăm ngàn biến. Trì tụng như vậy, nếu có tất cả pháp thế gian và xuất thế gian thảy đều thành tựu. Nếu có người đối với pháp này chưa được thành thục, thì phải thường xuyên trì tụng, như vậy mới có khả năng thực hành các pháp Kính ái, Câu triệu, Nhập ngộ, Cấm phược, Giải trừ…

Lại nói các pháp thành tựu. Nếu muốn phá hoại các điều ác thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn phá các tà ấn, thì nên nhìn bằng tướng giận dữ mà trì tụng.

Nếu muốn diệt trừ các ma, thì nên cầm chày Kim cang nổi cơn giận dữ mà trì tụng.

Nếu muốn lập cấm chế, thì nên hiện tướng giận dữ mà trì tụng, rồi dùng chày Kim cang đập vào phương vị ấy.

Nếu muốn làm ly tán, thì nên y vào pháp Kim cang vi diệu vĩđề-nãnh-tôn.

Nếu muốn Câu triệu các sao xấu thì nên hiện tướng giận dữ mà điều phục, quay tròn chày Kim cang.

Nếu muốn dứt trừ sân nhuế cho người khác thì nên dùng sắt vụn làm pháp Hộ ma.

Nếu muốn điều khiển các Dược sát, thì nên y vào pháp Đại tiếu tôn mà trì tụng.

Nếu muốn hàng phục các Rồng, thì nên dùng chày Kim cang đập lên mặt đất mà trì tụng.

Nếu muốn điều phục chư Thiên thì nên y vào pháp Kim cang nễ-ba-đa tôn mà trì tụng.

Nếu muốn nhiếp triệu chư Thiên và hàng phục kẻ phá hoại, thì nên y vào pháp Hàng tam giới tôn mà trì tụng.

Nếu muốn thành tựu pháp Tỳ-sa-môn Thiên vương, thì nên dùng tay đè lên tượng trừ Tỳ-sa-môn mà hiện tướng giận dữ trì tụng.

Nếu muốn thành tựu pháp cầu Tăng trưởng Thiên vương, thì nên y vào pháp Kim cang bổ-ngư-sa mà trì tụng.

Nếu muốn thành tựu Dục thiên, thì nên ở trước tượng Dục thiên, hiện tướng giận dữ mà trì tụng.

Nếu muốn thành tựu Đại Phạm thiên thì nên dùng ấn Diệu lạc kim cang.

Nếu muốn thành tựu Na-la-diên thiên thì nên dùng ấn Kim cang luân tỏa.

Nếu muốn thành tựu Đại Tự tại thiên thì nên dùng ấn Kim cang thú-la-tỏa.

Nếu muốn thành tựu các Ma-đát-lý thì nên y vào pháp Kim cang chúng La-sát.

Nếu muốn phá hoại các chú pháp, tà đàn… của các ngoại đạo, thì nên y vào pháp Kim cang đại phẫn nộ bạn-nhạ-na-tôn.

Nếu muốn đạp gãy tất cả núi rừng, cho đến Thiên miếu, thờ trời thì nên hiện phẫn nộ Minh vương mà ngoái nhìn. Nếu muốn trở lại như cũ, thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn hoại diệt các ma thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ minh vương quyền.

Nếu muốn khiến cho sinh các sợ hãi thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ minh vương mà hiện tướng đại ác.

Nếu muốn phá hoại quân của kẻ khác thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ dược sát.

Nếu muốn phá tan quân giặc thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ La-sát.

Nếu muốn phá hoại chư Thiên thì nên dùng đinh đóng vào tượng chư Thiên.

Nếu muốn thành tựu Thiên chủ thì cũng nên thực hành y như pháp này.

Nếu muốn làm cho ba cõi kinh sợ thì nên dùng ấn Kim cang bát-la-la.

Nếu muốn là bậc tài giỏi trong ba cõi thì nên y vào pháp Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn khiến cho ba cõi nhập ngộ, cấm phược, kính ái, thì nên dùng ấn Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn khiến ba cõi thành tựu Câu triệu, kính ái thì nên y vào pháp Đại lạc kim cang phẫn nộ minh vương.

Phần 4: NGHI QUỸ VỀ TAM-MUỘI THANH TỊNH CÁC PHIỀN NÃO

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói tất cả pháp Bình đẳng Quán Tự Tại trí ấn, là pháp môn Bát-nhã ba-la-mật-đa. Nghĩa là vì phiền não thanh tịnh nên các cấu cũng thanh tịnh; vì tất cả cấu thanh tịnh nên tất cả tội cũng thanh tịnh. Vì các pháp thanh tịnh nên tất cả chúng sinh cũng thanh tịnh. Vì Nhất thiết trí thanh tịnh, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa cũng thanh tịnh. Nếu người đối với pháp môn này mà thanh tịnh thọ trì, đọc tụng suy ghĩ, ghi nhớ, tuy thường sống trong tham dục, nhưng lại lìa xa các phiền não, ví như hoa sen thanh tịnh không bị dính bùn dơ. Vậy nên người này mau thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nghe Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói lý chân thật pháp môn thanh tịnh này rồi, Bồ-tát Quán Tự Tại liền mỉm cười nói tâm chú Quán chiếu các pháp vô nhiễm, tất cả thanh tịnh pháp môn hoa sen nhiều màu rằng:

“Hột-rị” (Hrì) (hai chữ hợp thành một âm).

Lúc nói tâm chú này thì xuất hiện tất cả Như Lai đều như tướng Quán Tự Tại, tay cầm hoa sen, đều nương vào nghi thức Mạn-noa-la của Quán Tự Tại mà an trụ. Lúc ấy, Bồ-tát Quán Tự Tại nhập vào Tam-muội, quán chiếu các pháp Trí tự tại ấn. Sau khi xả định, nói pháp Mạn-noa-la điều phục tất cả thế gian. Nếu người kiến lập pháp Đại mạn-noa-la này mà thành tựu thì nên ở Mạn-noa-la bên ngoài vẽ Mạn-noa-la bên trong, bốn phương bốn góc đặt tám tôn vị, y pháp đầy đủ, ở giữa vẽ hoa sen màu hồng tám cánh, trên hoa lại vẽ Bồ-tát Quán Tự Tại. Ở trước Bồ-tát vẽ trời Đại Liên sắc, tướng như thiên ma, màu hồng đỏ, tay cầm hoa sen, hoa Câu-tô-ma và cung tên. Bên phải vẽ trời Đại Liên phẫn nộ tự tại, sắc tướng như trời Đại Tự tại. Phía sau vẽ trời Đại Liên sắc, sắc tướng như trời Na-la-diên. Bên trái vẽ Đại Liên Ta-bà chủ, sắc tướng như Phạm Thiên vương. Góc Đông nam vẽ trời Đại Liên trì thế, sắc tướng như trời Trì thế. Góc Tây nam vẽ trời Đại Liên thủy, sắc tướng như Long vương ở biển lớn. Góc Tây bắc vẽ trời Đại Liên nhật, sắc tướng như trời Đại nhật. Góc Đông bắc vẽ trời Đại Liên phong, sắc tướng như Phong thiên. Lại bốn góc Mạn-noa-la bên ngoài vẽ bốn Thiên tượng là: Hộc rị, Thất rị, Nghi, Đề. Các vị trời ấy tay trái đều cầm hoa sen, tay phải cầm cờ, bốn cửa đều có đặt được cờ nêu. Một là Tất-đế-rị-rĩ-ngật-la-hạ; hai là Tát-lý-phược-vĩ-ngật-la-hạ; ba là Tô-cát-la-vĩ-ngật-la-hạ; bốn là Bát-nột-ma-vĩ-ngật-la-hạ.

Vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi, vị A-xà-lê nên bảo đệ tử mặc áo trắng, dùng lụa sạch
phủ mặt, rồi thầy cầm hoa đẹp kết ấn Liên hoa, dẫn đệ tử vào Mạn-noa-la, nhắc nhở đệ tử phải dốc lòng trịnh trọng, đem hoa tung rải, hoa rơi đến chỗ nào thì chỗ đó chính là Bản tôn, được Bản tôn rồi y theo pháp Liên hoa bộ quán đảnh mà thực hành quán đảnh. Sau đó dạy đệ tử:

–Ngươi quán các pháp nên như hoa sen, các nhiễm phiền não thanh tịnh cũng như thế, rồi nói kệ rằng:

Như hoa sen có mầu đẹp
Trong bùn nhưng thơm sạch
Bản tánh tham, sân, si
Vô nhiễm cũng như vậy
Đối với tất cả pháp
Nên quán sát như thế
Các pháp vốn thanh tịnh
Diệt trừ các phiền não
Thường đối các Tam-muội
Thành Nhất thiết trí Phật
Chứng pháp như vậy rồi
Mới gọi Quán tự tại.

Nói kệ rồi lại bảo đệ tử:

–Từ đây trở đi, thân người được thanh tịnh, các việc mong cầu được thành tựu, đều tùy theo ý nguyện cho đến thành Phật.

Như vậy, đệ tử muốn thành tựu trí Mạn-noa-la cũng nên y theo pháp tượng lụa mà được thành tựu.

Lại nói người chưa thành thục mong cầu pháp thành tựu. Nếu muốn cho mọi người vui thích thì nên gia trì vào hoa sen tám ngàn biến. Nếu muốn diệt tan các điều ác thì dùng ấn Liên hoa đại phẫn nộ vương. Nếu muốn cho ma bị mê loạn thì nên dùng ấn Đại liên phược-la-hạ. Nếu muốn các phiền não được thanh tịnh thì nên dùng ấn Đại liên hoa quán tưởng.

Nếu muốn cho mưa xuống thì nên vẽ hình Rồng, hành giả ngồi lên rồng ấy trì tụng một lạc-xoa lần.

Nếu muốn xua tan tối tăm thì nên dùng ấn Đại liên hoa nhật quang.

Nếu muốn nổi gió và ngừng gió thì nên dùng ấn Liên hoa ma-lỗ-đa.

 

Phần 5: NGHI QUỸ NÓI VỀ TẤT CẢ BẢO QUÁN ĐẢNH ĐẠI TAM-MUỘI

Bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói tất cả quán đảnh của Như Lai phát sinh kho tàng trí Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Nếu người nào thí quán đảnh thì sẽ được ngôi vị vua trong ba cõi. Nếu bố thí của báu, tài vật, thì sẽ được viên mãn tất cả nguyện. Nếu bố thí pháp nhiệm mầu, thì được pháp bình đẳng. Nếu bố thí thức ăn ngon thì tất cả thân, miệng ý được vui sướng.

Nghe Phật nói pháp môn chân lý này rồi, Bồ-tát Hư Không Tạng liền nở nụ cười tươi, kết ấn Bảo kim cang quán đảnh man đưa lên đảnh. Kết ấn xong liền nói tâm chú Nhất thiết quán đảnh Tam-muội bảo:

“Đát-lãm” (Tràư) (hai chữ hợp thành một âm).

Lúc nói tâm chú này, xuất hiện các tướng như câu Nhất thiết quán đảnh nghĩa,… xuất hiện như thế rồi y vào nghi thức Bảo bộ mạn-noa-la mà hiện ra tượng Bồ-tát ở các chỗ bản vị.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Tạng nhập vào tất cả Tam-ma-địa quán đảnh bảo Kim cang. Sau khi xả định, bèn nói tất cả nguyện viên mãn đại ma-ni bảo Tam-muội, Đại mạn-noa-la. Nếu người nào thành tựu Mạn-noa-la này thì nên y theo pháp Mạn-noa-la bên ngoài vẽ Mạn-noa-la bên trong giữa vẽ cây cột báu tám cạnh như tám tướng Mạn-noa-la, vòng báu để trang sức xung quanh Bảo kim cang, đặt các thứ trang nghiêm như cờ phướn, lọng tán… Sau đó, ở trong Mạn-noa-la vẽ Bồ-tát Hư Không Tạng đi xe, cỡi ngựa nở nụ cười tươi, thân màu hồng rực, hai tay kết ấn quán đảnh. Ở trước Bồ-tát đặt các Như Lai và Bồ-tát quán đảnh, đầu đội mũ báu. Bên phải đặt các Bồ-tát giữ gìn bảo tạng. Phía sau lại đặt Bồ-tát gìn giữ pháp bảo tạng. Bên trái đặt các Bồ-tát giữ gìn các thức ăn ngon. Ở bốn góc đặt Bồ-tát cúng dường, cùng các thứ cờ phướn, lọng báu và âm nhạc vi diệu… Bốn cửa, bốn góc của Mạn-noa-la bên ngoài y theo pháp mà đặt bình Át-già và quán đảnh, cờ nêu cúng dường… Vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi, vị A-xà-lê nên kết Bảo ấn, y theo pháp dắt đệ tử vào Mạn-noa-la, dùng pháp bảo quán đảnh trao cho quán đảnh và ấn tướng, cờ nêu,… từ đó về sau tất cả điều mong cầu đều được thành tựu viên mãn.

Như trên đã nói về nghi pháp dắt đệ tử vào Mạn-noa-la, trong Bảo kim cang bộ kia đã tác pháp thành tựu cũng nên như vậy. Nếu pháp chưa thành thục mà muốn thọ các quán đảnh thì nên trao ấn Bảo kim cang quán đảnh.

Nếu muốn được viên mãn ý nguyện thì nên đợi khi mặt trời mọc mà trì tụng.

Nếu muốn hiểu rõ nghĩa trí của các pháp thì nên quán các pháp thanh tịnh cũng như hư không mà trì tụng.

Nếu muốn cầu các thứ thượng vị thì nên tưởng bản thân như hư không, ngày tụng một ngàn biến.

Nếu muốn được viên mãn đại nguyện thì nên cầm lọng báu trì tụng trăm ngàn biến.

Nếu muốn mong cầu tối thắng thì nên dùng ấn cờ báu Kim cang.

Nếu muốn cầu danh tiếng thì hàng ngày phải thường trì tụng.

 

Phần 6: ĐẠI NGHI QUỸ VỀ TẤT CẢ QUYỀN ẤN TAM-MUỘI

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni được trí ấn của chư Phật, trì trí quyền của chư Phật. Đó là rốt ráo của chư Phật. Lại nói trí ấn của tất cả Như Lai, an tưởng Kim cang Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Nghĩa là nhiếp thân ấn của tất cả Như Lai, tức là tất cả thân Như Lai nhiếp ngữ ấn của tất cả Như Lai, tức là được tất cả pháp tự tại, vì Nhiếp tâm ấn của tất cả Như Lai tức là được tất cả Tam-muội. Nhiếp Kim cang ấn của tất cả Như Lai là được thành tựu ba nghiệp Kim cang tối thượng.

Nếu người nào lắng nghe, thọ trì, suy nghĩ, ghi nhớ pháp môn này và giảng nói cho người khác nghe, thì người này được thành tựu tất cả pháp, thông đạt Nhất thiết trí, mọi việc đều được viên mãn, cho đến thành tựu ba nghiệp Kim cang tối thượng và mau thành Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nghe Phật nói Nhiếp pháp chân thật đại Tam-muội Kim cang ấn rồi, Bồ-tát Kim Cang Quyền liền hiện tướng vui mừng và liền nói tất cả ấn Kim cang kiên cố thành tựu Tam-muội thần chú:

“Ác”.

Lúc nói tâm chú này, tất cả Như Lai và các chúng hội đều hóa như Kim cang tát-đỏa, đều kết ấn Kim cang tát-đỏa, dùng ấn Thành tựu tối thượng của Như Lai để ấn nương vào ba nghiệp Kim cang và Đại ấn Tam-muội… của Bồ-tát Kim Cang Quyền và an trụ vào Mạnnoa-la này.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Quyền nhập vào trí ấn Tam-muội của tất cả Như Lai. Sau khi xả định, liền nói tất cả pháp ấn Tam-muội Kim cang đại mạn-noa-la. Nếu người nào kiến lập Mạn-noa-la này, thì nên y theo nghi Mạn-noa-la ở trước mà vẽ Mạn-noa-la ngoài, ở trong giữa vẽ tám vòng tròn, trong vòng tròn đó chia thành tám vị. Vị chính giữa đặt Bồ-tát Kim Cang Quyền, hiện tướng vui mừng, kết quyền ấn Tam-muội. Ở trước, Bồ-tát này có đặt Bồ-tát Tối Thượng Kim Cang thân, tay cầm chày Kim cang. Bên phải Bồtát Kim Cang Quyền, đặt Bồ-tát Kim Cang Thiệt. Phía sau Bồ-tát Kim Cang Quyền, đặt Bồ-tát Kim Cang Định, tay cầm chày Kim cang. Bên trái Bồ-tát Kim Cang Quyền, đặt Bồ-tát Tối Thượng Kim Cang, cầm chày Kim cang. Lại ở góc Đông nam Mạn-noa-la đặt Bồ-tát Ấn quyền, góc Tây nam đặt Bồ-tát Nghĩa Quyền, góc Tây bắc đặt Bồ-tát Trí Quyền, góc Đông bắc đặt Bồ-tát Yết-ma Quyền. Các Bồ-tát này đều kết ấn của mình và cầm cờ nêu. Lại ở bốn cửa đặt bốn vị Bồ-tát Kim cang Hương… Vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi. Nếu như có người chưa thành tựu pháp này, mà vào trong đó rồi thì sẽ được đầy đủ tất cả ấn, thành tựu A-xà-lê. Từ đó về sau chắc chắn được thành tựu tất cả pháp, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu vị A-xà-lê truyền cho đệ tử thì nên kết ấn Kim cang quyền, dẫn đệ tử vào trong Mạn-noa-la dùng pháp Kim cang đảnh mà trao cho quán đảnh rồi nói kệ rằng: 

Tâm, miệng, ý Kim cang
Nên quán như hình bóng
Các ấn cũng như vậy
Đây gọi Thệ Tam-muội.

Nghi thức đệ tử vào trong Mạn-noa-la như ở trên đã nói, tất cả ấn tướng của bộ này và thành tựu pháp Mạn-noa-la đều cũng như vậy. Lại vì người chưa thành thục thì nên nói pháp thành tựu.

Nếu muốn thành tựu các ấn tướng, thì nên kết Kim cang quyền an tâm vào trì tụng.

Lại nữa nếu muốn thành tựu tất cả ấn thì nên kết ấn Đại kim cang quyền.

Nếu muốn được tất cả chúng sinh kính mến thì nên kết ấn Kim cang đại lạc quyền.

Nếu muốn hàng phục các chúng sinh thì nên kết ấn Kim cang đại quyền.

Nếu muốn thành tựu tất cả Tam-muội thì nên kết ấn Kim cang Tra chỉ.

Nếu muốn chặn đứng các điều ác thì nên kết ấn Kim cang phược.

Nếu muốn ngăn cấm tất cả thì nên kết ấn Kim cang sách.

Nếu muốn sai khiến Tảm-bà-na thì nên kết ấn Kim cang lệ ba quyền.

Nếu muốn sai khiến Ty-noa-na thì nên kết ấn Kim cang phược quyền.

Nếu muốn diệt trừ các điều ác thì nên kết ấn Kim cang phẫn nộ quyền.

Nếu muốn Bạc-xoa-na thì nên kết ấn Kim cang dược sát quyền.

Nếu muốn phá hoại các ma thì nên kết ấn Kim cang nảnh-tynoa-na quyền.

Nếu muốn khai thông tất cả thì nên dùng ấn Kim cang tỏa quyền.

Nếu muốn khiến cho tất cả tỉnh ngộ thì nên kết ấn Kim cang aphệ-xá quyền.

Nếu muốn khiến làm Nảnh-lý-đa thì nên kết ấn Kim cang nảnh-lý-đa quyền.

Nếu muốn cho tất cả nói năng thì nên kết ấn Kim cang ngữ quyền.

Nếu muốn cấm phục tất cả thì nên kết ấn Kim cang định quyền.

Nếu muốn sai khiến quân địch của người là Mẫu-chỉ-yết-la-na thì nên kết đại ấn Đại kim cang ngữ quyền.

Nếu muốn giải trừ các tà ấn thì nên kết ấn Kim cang giải thoát quyền.

Nếu muốn giải trừ các ấn Noa-cát-nễ thì nên kết ấn Hàng tam giới kim cang quyền.

Nếu muốn phá các ác ấn thì cũng kết ấn Hàng tam giới kim cang quyền.

Nếu muốn ngăn cấm các ấn thì nên kết ấn Kim cang tán đề quyền.

Nếu muốn làm cho tất cả ấn vững chắc như kim cang thì nên kết ấn Kim cang quyền.

Nếu muốn đè bẹp tất cả thì nên kết ấn Kim cang ma-đát-rị quyền.

Nếu muốn bẻ gãy các ma thì nên kết ấn Diệu kim cang quyền.

Nếu muốn phá các ác thì nên kết ấn Đại ác phẫn nộ kim cang quyền.

Nếu muốn đi đứng trên nước thì nên kết ấn Kim cang cấm quyền.

Nếu muốn hiện các hình sắc thì nên kết ấn Chúng Yết-ma kim cang quyền.

Nếu muốn cầu pháp ẩn thân thì nên kết ấn Bất khả kiến kim cang quyền.

Nếu muốn mọi cử chỉ hành động và việc làm được thành tựu thì nên kết ấn Hư không kim cang quyền.

Nếu muốn bay đi tự tại trên hư không thì nên kết ấn Kim cang phược quyền.

Nếu muốn thành tựu Trì minh thiên thì nên kết ấn Kim cang kiếm quyền.

Nếu muốn thành tựu việc cúng dường các Đức Như Lai, thì nên kết ấn Kim cang yết-ma quyền.

Nếu muốn thông đạt Nhất thiết trí thì nên kết ấn Kim cang trí quyền.

Nếu muốn thành tựu tất cả nghĩa thì nên kết ấn Kim cang nghĩa quyền.

Nếu muốn cầu thành tựu tất cả ấn chủ thì nên kết ấn Kim cang quyền.

Nếu muốn mọi việc được thành tựu thì nên kết các ấn Kim cang quyền.

Nếu muốn thành tựu tất cả Mạn-noa-la thì nên kết ấn Kim Cang Thủ quyền.

Nếu muốn nói những việc trong ba đời thì nên kết ấn Kim cang thật quyền.

Nếu muốn thành tựu Kim Cang Thủ thì nên kết ấn Kim cang cao cử.

Nếu muốn cầu thành tựu quả Phật, thì nên kết ấn chư Phật Kim cang quyền.

 

Phần 7: ĐẠI NGHI QUỸ VỀ TAM-MUỘI KIM CANG TỰ LUÂN

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói các pháp vô tánh chuyển tự luân Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Nghĩa là các pháp là Không, không có tự tánh, các pháp là Vô tướng, vì vô tướng cho nên sinh ra tất cả pháp. Vì các pháp là Vô nguyện, nên từ vô nguyện mà sinh ra tất cả pháp. Vì tự tánh các pháp là thanh tịnh, nên Bát-nhã ba-la-mật-đa thanh tịnh.

Lúc đó, Bồ-tát Diệu Cát Tường nghe Phật nói pháp môn chân lý này rồi liền mỉm cười, dùng kiếm trí tuệ biểu thị cho chư Phật, rồi nói tâm chú Bát-nhã ba-la-mật-đa tối thượng:

“A”.

Khi nói tâm chú này, tất cả Như Lai đều nhóm họp, nương vào nghi Mạn-noa-la ở trước mà an trụ. Bấy giờ, Bồ-tát Diệu Cát Tường nhập vào Tam-ma-địa tất cả pháp tự tánh vô tánh kiếm. Sau khi xả định liền nói pháp Tam-muội Mạn-noa-la chuyển tự luân. Nếu người nào kiến lập Mạn-noa-la này thì trong Mạn-noa-la bên ngoài, nên y theo pháp mà vẽ tám vòng tròn, giữa vòng tròn đó thứ lớp vẽ tâm chú, bốn góc bốn phương ở phía sau chia ra tám vị, chính giữa nên đặt Bồ-tát Diệu Cát Tường như tướng đồng tử, thân sắc thanh tịnh như hư không, có bốn tay, dùng kiếm trí tuệ để biểu thị pháp, ánh sáng chiếu khắp. Bên ngoài Bồ-tát đặt chư Phật Như Lai. Bốn góc y theo pháp đặt bốn bộ kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa. Bốn cửa cắm bốn thứ cờ như kiếm thược, kết đế, bát báu, kinh. Sau đó, vị A-xà-lê kết kiếm ấn hoặc kinh ấn, rồi y theo pháp dắt đệ tử vào Mạn-noa-la trao cho trí kiếm và làm pháp quán đảnh, làm quán đảnh rồi lại nói pháp, thệ tụng:

 

Ngươi nên nhận kiếm trí
Và chân lý Bát-nhã
Quán Phật như hư không
Là biểu thị mau thành.
Giữ gìn pháp của Phật
Rộng độ các chúng sinh
Dùng kiếm chém nghiệp chướng
Khiến hết hẳn không còn.

Nói kệ rồi lại bảo rằng:

–Nhờ pháp mầu này mà khiến ngươi được thành tựu Bát-nhã ba-la-mật-đa và mau chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Nếu muốn thành tựu pháp Mạn-noa-la thì cũng y như nghi thức trước. Lại nói pháp thành tựu, nếu muốn chứng Tam-ma-địa Không thì nên quán các pháp như hư không.

Nếu muốn chứng Tam-ma-địa Vô tướng thì nên quán các pháp đều vô tướng.

Nếu muốn chứng Tam-ma-địa Vô nguyện thì nên quán các pháp đều vô nguyện.

Nếu muốn chứng pháp tự tánh thanh tịnh trí thì nên quán tưởng lý thú của Bát-nhã ba-la-mật-đa.

Nếu muốn dứt bỏ tất cả phiền não thì nên quán tưởng chánh pháp.

Nếu muốn được trí chân thật của tất cả văn tự thì nên quán tưởng pháp vô tánh.

Nếu muốn đối với các chỗ mà không đắm trước vào văn tự quán pháp thân thì nên y theo tự tánh của chữ Ma… mà quán tưởng là không.

Nếu muốn chứng Bồ-đề của chư Phật thì nên kết ấn Kim cang kiếm.

 

Phần 8: ĐẠI NGHI QUỸ NÓI VỀ TAM-MUỘI NHẤT THIẾT MẠN-NOA-LA KIM CANG LUÂN

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói nhiếp tất cả Như Lai luân vào trong Đại luân Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Nghĩa là nhập vào Kim cang bình đẳng tức nhập vào tất cả Như Lai luân. Nhập vào nghĩa bình đẳng là nhập vào Đại Bồ-tát luân. Nhập vào pháp bình đẳng là nhập vào Diệu pháp luân. Nhập vào tất cả bình đẳng là nhập vào tất cả luân.

Khi ấy, Đại Bồ-tát Đồng Tâm Sinh Chuyển Pháp Luân nghe Phật nói pháp môn chân lý này rồi, liền mỉm cười mà chuyển Kim cang luân nhập tất cả Kim cang Tam-muội tâm chú rằng:

“Hồng” (âm kéo dài).

Lúc nói tâm chú này, có tất cả Như Lai và tất cả hữu tình trong ba cõi đều nhóm họp vào trong Mạn-noa-la. Lại từ tâm Bồ-tát phát ra tất cả Mạn-noa-la Tam-muội. Bấy giờ chư Phật, Bồ-tát y pháp mà an trụ.

Bồ-tát Đồng Tâm Sinh Chuyển Pháp Luân liền nhập vào tất cả luân ấn Tam-ma-địa. Sau khi xả định, liền nói nhập Nhất thiết Tammuội luân đại Mạn-noa-la pháp này. Nếu người nào muốn kiến lập Mạn-noa-la này, thì nên ở giữa Mạn-noa-la bên ngoài này vẽ vòng kim cang, trong vòng vẽ Bồ-tát Đồng Tâm Sinh Chuyển Pháp Luân, tất cả các Đức Phật Như Lai và chúng Bồ-tát như Kim Cang Thủ… cũng y theo nghi thức Mạn-noa-la ở trước mà vẽ. Bốn góc của Mạnnoa-la vẽ bốn vị Đại Bồ-tát của Kim cang bộ. Đó là Bồ-tát Kim cang Tát-đỏa, Bồ-tát Kim Cang Phẫn Nộ Minh vương, Bồ-tát Quán Tự Tại và Bồ-tát Hư Không Tạng. Ở bốn cửa vẽ bốn thứ cờ nêu, vẽ Mạn-noa-la như vậy rồi, sau đó vị A-xà-lê y theo pháp kết ấn Kim cang luân, dẫn đệ tử vào Mạn-noa-la, trao cho Kim cang luân, khiến đệ tử nhận quán đảnh, truyền cho bốn thứ Mạn-noa-la và bản bộ, tất cả pháp Tam-muội… Nghi pháp hướng dẫn đệ tử đã như vậy thì pháp thành tựu Kim cang luân Mạn-noa-la cũng như vậy.

Lại nói về pháp thành tựu, nếu muốn nhập vào tất cả Mạnnoa-la thì nên kết ấn Kim cang luân đặt lên mặt.

Nếu muốn vào đại Mạn-noa-la thì nên kết ấn Đại luân.

Nếu muốn nhập vào các ấn Mạn-noa-la thì nên kết ấn Kim cang của tất cả Như Lai.

Nếu muốn vào Tam-muội Mạn-noa-la thì nên kết ấn Đại Tammuội luân.

Nếu muốn nhập vào Yết-ma Mạn-noa-la thì nên kết các ấn Kim cang luân.

Nếu muốn thực hành pháp kính ái, pháp hàng phục, pháp ấn, pháp phá hoại, pháp nhập Nhất thiết xứ, pháp cúng dường, pháp điều phục các ác… đều kết ấn tám Đại Bồ-tát hoặc kết
luân ấn.

 

Phần 9: ĐẠI NGHI QUỸ NÓI VỀ CÁC TAM-MUỘI KIM CANG

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại nói pháp cúng dường tối thượng Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Nghĩa là phát sinh tâm Bồ-đề tức là cúng dường rộng lớn cho tất cả Như Lai. Cứu độ tất cả chúng sinh giới tức là cúng dường rộng lớn cho tất cả Như Lai. Nhiếp tất cả pháp là cúng dường rộng lớn cho tất cả Như Lai. Nếu người nào biên chép, đọc tụng, thọ trì, suy nghĩ, ghi nhớ về Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo này thì đó là cúng dường rộng lớn cho tất cả Như Lai.

Nghe Phật nói pháp môn chân thật này rồi, Bồ-tát Nga-nga-nanghiễn-nhạ liền mỉm cười và nói tâm chú tất cả Yết-ma bất không Tam-muội này:

“Án” (âm kéo dài).

Lúc nói tâm chú này, có tất cả các thứ cúng dường đầy khắp hư không, lại từ hư không hóa ra tướng Bồ-tát, rồi trở lại trước Bồ-tát Nga-nga-na-nghiễn-nhạ và y vào Mạn-noa-la mà trụ.

Khi ấy, Bồ-tát Nga-nga-na-nghiễn-nhạ nhập vào Tam-ma-địa tất cả cúng dường an tưởng. Sau khi xả định liền nói Tam-muội Mạnnoa-la Yết-ma Kim cang bất không tối thượng. Thực hành pháp này rồi, nên ở giữa Mạn-noa-la bên ngoài vẽ cột báu có tám cạnh, ở giữa vẽ Bồ-tát Nga-nga-na-nghiễn-nhạ, màu thân như màu mặt trăng, tay cầm khí trượng, mỉm cười.

Lại y theo pháp mà vẽ các Bồ-tát như Bồ-tát Kim Cang Thủ, Bồ-tát Quán Tự Tại,… và tám vị Đại Bồ-tát, mỗi vị có bản tướng đều đầy đủ và ấn pháp. Lại ở bốn góc vẽ bốn vị Bồ-tát cúng dường. Bốn cửa vẽ bốn cờ nêu và các thứ vật báu. Vẽ như vậy rồi, vị A-xàlê nên kết ấn Yết-ma Kim cang, y theo pháp dắt đệ tử vào Mạn-noala dùng các pháp Yết-ma kim cang quán đảnh mà trao quán đảnh. Trao quán đảnh rồi lại thực hành bốn thứ cúng dường. Một, thân nghiệp lễ bái; hai, ngữ nghiệp khen ngợi lý mầu chân thật; ba, ý nghiệp quán tưởng trong pháp giới tất cả đều thành cúng dường; bốn, tay kết ấn Kim cang. Đó gọi là đệ tử nhập vào nghi Yết-ma mạnnoa-la.

Lại nói về pháp thành tựu. Nếu muốn đem tâm giác ngộ để cúng dường, thì nên quán tưởng tâm Kim cang.

Nếu muốn đem Tam-ma-địa cúng dường thì nên quán tưởng các pháp thanh tịnh.

Nếu muốn dùng pháp quán đảnh cúng dường thì nên quán tưởng các Yết-ma kim cang.

Nếu muốn dùng ấn để cúng dường thì nên quán tưởng các Kim cang.

Nếu muốn dùng hư không cúng dường thì nên quán tưởng chữ A.

Nếu muốn cúng dường tất cả Mạn-noa-la thì nên quán tưởng các vòng Kim cang.

Nếu muốn dùng tất cả các vật dụng cúng dường thì nên quán tưởng các Kim cang.

Nếu muốn điều phục các điều ác thành cúng dường thì nên hiện tướng giận dữ gia trì, rồi ném hoa.

 

Phần 10: ĐẠI NGHI QUỸ NÓI VỀ TAM-MUỘI KIM CANG PHẪN NỘ

Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có khả năng điều phục những người khó điều phục, nên kết ấn Đại trí quyền. Lại nói điều phục tất cả hữu tình tạng Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Tất cả hữu tình bình đẳng tức là phẫn nộ bình đẳng, tất cả hữu tình được điều phục tức là điều phục phẫn nộ. Tất cả hữu tình đều nương vào pháp, tức là phẫn nộ nương pháp. Tự tánh của tất cả hữu tình bền chắc tức là tự tánh của phẫn nộ cũng bền chắc. Vì sao? Vì tất cả điều phục tức là Bồ-đề.

Nghe Phật nói pháp môn điều phục này rồi, Bồ-tát Hàng Chư Ma Kim Cang Dược Sát liền mỉm cười, lại hiện tướng Kim cang Dược sát kết ấn Kim cang lợi nha, liền nói tâm chú Kim cang phẫn nộ đại hoan hỷ:

“Hách”.

Lúc nói tâm chú này, tất cả các điều ác đều bị điều phục, tất cả hữu tình đều từ tâm Bồ-tát mà ra, nương vào nghi Mạn-noa-la mà trụ.

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Dược Sát nhập vào tất cả phương tiện điều phục phẫn nộ kim cang Tam-ma-địa. Sau khi xả định liền nói pháp điều phục các điều ác, an tưởng Kim cang dược sát mạn-noa-la. Nếu ai thành tựu pháp này thì nên y theo Mạn-noa-la bên ngoài ở trước mà vẽ Mạn-noa-la. Ở giữa Mạn-noa-la ấy dùng năm màu vẽ
Mạn-noa-la bốn phương. Bốn cửa bốn góc vẽ tám cột báu, ánh sáng rực rỡ. Ở giữa Mạn-noa-la y theo pháp vẽ Bồ-tát Kim Cang Dược Sát, thân màu xanh biếc rất dữ tợn, nhưng lại tươi cười, răng bén ló ra ngoài, ánh sáng chiếu sáng, xung quanh Bồ-tát vẽ chúng Kim cang dược-sát, cũng hiện tướng cực ác và vẽ cờ nêu của chúng Kim cang bộ. Lại ở góc Mạn-noa-la bên ngoài vẽ ấn Kim cang lợi nha, ở bốn cửa đều vẽ cờ Kim cang. Vẽ như vậy rồi vị A-xà-lê kết ấn Kim cang lợi nha hoặc ấn Đại tiếu, y theo pháp dẫn đệ tử vào Mạn-noala, nên dùng pháp Kim cang lợi nha quán đảnh, mà trao quán đảnh, trao quán đảnh rồi vị A-xà-lê liền lập thế Kim cang dược sát, dùng chày Kim cang mà đánh, tức thì tượng vẽ Kim cang dược sát đó cười lớn. Nếu khi thấy được tướng tốt này thì chắc chắn biết vị A-xà-lê được thành Kim Cang Thủ Bồ-tát Đại Dược sát chủ. A-xà-lê liền thực hành pháp thành tựu, y theo pháp kết ấn trì tụng, dâng cúng các món và đọc tụng Bát-nhã ba-la-mật-đa giáo. Y pháp cúng dường như vậy rồi mới ra khỏi Mạn-noa-la.

Lại nói về pháp thành tựu, như nghi thức Mạn-noa-la của Bồtát Kim Cang Thủ, thực hành pháp thành tựu cũng giống như vậy.

Nếu muốn điều phục các điều ác thì nên kết ấn Kim cang lợi nha.

Nếu muốn điều phục các loài hữu tình thì nên làm thế giận dữ, cười lớn mà trì tụng tâm chú.

Nếu muốn đè bẹp tất cả thì nên kết ấn Kim cang quyền.

Nếu muốn phá hoại các điều ác thì nên thực hành các hình tướng đó để gia trì rồi thì có khả năng phá hoại.

Nếu muốn phá loại các đàn tràng tà, vậy thì nên cầm chày Kim cang xông vào đàn ấy.

Nếu muốn phá hoại sự cúng dường ấy thì nên hiện thế giận dữ mà trì tụng.

Nếu muốn làm cho kinh sợ bằng các điều ác thì nên nhìn bằng con mắt Bội-la-phược.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7