BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠN TÁN
Tây thiên. Giới Nhật Vương tạo.
Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nhạ đảnh mạo đình bát la phược la mạt đổ lãng. Đạt lý ma tác ngật la tả la miểu đái đế dương tả nĩ dương đế lý bộ phược na ma hý đương thất lý ma hạ bát la đệ hạ lý dương tát tha nan tế nẵng hý ma nghĩ lý nhĩ la dương nĩ phược nĩ phược phược đa la. Mãn nĩ hát bát la noa ma đa thất la ta nhĩ một lý đa duệ đát la một đà. Phệ xá lương đạt lý ma tát ngật lệ thất thâu ma nghĩ lý đát trí. Tỳ sắt ma ca du điệt đế lệ. Thất la phược tát đa mạo đề mộ lê câu thi na nga la phược lệ long di nhĩ ca tất la khế duệ. Kiêu đạm dương tát thố la cô sắt trí mạt thổ la phược la bổ lệ nan na ngô bá tả la sắt trí lệ, duệ tả? xá tốt đổ đái đa nại xá phược la phược lý na tát đán na mạt tả di mộ đạt na cát thấp di lệ tế na nĩ thi khiết sa đát trá dã mâu nê mạt lý phược lệ tinh hạ lê phược la nùng nại lệ tân độ bao nại lệ, tam ma đát trá ma nghiệt đề mạt khiết lê cô tát lê phược nê bá lê ca ma lỗ bế cát la xá phược la bổ lệ cán tức tao la sắt trá la la sắt trá lệ duệ tả đà đổ nga lý bà nại xá phược ta phược lý na tát đán na mạt tả di mộ đạt na cai la tế hệ mạt cô, trí hý ma nghĩ lý nhĩ la duệ. Mãn nại lệ di lỗ thầt lăng nghệ. Bá đát lê muội nhạ diễn đế đạt na bát để nhĩ la duệ, tất đà hiến đạt lý phược, lộ kế một la hồng mãn ni vĩ sắt nữ bộ mạo bát du bát đế bà phược nê. Tán nại la tố lý dã nĩ lộ kế duệ tả đà đổ nga lý bà nại xá phược la phược lý na tát đán na mộ tả di mộ đạt na, duệ tả sắt tru đà đổ nga lý bà nại xá phược la phược lý na công bà tăng nghê dã, thất tả tái đa. Áng nga la khế dã tát đát tha? hý ma la nhạ đa nhĩ bà, tốt đô ba la đát na bát la ca xá. Bá đa lê duệ tả bộ dương nghĩ lý thất khiết la nga đa tát lý phược đô đà đỗ nga lý bà một đà nam dạ nhĩ dân ma bát la để nĩ na ma thiết ngật lý đa nhĩ mộ đạt na na ma di. A sắt trá ma hạ tải đa mãn nại na tam ma bát đa.