KINH PHẬT THUYẾT TỐI THƯỢNG CĂN BẢN ĐẠI LẠC
KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Dịch Phạn ra Hán: Đời Bắc Tống, Tam tạng Pháp Hiền.
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN BỐN

Phần 15: NGHI QUỸ NÓI VỀ SỰ THÀNH TỰU ĐẠI LẠC KIM CANG BẤT KHÔNG TAM-MUỘI ĐẠI MINH ẤN TƯỚNG

Khi ấy, Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói pháp thành tựu, tụng rằng:

Nay nói pháp thành tựu
Là rốt ráo tối thắng
Nhờ vào tối thắng này
Thấy được pháp rốt ráo.
Cho nên các Bồ-tát
Đều xa lìa luân hồi
Được thành tựu tự tại
Thông đạt tất cả nghĩa,
Tu các hạnh Bồ-tát
Thành tựu Chánh đẳng giác
Rộng tu các pháp khác
Chớ vượt lời dạy này.
Các hữu tình thế gian
Vô phước rất khó độ
Tuy gặp Phật, Bồ-tát
Nhưng không thể độ thoát.
Lời dạy tối thắng này
Hơn chư Phật, Bồ-tát
Thấy nghe được lợi ích
Rộng lớn như hư không,
Thanh tịnh vượt ba cõi
Được đại dục, đại lạc
Lợi ích rộng vô biên
Việc làm đều thành tựu.
Nếu có các hữu tình
Vô phước lại biếng nhác
Thấy đời được viên mãn
Thành tựu tối thượng này.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp này rồi, lại nói pháp Thành tựu bất không tối thắng, tụng rằng:

Nếu muốn được thành tựu
Nên hành Kim Cang Thủ
Tượng đắp và tượng vẽ
Các báu vàng, bạc thảy,
Điêu khắc và họa vẽ
Làm tượng như vậy rồi
Hành giả ở trước tượng
Y pháp tác thành tựu.
Nên vào lúc sáng sớm
Dùng các vật bí mật
Y pháp dâng cúng dường
Rồi sau tưởng thân mình
Như là Kim Cang Thủ
Tức thời kết đại ấn
Trì tụng chú chữ Hồng
Liền thành Kim Cang Thủ.
Khi pháp ấy sắp thành
Tôn tượng hiện điềm lành
Hoặc nghe tiếng cười lớn
Phát sáng hoặc lay động
Tùy nguyện đều thành tựu.
Nhờ pháp thành tựu này
Việc làm đều viên mãn
Các trì minh tự tại
Tối thượng, rất vô ngại
Đủ tất cả Thánh tài
Là đại dục, đại lạc
Điều phục người khó điều
Khéo hóa độ hữu tình
Trên hết trong thành tựu
Tất cả ấn tự tại
Là thành tựu Kim cang.
Tất cả biển đại trí
Tướng ấy không thể thấy
Khéo nhiếp tất cả pháp
Vượt ra khỏi ba cõi,
Làm được các thành hoại
Ái kính là trên hết
Thông đạt trí Nhất thiết
Ban bố các thành tựu
Trong tất cả thế giới
Dùng thần thông biến hóa
Việc làm đều thắng lợi.
Thánh tài được tự tại
Sắc lực đều vững chắc
Không bằng Kim Cang Thủ
Thế gian đều cung kính
Các Bồ-tát khen ngợi
Nếu có các hữu tình
Được gặp Kim Cang Thủ,
Thoát khổ, già, bệnh, chết
Chứng thành Phật, Bồ-tát
Tùy muốn mà thành tựu
Thấy đời được an ổn,
Thế gian, xuất thế gian
Thực hành các nghi quỹ
Tự làm, dạy người làm
Mau thành tất cả pháp.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp này rồi, lại nói pháp Nhất thiết nghi quỹ bất không đại minh ấn tướng thành tựu.

Nếu y theo pháp kết ấn Đại căn bản đặt ngay tim mà tụng chú rằng:

Niết-rị trà tố, đô, xá. Tát la ngật-đa tô bố, du, di, bà phược.

Đây gọi là ấn Căn bản thành tựu. Người trì tụng chú này mau chóng thành tựu ấn Căn bản.

Nếu y pháp dùng các hương hoa, kỹ nhạc,… tùy sức cúng dường, lại phát thệ nguyện dốc lòng trì tụng đại minh chú “Hồng” thì mau thành tựu tất cả.

Nếu lại y pháp, thì nên kết ấn Kim Cang Thủ, phát tâm tinh tấn mạnh mẽ để việc làm được thành tựu, mau chóng được như ý. Đó gọi là pháp thành tựu tất cả ấn của Kim Cang Thủ.

Nếu lại y pháp kết ấn Tam-muội mà tụng chú rằng:

Tam ma dã tát-đát-phược di để.

Bài chú này có công năng thành tựu ấn Tam-muội. Đây gọi là pháp thành tựu tất cả Tam-muội.

Nếu lại dùng Kim cang Ca, Vũ… khởi đại tinh tấn mà thực hành thành tựu thì đó gọi là thành tựu tối thượng, tất cả các việc cúng dường, thấy thế gian được viên mãn, đức như Kim Cang Thủ cho đến thành tựu chư Phật, Bồ-tát và các pháp khác đều mau chóng viên mãn.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp như trên rồi, lại nói tất cả nghi quỹ và pháp thành tựu trí Nhất thiết.

Nếu muốn thực hành pháp Kính ái thì nên mỗi ngày y theo pháp kết Đại ấn, thì chắc chắn được như ý.

Nếu muốn Câu triệu được thành tựu thì nên y pháp Đại lạc Kim cang thị.

Nếu muốn được tất cả vui thích, tăng trưởng pháp thành tựu, thì nên y theo pháp Đại lạc Kim cang.

Nếu muốn tăng trưởng sắc lực, tuổi thọ thì nên y theo pháp căn bản Kim cang la-sa-dã-na.

Nếu muốn cầu sự tốt lành, giàu sang thì nên y theo pháp Thành tựu Kim cang căn bản.

Nếu muốn có đại thế lực thì nên y vào pháp Kim cang ma-hạđốt-ma.

Nếu muốn thành tựu tất cả pháp thì nên y vào pháp căn bản Kim cang vĩ câu-lý-vĩ-đa.

Nếu muốn tất cả văn tự và hình tượng xuất hiện, nghe được các ngôn ngữ… thì nên y theo pháp Bất không Kim cang chân thật.

Nếu muốn các căn được đầy đủ để nghe Chánh pháp thì nên y theo pháp căn bản Kim cang bất không chân thật Tam-muội.

Nếu muốn hiểu nghĩa thù thắng viên mãn thì nên y theo pháp Xuất sinh Kim cang.

Nếu muốn các kho báu trong lòng đất lộ ra thì nên y theo pháp căn bản Kim cang nễ-ba.

Nếu muốn các căn được đầy đủ, phát khởi năm thứ thần thông, thì nên y theo pháp Kim cang hóa dược-sát.

Nếu muốn lúa mạ tươi tốt được mùa, mưa gió không trái thời tiết, khiến cho các hữu tình được lợi ích lớn thì nên y theo pháp Kim cang tự tại.

Nếu muốn đi đến mọi nơi để làm các pháp thì nên y theo pháp Yết-ma căn bản Kim cang bất không.

Nếu muốn thấy chư Phật, Bồ-tát thì nên y theo pháp căn bản Kim cang cao cử thế.

Nếu muốn thân như Bồ-tát Kim Cang Thủ hiện các thứ tướng, cho đến bay đi trên hư không một cách tự tại thì nên y theo pháp Yết-ma Kim cang.

Nếu muốn làm chủ ba cõi để làm các thứ sự nghiệp, thì nên y theo pháp căn bản Hàng phục ba cõi.

Nếu muốn chư Thiên hiện ra điều phục kính ái, khiến họ làm tất cả mọi việc, thì nên y theo pháp căn bản Kim cang tát-đỏa.

Nếu muốn cứu hộ tất cả hữu tình điều phục kính ái, khiến làm mọi việc lợi ích thì nên y theo pháp căn bản Kim cang nễ-bát-đa.

Nếu muốn câu triệu các Dược sát điều phục kính ái thì nên y theo pháp điều phục căn bản Kim cang bát-la-bà.

Nếu muốn làm các việc lành vào Mạn-noa-la cúng dường thành tựu thì nên y theo pháp căn bản Kim cang tát-đỏa.

Nếu muốn câu triệu các ấn pháp, cấm phược pháp và các pháp như thành tựu vững chắc… thì nên y theo pháp Thành tựu Kim cang.

Nếu muốn câu triệu tất cả Tam-muội vào Mạn-noa-la thực hành thành tựu thì nên y theo pháp Kim cang Tam-muội tối thượng.

Nếu muốn thành tựu tất cả sự nghiệp để phá trừ ma oán, tự thân được vững chắc, có tiếng vang xa, thì nên y theo pháp Yết-ma căn bản Kim cang tối thượng.

Nếu muốn tất cả Kim cang bộ, Hiền thánh câu triệu vào Mạnnoa-la, an trí vững chắc, thực hành kính ái được thành tựu thì nên y theo pháp căn bản Kim cang.

Nếu muốn Đại Kim cang tát-đỏa câu triệu vào Mạn-noa-la, an trụ được vững chắc, kính ái được thành tựu thì nên y theo pháp Kim cang tát-đỏa.

Nếu muốn thỉnh triệu chư Phật Như Lai vào Mạn-noa-la, an trụ kính ái được thành tựu thì nên y theo pháp căn bản Kim cang Như Lai.

Nếu muốn triệu thỉnh Bồ-tát vào Mạn-noa-la, an trụ kính ái thực hành thành tựu thì nên y theo pháp Bồ-tát Kim Cang Thủ.

Nói pháp thành tựu này rồi, lại nói tụng rằng:

Nếu lại có hành giả
Chưa vào Mạn-noa-la
Nếu gây các tội nghiệp
Dốc lòng cầu thực hành
Pháp bất không tối thượng
Tất cả đều thành tựu.

Bấy giờ, Bồ-tát Kim Cang Thủ lại nói pháp tâm chú Bất không, quyết định làm tất cả việc Bồ-tát Kim Cang Thủ này là Đại Tỳ-thủ-yết-ma, khéo hành các pháp ngang bằng với chư Phật, việc làm được thành tựu viên mãn trong sát-na.

Nếu muốn rộng cứu hộ tất cả chúng sinh, chấm dứt tai ương để được an lạc vui, tuổi thọ mạng tăng trưởng thì nên y theo pháp Kim cang tát-đỏa đảnh của Kim cang Vũ.

Nếu muốn kết giới Mạn-noa-la, an trụ trong Tam-muội, ủng hộ được vững chắc thì nên y theo pháp Tùy cầu của Kim cang Vũ.

Nếu muốn hết các thứ bệnh như sốt rét, phong, huỳnh, đàm, ấm… thì nên y theo pháp Nhập-phược-la của Kim cang Vũ.

Nếu muốn dứt bỏ các khổ phiền não, lo buồn… thì nên y theo pháp Nậu-khô-bát-phiến-đa của Kim cang Vũ.

Nếu muốn giải trừ chất độc khiến ngon ngọt như cam lồ thì nên y theo pháp giải độc của Kim cang Vũ.

Nếu muốn làm cho các tinh tú được tỉnh ngộ, khỏi các ràng buộc để hộ trì người thọ pháp Tam-muội thì nên y theo pháp Tú diệu giải thoát của Kim cang Vũ.

Nếu muốn thoát khỏi sự trói buộc, phá hoại tất cả để được nhiếp phục thì nên y theo pháp Kim cang phẫn nộ của Kim cang Vũ.

Nếu muốn phá tất cả ấn Noa-cát-nễ và thoát khỏi sự gìn giữ của các sao, khiến người chết sống lại, cứu hộ đất nước, thì nên y theo pháp Tùy ấn của Kim cang Vũ.

Nếu muốn tiêu trừ tất cả tội nghiệp và các ác mộng không tốt… thì nên y theo pháp Chân thật của Kim cang Vũ.

Nếu muốn khiến tất cả hữu tình tỉnh thức và nói lời kính ái, phát tâm thành tựu, thì nên dùng ấn Tất cả Tỉnh thức của Kim cang Vũ.

Nếu muốn khiến tất cả ma oán phục tùng và các việc thành hoại,… thì nên y theo pháp Đại noa-cát-nễ của Kim cang Vũ.

Nếu muốn khiến tất cả ma oán bị trói buộc, mê hoặc và phục tùng thì nên y theo pháp Đại ác la-sát của Kim cang Vũ.

Nếu muốn khiến quân giặc hàng phục và kính mến thì nên y theo pháp Ngật-lý-gia của Kim cang Vũ.

Nếu muốn chấm dứt các sân nhuế, giận hờn, khởi lên niềm vui thích, tránh khỏi mọi sợ hãi và bàn luận chiến trận đều thắng thì nên y theo pháp Tràng trang nghiêm của Kim cang Vũ.

Nếu muốn nổi mây xối mưa và dừng sấm chớp gió bão, khử trừ lạnh nóng,… thì nên vào pháp Chủ của Kim cang Vũ.

Nếu muốn cầu các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc,… thì nên y theo pháp Dục tự tại của Kim cang Vũ.

Nếu muốn đi khắp mọi nơi để làm các việc như kính ái, câu triệu và hàng phục… thì nên y theo pháp Kim cang Vũ.

Nếu muốn thực hành tất cả pháp thành tựu, như thấy tất cả Hiền thánh hàng phục các loài rồng, cho đến trừ sạch tất cả Dượcsát-bộ-đa, Ma-đát-lý,… thì nên y theo pháp Kim cang thân tối thượng của Kim cang Vũ.

Nếu muốn thành tựu vững chắc tất cả cúng dường
và điều phục các ma, ngăn cấm mọi tà ấn, cho đến pháp thành tựu tối thượng, cùng tận và vô cùng tận thì nên y theo pháp Bất không Tỳ-thủ-yếtma tối thắng của Kim cang Vũ.

Bồ-tát Kim Cang Thủ nói pháp này rồi, lại nói về nghi thức thành tựu tất cả ấn. Sáng sớm hành giả nên ngồi xoay mặt về hướng Đông, y pháp kết đại ấn, trì tụng tâm chú căn bản thì được thành tựu tất cả ấn. Sau đó y theo pháp thực hành được thành tựu, việc làm được quyết định. Ấn Đại Kim Cang Thủ này có khả năng thành tựu tất cả ấn.

Nếu có người chưa vào Mạn-noa-la cũng nên kết ấn này thì đều được thành tựu.

Nếu vị A-xà-lê lại muốn truyền đại ấn này thì phải quán căn tánh của đệ tử rồi mới truyền. Vì sao? Vì khi đã truyền ấn này rồi tức là thành Bồ-tát. Nếu không y theo pháp này cũng không có lỗi. Có người gây ra các nghiệp mà kết ấn này thì nghiệp chướng đều tiêu tan, có nguyện cầu gì đều được viên mãn.

 

Phần 16: ĐẠI NGHI QUỸ NÓI VỀ KIM CANG BỒ-ĐỀ CỦA TẤT CẢ NHƯ LAI

Khi ấy, Kim Cang Thủ
Tôn chủ đại bí mật
Dùng đại lạc vững chắc
Khiến hữu tình thanh tịnh,
Nhiếp các cõi hữu tình
Để đều được thanh tịnh
Dùng tâm bình đẳng độ
Khiến vào Như Lai bộ.
Vô lượng, vô biên cõi
Tất cả các Như Lai
Nhiều như số hạt vừng
Rộng lợi ích chúng sinh,
Khiến thế gian thanh tịnh
Vì nghiệp của chúng sinh
Có nhiều thứ khác nhau
Trọn không thể thanh tịnh.
Phật vì chúng sinh ấy
Tự nghiệp phải thanh tịnh
Thương xót không lìa bỏ,
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Dùng Đại bí mật giáo
Quay bánh xe đại Xả
Đại Kim Cang Thủ này
Bậc Đại lạc tối thượng
Lợi ích các hữu tình
Khiến giác ngộ nhanh chóng,
Tâm Bồ-đề vững chắc
Muốn quay bánh xe pháp
Tận các cõi hữu tình
Khiến Bồ-đề vững chắc.
Lúc đó, các Như Lai
Dùng những lời Kim cang
Bảo Kim Cang Thủ rằng:
Dùng phương tiện đại
Bi Để nói tâm Bồ-đề.
Kim Cang Thủ tức thời
Nhận lời dạy chư Phật
Nói ra lời như vầy
Nay con nói Đại lạc
Mạn-noa-la tối thượng
Lượng đó bằng ba cõi.
Là Đại luân căn bản
Làm thanh tịnh ba cõi
Khi nói lời như vậy
Hữu tình trong ba cõi
Các nghiệp đều thanh tịnh,
Liền được pháp thành tựu,
Lúc đó đều nhóm họp
Cũng như các Như Lai
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ
Tuyên nói Như Lai bộ.
Bánh xe Xả trên hết
Do đó các chúng sinh
Ba nghiệp trụ Kim cang,
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Dùng tự tánh ba nghiệp
Bình đẳng vì chúng sinh
Nói bài chú như sau:

Án, bộ kháng.

Lúc nói bài chú này
Lại có các Như Lai
Tức thời đều nhóm họp
Trụ đạo tràng Bồ-đề.
Bấy giờ, Kim Cang Thủ
Liền nói Mạn-noa-la
Vì lợi ích hữu tình
Đại lạc trong các pháp.
Bánh xe Xả ấy là
Y ngoại Mạn-noa-la
Vẽ tám vòng tròn lớn
Trong vòng tròn lớn này
Nên đặt tôn tượng Phật
Dùng bài chú như vầy:

Tam ma dã tát-đát-sưu hô. Tất đinh hàm.

Ở trước tôn tượng Phật
Lại đặt một tượng Phật
Tướng hàng phục các ma,
Bên phải Phật nên đặt
Đại Bồ-tát Quán đảnh,
Phía sau Phật lại đặt
Bồ-tát Chuyển pháp Luân,
Bên trái Phật lại đặt
Bồ-tát Thành tối thắng,
Đều nói bài chú rằng:

Phược nhật-la, tát-đỏa.
Phược nhật-la, la-đát-na.
Phược nhật-la, đạt-rị-ma.
Phược nhật-la, yết-rị-ma.

Các chỗ ở bốn góc
Đặt bốn Kim cang bảo
Dùng bốn Đại tâm chú
Thần chú ấy như vầy:

Tát đỏa phược nhật-rị
Phược nhật-la, la đát-nỉ.
Phược nhật-la, bát nạp-di nỉ.
Vĩ thuyết phược nhật-rị.

Lại ở ngoài bốn góc
Đặt Nễ-phược-kiến-noa
Và Câu, Sách, Tỏa, Linh
Thứ lớp đặt bốn cửa.
Vẽ vòng lớn này rồi
Trước nên khởi ý nghiệp
Xuất sinh và hương hoa
Dốc lòng dâng cúng dường
Tay cầm các hoa đẹp
Kết ấn Tam-muội Phật
Mà đặt ngay nơi tim,
Đảnh lễ Bản tôn rồi
Sau đó tung rải hoa
Đi nhiễu quanh ba vòng
Mới triệu thỉnh Hiền thánh.
Chú triệu thỉnh như vầy:

Án, a ca lỗ mục kháng tát rị-phược, đạt rị-ma, noa. A, nảnh a nậu đát-bán na đỏa.

Tụng bài chú này rồi
Lại dâng hoa cúng dường
Y pháp dùng lời hay
Dốc lòng mà tụng rằng:

Nhạ nga na, tha một đà mạo đề tô tất đà duệ.

Chú này nhóm họp hết
Tất cả các Như Lai
Dùng các pháp vô sinh
Thí tất cả thành tựu.
Vào Mạn-noa-la này
Khéo được các thành tựu
Pháp viên mãn như vậy
Hiện ra các điềm lành,
Nếu truyền cho đệ tử
Khiến vào trong đàn này
Nghi thức cũng như vậy,
Dâng cúng các thứ rồi
Mới ra khỏi đạo tràng
Cầu pháp được thành tựu.
Lại nói pháp thành tựu
Y pháp tạo tượng lụa
Nên vẽ Phật, Thế Tôn
Hàng phục các chúng ma,
Hành giả ở trước tượng
Y pháp kết Trí ấn
Dùng Kim cang ngữ nghiệp
Tụng chú trăm ngàn biến,
Số biến đã đủ rồi
Tùy ý đều thành tựu
Thấy Bồ-đề chư Phật
Không còn các nghi hoặc.

Lại nữa, Bồ-tát Kim Cang Thủ nói nghi pháp Tam-muội thành tựu tối thượng rồi, liền nói tụng rằng:

Nên tưởng Kim Cang Thủ
Chuyên chú vào bản tâm
Rồi tụng chú Tam-muội
Chú Tam-muội như vầy:

Tam ma dã tát-đát-phược.

Tụng đủ số lạc-xoa
Sẽ được các thành tựu.
Lại nói tất cả pháp
Yết-ma thành tựu rằng:
Phật hàng phục quân ma
Xoay bánh xe pháp mầu
Rộng lợi ích chúng sinh
Thành tựu ấn Yết-ma.

Lại nói pháp thành tựu Kim cang tam nghiệp chư Phật tối thượng của tất cả Như Lai. Pháp này có công năng trừ diệt các chướng lo buồn, sầu não và các chứng bệnh nặng như bệnh mụt nhọt sốt rét… Lại có công năng phá các chú tà vạy, xua tan những điềm không tốt như ác mộng, ma quỷ quấy nhiễu… trong đó không có nạn chết yểu. Giải trừ sự chấp trì của các vì sao và Noa-cát-nễ, các tai hại ấy đều trừ diệt. Nó còn có công năng hoàn thiện ba nghiệp, được đại oai lực, sắc tướng đầy đủ, tiếng tăm tốt đẹp, mọi người kính mến, trí tuệ tăng trưởng, tinh tấn mạnh mẽ.

Các pháp đã thấy nghe sẽ nhớ mãi không quên. Tu hành các hạnh lành một cách đầy đủ và thường trụ an trong Tam-muội, nuôi lớn ba nghiệp được thù thắng. Mười Ba-la-mật như Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ, Phương tiện, Nguyện, Lực, Trí được viên mãn. Đầy đủ mười Địa, nhập vào kiên cố, phát sinh Đà-la-ni-môn. Đầy đủ ấn Đại lạc
của chư Phật, thông đạt bốn Trí, mười tám pháp Bất cộng, được Tỳ-thủ-yết-ma hiểu rõ các nghĩa tánh, thành tựu ba nghiệp Kim cang của chư Phật, được sự thành tựu tối thượng của chư Phật, dùng tâm đại Bồ-đề rộng tu các hạnh Phổ Hiền, khiến cho các hữu tình được lợi ích lớn.

Lại hiện tướng Đồng chân, trụ trong xuất sinh vui đùa. Dùng hạnh Nan thắng để ngồi Bồ-đề tràng, chứng mười Lực của Phật, hàng phục quân ma, xoay bánh xe Đại pháp, nhiếp phục ngoại đạo, vượt khỏi ba cõi, hiện các thần thông, tổ chức các đại tập hội, điều phục các điều ác, trụ địa nhu thuận và làm cho các đường ác được thanh tịnh, giảng nói pháp nghĩa vi diệu, nói ba Mật tạng, chỉ bày nghi quỹ, thực hành tất cả các pháp thành tựu. Các việc như vậy đều y vào ấn pháp Tỳ-thủ-yết-ma của tất cả Như Lai mà thành, liền nói tụng rằng:

Ấn Yết-ma như vậy
Mau chứng quả giác ngộ
Tu các hạnh Bồ-đề
Không vượt pháp ấn này.
Đầy đủ đại Thánh tài
Làm được các sự nghiệp
Thành được nghĩa khó thành
Việc làm đều vô ngại.
Giáo pháp Phật tối thượng
Trao cho các hữu tình
Nếu có người tin hiểu
Nên truyền pháp ấn này,
Nếu chưa vào đạo tràng
Sát-na cũng thành tựu.

 

Phần 17: NGHI QUỸ NÓI VỀ ĐẠI KIM CANG HỎA DIỆM NHẬT LUÂN

Bồ-tát Kim Cang Thủ
Khéo làm các sự nghiệp
Hàng phục các hữu tình
Khiến chúng được điều phục.
Như Lai bộ sinh ra
Thường trụ định Như Lai
Dùng thành tựu tối thượng
Làm vắng lặng các cõi.
Như Lai nhiều như bụi
Đều khởi nguyện đại Bi
Rộng lợi ích chúng sinh
Khiến trụ Địa an lạc.
Bởi các hạnh chúng sinh
Có muôn vàn sai biệt
Nên quả báo bất thiện
Tùy nghiệp không nhất định,
Trải qua vô số kiếp
Độ thoát khó hết được.
Cho nên các Như Lai
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ,
Vì muốn điều phục chúng
Giảng nói pháp tối thắng.

Lúc đó, Bồ-tát Kim Cang Thủ liền nói bài chú rằng:

Ô để sắt-tra tam ma dã cốt-lỗ, đà. Nỉ tôn bà nhập-phược, la phược nhật-la, hồng.

Bồ-tát Kim Cang Thủ
Lúc nói bài chú này
Dùng ba nghiệp Kim cang
Phát sinh Đại Minh vương,
Ngồi kiết già ở trước
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Ánh sang soi chiếu khắp
Như lửa cháy hừng hực
Hiện thế rất mạnh mẽ
Tay cầm chày Kim cang
Cũng hiện ánh sáng rực
Hừng hực như đống lửa
Quăng ném chày Kim cang
Biến hóa trong ba cõi
Cũng như trong lửa hừng
Xuất hiện tướng giận dữ
Dùng ngữ nghiệp Kim cang
Nói chú Kim cang bộ.

Án, phược nhật-la đặc-rị câu. Đát đế-rị nẵng ma hạ, phược nhật-la nhập-phược, la na la, rị-ca, ngật-rị, na dương hồng.

Lúc nói bài chú này
Dứt trừ các nghiệp chướng
Như lửa dữ cháy củi
Đại thiên đều rung chuyển,
Lúc đó cả Thiên chúng
Và trời Đại Tự tại
Ánh sáng đều chiếu suốt
Mà không thể an ổn.
Thanh văn và Duyên giác
Đều cầu nhập Niết-bàn
Chư Thiên trong ba cõi
Cũng mong cầu cứu giúp,
Sức Bồ-đề chư Phật
Bất động thêm vững chắc
Chỉ có từ bi Phật
Vì hữu tình phương tiện
Lúc đó, Đại Minh vương
Nhe răng bén Kim cang
Đứng như thế giương cung
Tướng giận dữ đại ác
Búi tóc như xoắn ốc
Đảnh đội tướng bán nguyệt
Gió lửa quyện nhau cháy
Trong đó hiện sự nghiệp
Kết ấn làm thế múa
Sinh ra đại bí mật
Mạn-noa-la tối thượng
Tương ưng Noa-cát-nễ
An trụ ở xung quanh
Chư Phật đều y vị
Đều là Kim cang bộ
Nghi quỹ của các Thánh
Là thành hạnh Tỳ-thủ.
Lại có các Thánh chúng
Bấy giờ đều xuất hiện
Ánh sáng chiếu rực rỡ
An trụ như chư Phật
Vô lượng, vô biên cõi
Tất cả các hữu tình
Thảy đều khiến giác ngộ
Lợi ích mà triệu tập
Khiến thành pháp Tối thượng
Trời chủ của ba cõi
Mê muội bị đọa lạc
Không trở lại bản tâm
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Đại Tự tại trên hết
Vì thương xót chư Thiên
Mà nói pháp Tối thượng
Rồi tuyên bài chú rằng:

Án, mẫu để sắt-tra ma hạ, nỉ bát-đa phược nhật-rị ni. Thi, kiệtla mẫu tha, bát dã hồng.

Nói bài chú này rồi
Chư Thiên liền sinh khởi
Trở lại được bản tâm
Người chết sống trở lại,
Người Phật chưa điều phục
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Điều phục hết tất cả.
Lại hiện tướng giận dữ
Quăng ném chày Kim cang
Ra lệnh các chư Thiên
Trụ Tam-muội của ta
Chư Thiên nhận lệnh rồi
Mà lại chưa biết rõ
Nên bạch Kim Cang Thủ
Thánh giả chẳng nghĩ bàn
Chúng con đều kinh sợ
Nhìn phẫn nộ tôn này
Dạy trụ vào Tam-muội
Không biết pháp Tam-muội
Làm sao mà an trụ?
Lúc đó, Kim Cang Thủ
Bảo với chư Thiên rằng:
Sự giáo hóa của Phật
Các vị không thể biết
Nên hiện Kim Cang Thủ
Làm chỗ dựa các ngươi,
Ngươi quy mạng chư Phật
Tôn pháp và Thánh hiền
Rồi sau quy y ta
Nương Tam-muội của ta.
Lúc đó, chư Thiên chủ
Và các Thiên chúng ấy
Nghe lời như vậy rồi
Liền thưa Kim Cang Thủ:
Y theo lời Bồ-tát
Xin thương xót chúng con!
Bấy giờ, Kim Cang Thủ
Lại hiện tướng nhíu mày
Hiện thế rất giận dữ
Để gương cao oai thế.

Và dùng âm thanh lớn, hàng phục cả ba cõi, nói chú tối thượng:

“Hý” (âm kéo dài).
Tất cả Tam giới chủ,
Nói tâm chú này rồi
Và các chúng chư Thiên
Đều dùng tâm hàng phục
Mà trụ vào Tam-muội
Trao bản bộ quán đảnh.
Nhận pháp quán đảnh rồi
Khuyến thỉnh Kim Cang Thủ
Nói nghi quỹ tâm chú
Pháp đại đàn tràng này.
Bồ-tát Kim Cang Thủ
Xin nói chúng con nghe
Ở ngoài Mạn-noa-la
Trong vẽ vòng Kim cang
Có ánh sáng rực rỡ
Giữa đặt hàng Tam giới
Thân có màu xanh biếc
Mà hiện tướng mừng, giận
Nhe răng bén Kim cang
Ngồi tư thế kiết già
Quăng ném chày Kim cang
Ánh sáng chiếu cùng khắp.
Lại ở nơi bốn phương
Đặt Hiền thánh Kim cang
Tay đều cầm cờ nêu
Hay chày Kim cang lớn,
Chĩa ba và kho báu
Hoa sen nhiều màu thảy
Ở bốn góc nên đặt
Tên và Khiết-xuân-nga
Vòng và phướn nhiều màu
Hiền thánh Kim cang bộ
Theo nghi Đại luân này
Y vị trí mà đặt
Trước đặt bảy vị Thánh
Một là Kim cang ấn
Hai là Kim cang minh
Ba là Kim cang vương
Cùng với các quyến thuộc
Bốn Trì minh ca vũ
Năm Hộ môn minh vương
Sáu Kim cang nột-đa
Bảy là Dược sát vương.
Ở ngoài Mạn-noa-la
Y pháp đặt chư Thiên
Ma độ Tam tôn thảy
Cũng đặt theo bản vị
Bốn góc và bốn cửa
Đặt các chúng Thiên nữ
Minh vương Câu, Sách thảy
Đều đặt theo bản vị.
Vẽ Mạn-noa-la này
Xếp đặt như thế rồi,
Lúc đó, A-xà-lê
Làm tư thế giận dữ
Quăng ném chày Kim cang
Vào trong Mạn-noa-la
Liền tụng chú chữ “Hồng”
Với tư thế đưa cao
Điều phục người tức giận
Được Bản tôn vui mừng
Phẫn nộ được thành tựu.
Sau đó, A-xà-lê
Tay cầm các hoa đẹp
Kết ấn Kim cang câu
Mà triệu thỉnh Bản tôn
Và Hiền thánh Kim cang.
Thần chú triệu thỉnh rằng:

Án, ma hạ phược nhật-la, la na la rị-ca, dạ hý nịch. Tát rịphược phược nhật-la, cô la nỉ bát-la phệ, xá dã hồng. Tát rị-phược, mẫu nại-la nga xã sưu đà na đát-la tra. Tát rị-phược, tam ma dương, sa đạt dã ma tra. Tát rị-phược, nột sắt-đạm, hạ na nại hác hát bát tả bạc tất-minh, cốt lỗ. Ma hạ, cốt-lỗ đà ngật-nỉ, phược nhật-rị, noa hồng phát tra. A a a a.

Triệu thỉnh như vậy rồi
Minh vương liền giáng lâm
Và Hiền thánh Kim cang Thí tất cả thành tựu.
Lúc đó, Mạn-noa-la
Liền hiện các tướng tốt
Hoặc nghe tiếng chữ “Hồng”
Hoặc có cảm giác sợ.
Lúc đó, A-xà-lê
Kết ấn hàng Tam giới
Dẫn đệ tử vào đàn
Trao cho các bài chú.
Chú Kim cang Câu rằng:

Hồng, hồng, phược nhật-la bát-la hạ la vĩ, ma tra.

Bài chú Tam-xoa rằng:

Hồng, phược nhật-la, thú la ngật-nỉ, tần nại ma tra.

Chú Kim cang Tạng rằng:

Hồng, phược nhật-la, cô thi thân nại ma tra.

Chú Liên hoa rằng:

Hồng, phược nhật-la, a ma la bát nột-di, ma tra.

Lại nói chú mật ấn
Có oai lực rộng lớn
Khéo ấn các chúng sinh
Pháp thành tựu làm ra
Chắc chắn đều thành tựu Mà nói bài chú rằng:

Hồng, phược nhật-la, ngọc hý-dã, tất đà bát-la ma du, nghệ thuyết rị nột-di.

Hồng, phược nhật-la, tán ni, thuyết rị khiết xuân nga a tất ma hạ, phược nhật-la, cát bá la ma la, mạt cô trí, lỗ lư lỗ lê, hận-nê.

Hồng, phược nhật-la na, la dã noa nỉ.

Hồng, phược nhật-la bát đa, kế nỉ.

Bốn Noa-cát-nễ này
Chú tâm ấn trên hết
Đều dùng chú gốc này Xếp đặt Mạn-noa-la,
Nói các bài chú rồi
Mới dùng thệ Tam-muội
Răn dạy các đệ tử
Khiến chúng phải lắng nghe.
Rộng lợi ích chúng sinh
Làm pháp Phật tăng trưởng,
Điều phục khiến được độ
Thành tựu được Kim cang.
Nói thệ Tam-muội rồi
Bảo đệ tử thế này
Tụng bài chú chữ “Hồng”
Gia trì đầu ngón tay
Khiến các hữu tình ấy
Và các ác ma kia
Nhờ sức đại chú này
Thảy đều được điều phục.
Sau đó nên y pháp
Trao quán đảnh đệ tử
Bốn pháp của Minh vương
Truyền trao theo thứ lớp.
Ấn và cách dùng ấn
Hoại diệt và sống lại
Nên dùng ấn chú này
Để thực hành che chở.
Điều phục như vậy rồi
Các ác không sinh nữa
Từ đó trở về sau
Các thiện lành thêm lớn.
Thấy thành tựu các pháp
Lại nói pháp thành tựu
Hành giả ở trước tượng
Quăng ném chày Kim cang,
Tụng chú lạc-xoa lần
Trì tụng đủ số rồi
Đức như Kim Cang Thủ
Phẫn nộ Đại Minh vương,
Lìa khổ, già, bệnh, chết
Điều phục tất cả ác
Đối tất cả thế gian
Không còn các sợ hãi.
Muốn thành tựu đại chú
Ở trong bốn oai nghi
Tụng một lạc-xoa lần
Pháp thực hành thành tựu,
Đời này được viên mãn
Các thành tựu tự tại
Xa lìa các khổ não
Xứng đáng nhận cúng dường,
Điều phục người khó điều
Đi đứng không sợ hãi
Nếu muốn ấn thành tựu
Nên kết ấn Tối thượng,
Tùy ý tụng đại chú
Hành giả thấy đời này
Thành Đại phẫn nộ vương
Việc làm đều thành tựu.
Nếu muốn thành Tam-muội
Hành giả xoay phía Đông
Kết ấn Tam-muội ấy
Trì tụng chú Tam-muội,
Tùy ý làm các pháp
Đều chóng được viên mãn.
Nếu muốn cầu thành tựu
Pháp Yết-ma tối thượng
Nhờ lợi lạc của chú
Các sự nghiệp mau thành.

Lại nói pháp Thành tựu tối thượng, pháp này có công năng khiển trừ các ma, ngăn cấm chiết phục tà pháp, hướng dẫn các hữu tình, điều phục các điều ác, cởi mở gông cùm, dứt các bệnh tật, giải trừ các thuốc độc, xua tan các tinh tú. Muốn làm được các việc như vậy thì phải y theo nghi pháp Hàng tam giới tôn.

Lại nữa, nếu muốn làm cho tất cả được tỉnh ngộ và lay động, cười giỡn, ca múa, biên chép, xoay tròn, cho đến câu triệu ba cõi… đều y theo ấn Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn câu triệu tất cả vào Mạn-noa-la và phá quân giặc, thấy những việc huyễn hóa, thay đổi thời tiết làm cho cây cối đơm hoa kết trái, hoặc làm cho lúa mạ tươi tốt giải trừ các bệnh khó trì, thuốc độc, các sao, Noa-cát-nễ, chiến đấu được toàn thắng, kết giới ủng hộ, giải thoát trói buộc, cho đến các pháp Kính ái đều y theo ấn Tỳ-thủ-yết-ma của Kim cang phẫn nộ minh vương.

Nếu muốn thành tựu chư Thiên, hàng phục các loài rồng, sai khiến các Dược sát làm kẻ nô tỳ, khiến tất cả La-sát sinh tâm kinh sợ, điều phục chúng Noa-cát-nễ và Ma-đát-lý-ca, các tinh tú, quân chúng ma mị, chú thuật tà đàn thảy đều tiêu diệt, các loài dữ tợn thảy đều sợ hãi và có khả năng thành tựu bốn vị Đại thiên vương, Đế Thích, Đại phạm, trời Na-la-diên, trời Đại tự tại,… và thành tựu các việc kính ái của Bồ-tát chư Phật, câu triệu hữu tình vào Tam-muội. Tất cả các pháp như vậy đều y theo pháp Thành tựu tối thượng của Kim cang phẫn nộ minh vương. Liền nói tụng rằng:

Pháp tối thượng như vậy
Nếu ai muốn thành tựu,
Nên trì tụng tâm chú
Sẽ thấy tướng phẫn nộ.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7