KINH HOA NGHIÊM ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT
Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà - Giảng Giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Minh Định
Diễn đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ