KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TRỰC CHỈ
Thiền Sư Hàm Thị
Việt dịch: Thích Phước Hảo
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học 
Diễn đọc: Huệ Tâm