NHẬP PHÁP GIỚI
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm