Chú thích sơ lược
Kinh Năm Giới Tướng của Ưu Bà Tắc
Đời Lưu Tống, ngài Cầu Na Bạt Ma dịch Phạn Hán
Đời Minh, ngài Trí Húc chú thích
Thích Pháp Chánh dịch Hán Việt
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học 
Diễn đọc: Huệ Tâm