KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

TẬP 21, 22, 23 và 24
TỪ QUYỂN SÁU MƯƠI  – QUYỂN TÁM MƯƠI
PHẨM VÀO PHÁP GIỚI THỨ BA MƯƠI CHÍN

Tải MP3