KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
Hán dịch: Cưu Ma La Thập
Yếu Giải: Thích Trí Húc
Việt dịch: Thích Tuệ Nhuận
Toát yếu: Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ