KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

TẬP 25

QUYỂN TÁM MƯƠI MỐT

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN VÀO
CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG NGHĨ BÀN

Tải MP3