KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

TẬP 15
QUYỂN BA MƯƠI BỐN – QUYỂN BA MƯƠI CHÍN
PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU

Tải MP3