KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Diễn đọc: Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Huy Hồ, Thy Mai, Nam Trung, Ngọc Mỹ,