TRƯỜNG A HÀM
Việt dịch: Trường Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm
Toát yếu: Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ