KINH BI HOA
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Nguyễn Duy Phương
Toát yếu: Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Diệu Ngộ