KINH HOA NGHIÊM
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT

Hán dịch: Đại-Sư Thật-Xoa-Nan-Đà
Hoà Thượng Tuyên Hóa giảng giải
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Ðịnh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

TẬP 19, 20
QUYỂN NĂM MƯƠI BA – QUYỂN NĂM MƯƠI CHÍN
PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email