THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN

Đời Tùy Đại sư Thiên Thai Trí Giả giảng
Đệ tử: Pháp Thận ghi chép, Chương An Quán Đảnh sửa lại.

MỤC LỤC