VĂN PHÁT NGUYỆN CỦA THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phàm muốn niệm tụng diệt tội chướng, trợ giúp Bồ Đề thì nên phát Nguyện.

Trước tiên Tịnh ba nghiệp, mười ngón tay hợp chưởng, hướng mặt về chư Phật, miệng trình bày câu từ, nói lời như vầy:

_Đệ Tử, Tỳ Khưu (Tên là…) [Chúng còn lại đều dựa theo đây xưng tên] cúi lậy kính lễ (vandana: hòa nam) một lòng quy mệnh tận mười phương, ba đời tất cả chư Phật, Tôn Pháp, Bát Nhã, mười hai Bộ Chân Kinh, Pháp tịnh diệu, các chúng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các Hiền Thánh Tăng, Tam Bảo thường trụ.

Nguyện xin Thần Lực Từ Bi thương xót hộ niệm.

Nguyện xin chứng biết.

Đem Công Đức, Căn lành của sự niệm tụng này, chuyên dùng trang nghiêm bốn Ấn ba Cõi, tất cả chúng sinh tận mười phương Pháp Giới.

_Nguyện cùng với các hàng chúng sinh trong Pháp Giới, từ vô Thủy cho đến ngày hôm nay. Do hôn trầm, điên đảo, mê hoặc sáu Căn ba Nghiệp, gây tạo tất cả tội che lấp đường Đạo, hoặc thô hoặc tế, đều là điều mà Đức Phật đã biết… một thời được tiêu diệt, đời đời kiếp kiếp lìa hẳn thân Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh. Lìa hẳn thân người nữ. Lìa hẳn thân ở cõi biên địa, hạ tiện, tám nạn.

_Nguyện cùng với các hàng chúng sinh trong Pháp Giới. Hoặc ở đời này, hoặc ở đời khác, thường gặp bậc Thiện Tri Thức, thường nghe Chính Pháp của Đại Thừa vô thượng. Tức ở thân này, tỏ ngộ hiểu biết Phật Tính thường trụ, biển Đại Niết Bàn, tất cả các Pháp xưa nay tịch diệt, đầy đủ Đại Bồ Đề. Thấu đạt Căn, Trần, Năng, Sở. Một niệm khởi Tâm đầy đủ tất cả Pháp.

Trăm cõi ba ngàn (ba ngàn Đại Thiên Thế Giới): Không, Giả, Trung tức Pháp

Giới Ấn chẳng thể nghĩ bàn

Tâm, Phật, chúng sinh cả ba không có sai khác

Thể Quyền Thức Thật. Phát Tâm Đại Bồ Đề, trên cầu khẩn, dưới hóa độ, nhổ bứt nỗi khổ sinh tử, đem cho niềm vui cứu cánh

_ Tu tinh tiến cứng chắc bốn loại Tam Muội (Samādhi)

Chỉ (Śamatha) chẳng thể nghĩ bàn: một Quán, ba Quán Quán (Vipaśyanā) chẳng thể nghĩ bàn: một Đế, ba Đế.

Quán Đế biết rõ một. Tức bốn ma, ba chướng trải qua Duyên đối Cảnh. Dùng mười Pháp màu nhiệm thành Viên Thừa. Hành Giải thay đổi của cải, Tâm Tâm lặng yên sáng tỏ (minh tịch), phát Chân Trung Đạo, mở Tri Kiến của Phật, Tâm Tâm hiện tiền, hết thảy Tuệ Thân chẳng do chỗ khác mà tỏ ngộ, tự nhiên chảy vào biển Nhất Thiết Trí (Tát Bà Nhã hải), trụ Vô Sinh Nhẫn, đủ Đại Trí Tuệ, thành Ma Ha Diễn (Đại Thừa), thông đạt các Giáo Tiệm Đốn. Phá một hạt bụi nhỏ, tuôn ra ngàn quyển Kinh lớn. Hằng sa Phật Pháp, hiểu rõ trong một Tâm. Hiểu biết Từ Bi của Phật, không có các sự keo kiệt tiếc lẫn. Nói nơi Chỉ Quán cho khắp tất cả, mở cửa nghiêng dốc kho tàng, buông xả viên ngọc Như Ý, Lý Tức, Danh Tự, Quán Hạnh, Tương Tự, Phần Chân, Cứu Cánh, tròn trịa ba điểm của chữ Y (淛), chẳng dọc chẳng ngang, Chính Pháp đại thành, Kim Cương Bảo Tạng, tất cả Phật Pháp, tự mình thực hành, cảm hóa người khác, một đời có đủ.

Giả sử chưa thấu tỏ, chẳng phải Nhân đối với Nhân, từ Nhân cảm được Quả. Chẳng phải Quả đối với Quả, được quả báo thù thắng.

_ Nguyện cùng với các hàng chúng sinh trong Pháp Giới. Khi mạng sắp dứt thời trước đó bảy ngày tự mình biết thời tiết, Tâm chẳng điên đảo, Tâm chẳng thác loạn, Tâm chẳng cộng với Niệm. Thân Tâm không có các nỗi thống khổ, ngồi Kiết Già chính niệm. Thâm Tâm an vui, vào Tam Muội thâm sâu, nhìn thấy mười phương Phật.

_ Nguyện xin Đức Thế Tôn Di Đà, chư Phật ba đời, Quán Âm, Thế Chí, các vị Đại Bồ Tát, tất cả chúng Thánh…chẳng buông bỏ Bản Thệ đều hiện ngay trước mặt, đồng thời phóng ánh sáng lớn chiếu chạm Thân Tâm, hết thảy tội chướng một thời tiêu diệt, các Căn mở rộng, vào sâu Tri Kiến, dùng Đại Thần Lực nhiếp thọ Thân Tâm, trao truyền bàn tay màu vàng ròng xoa đỉnh đầu tiếp dẫn, vui mừng hớn hở nương theo Nguyện Lực của Phật, ngồi đài Kim Cương, đi theo Như Lai chúng Thánh. Trong khoảng một niệm, Thượng Phẩm Thượng Sinh, sinh về Thế Giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây, sen vàng hóa sinh, tỏ ngộ nhập vào các Nhẫn của Vô Sinh Tịch Diệt, vọt lên Thượng Địa, được sáu Thần Thông, trụ Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Tính chẳng động. Trong khoảng một niệm dạo qua mười phương, phụng sự tất cả chư Phật ba đời. Trước mặt mỗi một Đức Phật đều có Thân của con tu các cúng dường, nghe Pháp Thọ Ký. Một thời khắp hay thọ trì biển Pháp thâm sâu của Như Lai ba đời, tức tự mình hiểu rõ chẳng do người khác để tỏ ngộ.

Đại Lý, Đại Nguyện, Đại Trang Nghiêm, Đại Trí Đoạn, Đại Biến Tri, Đại Đạo, Đại Dụng, Đại Quyền Thật, Đại Lợi Ích, Đại Vô Trụ, hết thảy tất cả Ba La Mật Hạnh của chư Phật, một thời tu tập cùng với các vị Đại Sĩ của nhóm Văn Thù, Phổ Hiền…làm bạn lữ, đầy đủ vô lượng vô biên Hạnh Nguyện rộng lớn của tất cả các Bồ Tát. Được các Đại Đà La Ni Môn, các Tam Muội Môn, biết khắp các cõi Phật, nghiêm tịnh nước Phật.

Trong khoảng sát na, ở trong tất cả Đạo nhiều như hạt bụi nhỏ khắp mười phương, thành Đẳng Chính Giác, chuyển bánh xe Pháp lớn, độ thoát chúng sinh.

Vô Duyên Từ Bi che khắp Pháp Giới. Chân Tế chẳng động vào khắp ba đời, độ thoát tất cả chúng sinh. Hoặc làm thân Phật, thi hành Quyền Thật. Hoặc làm tượng của chín cõi, đối bày Tiệm Đốn, thỉnh chuyển Tiệm Đốn, hoằng thông Tiệm Đốn. Ba Luân nhiếp hóa, nhiếp hóa không cùng, đồng hư không khắp các cõi…mà làm Phật sự.

Từ Bản Thùy Tích nhiếp dấu vết quay về gốc rễ. Bản Tích tuy khác, một chẳng thể nghĩ bàn, tròn Hạnh Tự Tha, thường trụ Tạng bí mật.

Oán Thân trong Pháp Giới đồng với biển Nguyện này.

_Hết_

08/02/2011