NGŨ PHƯƠNG TIỆN
NIỆM PHẬT MÔN

Đại Sư Trí Giả ở núi Thiên thai soạn
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3