PHỔ HIỀN BỒ TÁT PHÁT NGUYỆN VĂN
Hán văn: Thiên Đài Trí Khải Đại Sư soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Cúi lậy tất cả chư Phật ba đời ở mười phương.

Nguyện chứng biết cho con (họ tên là….).

Hết thảy tất cả Ba La Mật Hạnh của chư Phật, ngày nay con sẽ như điều ấy tu học. Nguyện xin chư Phật Như Lai Từ Bi thương nhớ.

Con nguyện đối với Tâm Bồ Đề được sức bền chắc to lớn. Ở trong Pháp của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, được sức tin sâu xa. Ở trong Đa Văn, được sức chẳng quên. Ở trong sinh tử qua lại, được sức không có mệt mỏi. Ở trong các chúng sinh, được sức Đại Bi bền chắc. Ở trong Bố Thí, được sức buông xả bền chắc. Ở trong Trì Giới, được sức chẳng hoại. Ở trong Nhẫn Nhục, được sức nhận chịu bền chắc. Loài Ma chẳng thể hoại được sức Trí Tuệ. Ở trong Pháp thâm sâu, được sức tin vui.

Một là: Nguyện con ở tất cả nơi sinh ra, trong tất cả Pháp thường được cúng dường tất cả chư Phật mười phương, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Hai là: Nguyện con thọ trì biển Pháp thâm sâu của Như Lai, liền tự mình hiểu rõ, chẳng do người khác mà ngộ, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Ba là: Chư Phật ngồi ở chốn Đạo Trường. Nguyện con ở bên trong, làm Tác Nhiếp Thượng Thủ thỉnh chuyển bánh xe Pháp, độ thoát chúng sinh, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Bốn là: Nguyện con tu hành tất cả Nguyện rộng lớn vô biên của các Bồ Tát, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Năm là: Nguyện con giáo hoá tất cả chúng sinh: sinh từ trứng (noãn sinh), sinh từ bào thai (thai sinh), sinh từ chỗ ẩm ướt (thấp sinh), sinh từ sự biến hoá (hoá sinh) thảy đều khiến vào Vô Dư Niết Bàn, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Sáu là: Nguyện con sinh vào các cõi Phật như đối trước mắt, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Bảy là: Nguyện con nghiêm tịnh biển cõi nước thâm sâu của các Phật Như Lai, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Tám là: Nguyện con cùng với tất cả các Bồ Tát đồng hành, tập các căn lành, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Chín là: Nguyện hết thảy Nghiệp thân miệng  ý của con, nếu chúng sinh thấy nghe đều được lợi ích như vua cây thuốc (Dược thụ vương) không có sự tiếp đãi thiếu sót, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

Mười là: Nguyện con ở trong tất cả Đạo nhỏ như hạt bụi thành Chính Đẳng Giác, chuyển bánh xe Đại Pháp, độ thoát chúng sinh, tận bờ mé vị lai không có ngưng nghỉ.

_”Này Phật Tử ! Nếu hay phát mười Nguyện lớn này thì trăm vạn a tăng chi Nguyện Môn thảy đều  thấy phát.

Nguyện đem Thệ Nguyện rộng lớn này, mọi loại căn lành…hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nguyện đều lìa hẳn nỗi khổ trong ba đường ác, đầy đủ Hạnh Nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát.

Ta lại đem căn lành này hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, chẳng cầu quả báo của Thế Gian, Nhị Thừa.

Ta lại đem căn lành này hối hướng đến biển Chân Như Pháp Giới, Chân Như Vô Diệt, Vô Lậu, Vô Vi chẳng thể phá hoại”

Nguyện cho căn lành của con cũng lại như vậy. Như chư Phật ba đời hồi hướng, con cũng hồi hướng như vậy.

_ Hồi Hướng xong, quy mệnh lễ Tam Bảo.

_Hết_