KIM CANG BÁT NHÃ KINH SỚ
Đời Tùy, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thuyết
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3