KINH A-DI-ĐÀ NGHĨA KÝ
Đại sư Trí Giả núi Thiên thai
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3