PHẬT THUYẾT KINH
QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ
Đại sư Thiên Thai Trí Giả giảng
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3