BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu (Âm thanh tiếng Phạn tuyệt diệu) nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ cầm tay). Tượng Pháp Âm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói, xong tay trái cầm cái chuông Kim Cương báu, tay phải nắm quyền đặt ở eo  lưng”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖪𑖸𑖫 𑖮𑖺𑖾_ 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠  𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦 𑖮𑖿𑖨𑖱𑖾  𑖀𑖎𑖿𑖬𑖯𑖧– 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA – VEŚA HOḤ_ SIDDHA  BRAHMA HRĪḤ  AKṢĀYA– SVĀHĀ

Bảo Đạc (Ratna-ghaṃṭa) là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc hoặc gió nhẹ  thổi qua thì phát ra âm thanh.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp âm thanh nên tay cầm cái Chuông báu biểu thị cho nghĩa “Phát ra Diệu  Âm”

Nếu tu Pháp này, Hành Giả làm cái Chuông báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành  tựu.

Như Kinh nói: “Hành Giả tụng trì Đà La Ni này, bao nhiêu âm thanh nói ra, dù thiện dù ác, thì tất cả Thiên Ma, người … đều tưởng là Pháp Âm thanh tịnh và khởi tâm cung phụng, tôn trọng Hành Giả như Đức  Phật”.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) VEŚA HOḤ (hiển bày sự vui vẻ) SIDDHA BRAHMA HRĪḤ AKṢĀYA (thành tựu Pháp Âm thanh tịnh tinh khiết vô hạn của Phạm Thiên) SVĀHĀ (quyết định thành  tựu)