THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn sanh về ở Tịnh Thổ ở 10 phương, nên tu pháp Hoa Sen xanh. Tượng Kiến Phật Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, xong tay phải cầm hoa sen xanh tay trái đặt trên vú trái hiển chưởng bung như thế hoa nở”.

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖡𑖱𑖩-𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖄𑖟𑖿𑖐𑖝𑖸 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖪𑖰𑖬𑖧 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA_ NĪLA-PADMA UDGATE BUDDHA-VIṢAYA – SVĀHĀ.

Hoa sen xanh (Nīla-padma) là loài hoa không lá nên rất nhẹ, nếu bị ném xuống có thể bay mau.

Khi màu đen bị nhiễm bởi màu vàng thì thành màu xanh. Điều này biểu thị Hắc Nghiệp (Kṛṣṇa-karma: nghiệp đen) của chúng sinh khi được hào quang màu vàng của chư Phật tế độ khiến thành một thể thì được vãng sanh về Tịnh Thổ của chư   Phật.

Lại nữa, hoa sen biểu thị cho sự bất nhiễm, màu xanh là màu của biển lớn. Như vậy hoa sen xanh biểu thị cho sự vượt biển khổ mà sanh vào Phật Quốc. Thuở xa xưa, Đức Thích Ca dùng 7 cành hoa sen xanh cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃ- kara) nên được Vô Sanh Nhẫn và thường gặp chư Phật ở 10 phương. Do đó  hoa sen xanh là vật bậc nhất cúng dường chư  Phật.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên cầm hoa sen xanh biểu thị cho nghĩa “Tất cả chúng sinh cúng dường phật thì được vãng sanh về 10 phương Phật  Thổ”

Hành Giả muốn trừ nghiệp nặng để được vãng sanh thì làm hình hoa sen xanh đặt trước Bản Tôn tụng Chú. Do dùng hoa màu xanh nước biển dâng lên Bản Tôn cho nên vượt được biển khổ.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) NĪLA-PADMA UDGATE BUDDHA-VIṢAYA (hoa sen xanh phát sinh cảnh giới của Phật) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Print Friendly, PDF & Email