SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn Chư Phật đến trao vào tay, nên tu Pháp Sổ Châu (tràng hạt). Tượng Niệm Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải cầm chuỗi Tràng Hạt, tay trái đặt ở đầu gối như thế xoa”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖕𑖿𑖪𑖩-𑖥𑖳𑖕 𑖦𑖲𑖟𑖿𑖨 𑖦𑖯𑖽 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA_ SARVA TATHĀGATA-JVALA-BHŪJA MUDRA MĀṂ SVĀHĀ.

Sổ châu là xâu chuỗi có số lượng hạt hạn định dùng để lễ Phật, niệm Phật theo ký số. Đây là tiêu xí của chư Phật biểu thị cho nghĩa “Trao vào trong  tay”

Vì đây là pháp Quán Âm Liên Hoa Bộ, nên sổ châu gồm 108 hạt sen biểu thị cho 108 phiền não với Mẫu Châu biểu thị cho Đức Phật A Di Đà hoặc các vị Quán Âm. Khi tụng Chú, lấy một hạt châu trừ một phiền não tức là tạo một hạt giống của chư Phật, cho nên hạt châu còn biểu thị cho quả vị Bồ Tát. Như vậy các hạt châu hai bên phải trái của Mẫu Châu còn biểu thị cho hai loại Phước Trí trang  nghiêm.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm xâu chuỗi ngọc biểu thị cho nghĩa “Chư Phật mau trao vào tay” .

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, tụng Chú Đại Bi. Sau đó hai tay nâng niệm châu, quán tưởng chư Phật mười phương đều đến trao vào tay khiến cho không bị sự khủng bố và mau chóng tăng trưởng hạt giống Giải   Thoát.

 

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ    ĀRYA    AVALOKITEŚVARĀYA    BODHISATVĀYA    MAHĀ-

SATVĀYA    MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA TATHĀGATA- JVALA-BHŪJA MUDRA MĀṂ (cánh tay uy quang của tất cả Đức Như Lai ấn lên tôi)  SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)