BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất, nên tu Pháp cái Rương báu. Tượng Kiến Ẩn Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái Rương báu, tay phải làm thế mở nắp  rương”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖓𑖎𑖿𑖬𑖲  𑖕𑖘𑖯𑖧  𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝𑖯𑖧_  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – CAKṢU  JAṬĀYA  APRATIHATĀYA_  SVĀHĀ

Bảo Khiếp là cái rương chứa châu báu. Theo phong tục Phương Tây (Ấn Độ) thì bậc Trưởng Giả giàu có thường đem châu báu bỏ vào cái rương nhỏ rồi đem chôn xuống đất, mà người Vô Trí ở đó chẳng có thể dùng  được.

Cái rương có hình vuông biểu thị cho chữ A (𑖀) là thể của Tâm Tĩnh  Bồ  Đề. Chôn vùi dưới lòng đất biểu thị cho Triền Cái (ràng buộc ngăn che) Do đó cái rương báu này tuy chứa Như Lai Tượng Bảo nhưng vì triền cái vây quanh nên chẳng biết chẳng thấy. Nếu có bậc Trí Giả biết được vị trí của cái rương đào lên và mở ra thì thấy được châu báu. Điều này biểu thị cho kẻ tu hành, sau khi dứt trừ được Triền Cái thì khai thác được tâm Tĩnh Bồ Đề.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi, cầm cái rương báu nhằm khai thị cho chúng sinh nhìn thấy kho tàng chôn dấu trong lòng  đất.

Hành Giả làm cái rương báu, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú, xoay mở cái rương ra sẽ thấy các loại báu vật bị chôn vùi trong đất nghĩa là khai phát được Tâm Bồ   Đề.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) CAKṢU JAṬĀYA APRATIHATĀYA (khai mở con mắt không có chướng ngại) SVĀHĀ (quyết định thành tựu)

Print Friendly, PDF & Email