THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia hộ, nên tác pháp Thiết Câu. Tượng Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải nắm quyền đặt ở   eo”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦- 𑖀𑖽𑖎𑖲𑖫 𑖕𑖾- 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖟𑖸𑖪𑖸 𑖡𑖯𑖐𑖸 𑖨𑖎𑖿𑖬 𑖦𑖯𑖽- 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA- AṂKUŚA JAḤ- SARVA DEVE NĀGE RAKṢA MĀṂ- SVĀHĀ.

Câu Chi gọi đủ là Ương Câu Chi (Aṅkuśa hay Aṃkuśa). Đường dịch là Triệu tức là kêu gọi (câu triệu)

Còn Câu Chi Thiết Câu là cây gậy có ba mũi móc câu, biểu thị cho nghĩa câu triệu (gọi tới tụ tập)

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Thiết Câu này hiển thị nghĩa: “Thiện Thần Long Vương thường ủng  hộ”

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Thiết Câu đặt trước Bản Tôn, tụng Chú. Sau đó cầm cây Thiết Câu hô lời kêu gọi Hàng Thiện Thần thì tất cả Long chúng, Thiên chúng, Thiện Thần đều đến thường ủng hộ và trừ não hại cho Hành Giả.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim  Cương  Pháp)  AṂKUŚA  JAḤ- SARVA DEVE NĀGE RAKṢA MĀṂ (dùng Thiết Câu triệu thỉnh tất cả hàng TRời Rồng… ủng hộ trợ giúp cho tôi)  SVĀHĀ (thành tựu tốt  lành)