THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu Pháp Thí Vô Úy. Tượng Trừ Bố Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, chỉ duổi 5 ngón tay phải hiển chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái hiển chưởng”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖞𑖯 𑖕𑖰𑖡 𑖕𑖰𑖡- 𑖥𑖧 𑖡𑖯𑖫𑖡- 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ VAJRA-DHARMA – SARVATHĀ JINA JINA- BHAYA NĀŚANA- SVĀHĀ

Bàn tay rủ xuống gọi là THÍ (Dāna) tức là nghĩa DỮ NGUYỆN (Varada). Do lòng bàn tay hướng ra ngoài nên gọi là vô úy (Abhaya). Như vậy Thí Vô Úy là tên của Ấn.

Khi gặp các sự sợ hãi do các loài Ly Mị ở núi ,sông, khe, rạch……gây não loạn . Hành Giả, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy tụng Chú thì các Quỷ Thần sẽ bị cột trói và Hành Giả sẽ được an ổn.

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, quán tưởng tướng tay, tụng Chú thì sẽ trừ được sự sợ hãi.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVATHĀ JINA JINA (hay thắng, hay vượt hơn tất cả người khác) BHAYA NĀŚANA (trừ diệt sự đáng sợ) SVĀHĀ (thành tựu tốt lành)