BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn được thăng Quan tiến chức, nên tu pháp cây Cung báu. Tượng Trì Cung Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy nghi như trước nói. Xong tay Định Huệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế tính số Do tuần”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼   𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦_  𑖎𑖸𑖝𑖰-𑖠𑖜𑖿𑖚𑖭𑖰  𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝𑖯𑖧_ 𑖭𑖦𑖯𑖠𑖰 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ   VAJRA-DHARMA_  KETI-DHAṆḌASI  APRATIHATĀYA_ SAMĀDHI SVĀHĀ.

Cây cung là một binh khí dùng để phòng địch, trong đời người thì thân danh là quan trọng nên cây cung biểu thị cho sự vẻ vang của đường quan  chức.

Về hình dạng thì thân cung có hình cong và dây cung có đường thẳng. Do đó thân cung biểu thị cho nghĩa “ lấy khúc đạo” còn dây cung biểu thị cho nghĩa “lấy trực đạo” cho nên thành tựu được bốn quả Sa Môn và quả vị của 10  Địa.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm cây Cung báu nhằm giúp cho chúng sanh thành công trên quan trường và sau này lưu danh thêm ở cõi Cực   Lạc.

Nếu muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây cung dài bốn khuỷu  tay đặt trước Bản Tôn, nhớ tướng tay tụng Chú. Xong xoay chuyển cây cung một lần thì tùy theo ý khởi sẽ được thành tựu quan chức ở thế gian hoặc đắc được quả báo Xuất Thế Gian.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) KETI-DHAṆḌASI APRATIHATĀYA (cây cung không có chướng ngại) SAMĀDHI SVĀHĀ (quyết định thành tựu Tam Ma Địa)