TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn thấy các Như Lai, nên tu pháp Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, xong tay phải cầm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái  tim”

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖕𑖽𑖤𑖳𑖩-𑖢𑖟𑖿𑖦 – 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡 𑖓𑖎𑖿𑖬𑖺𑖥𑖿𑖧 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ VAJRA-DHARMA – JAṂBŪLA-PADMA – SARVA BUDDHA-JÑĀNA CAKṢOBHYA – SVĀHĀ.

Hoa sen tím (Jaṃbura-padma) là chỗ ngồi của chư Phật 10 phương. Chư Phật đều ngồi ở tòa sen trên Tử Kim Đàn (Đàn màu vàng tía). Nếu ứng cơ đi lại thì dùng mây tím làm điều lành, tay cầm hoa sen tím biểu thị cho chúng sinh trước thấy Phật sau thấy màu tím và cuối cùng là Tử Kim Đàn. Khi Hành Giả thấy tướng này thì đời đời thấy Phật.

Như Kinh nói: “Ở nơi sinh ra, thấy Phật nghe Pháp”. Màu tím là màu hòa hợp của đỏ và đen. Màu đen biểu thị cho nghiệp đen của chúng sanh, màu đỏ là màu Đại Bi của Bản Tôn. Vì nghiệp phiền não của chúng sanh chẳng lìa Tâm Từ Bi ngưỡng ái, nên màu tím biểu thị cho sự  “bất tịnh bất cấu” hay “phiền não, Bồ Đề hẳng lìa một   thể”

Lại nữa, màu tím là màu chẳng đỏ chẳng đen, nên biểu thị cho nghĩa “phi hữu phi không”. Do màu đỏ màu đen hòa hợp thành màu tím tức biểu thị cho nghĩa “kiến sắc”, hoa sen biểu thị cho sự vô nhiễm. Vì vậy Hoa Sen Tím biểu thị cho nghĩa “thấy sắc nhưng không nhiễm dính”

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” nên cầm hoa sen tím biểu thị cho Thật Tướng của các Pháp nhằm giúp cho chúng sanh đời đời thường gặp Phật.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ   ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) JAṂBŪLA-PADMA SARVA BUDDHA-JÑĀNA CAKṢOBHYA (hoa sen nhìn thấy tất  cả  Phật Trí) SVĀHĀ  (quyết định thành tựu)