HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn cầu quyến thuộc hòa thuận an lành, nên tu pháp Hồ Bình. Tượng Trì Bình Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Hồ Bình, đầu cái bình như đầu chim Kim Xí Điểu, tay trái để trên rốn hướng lên trên thành thế nhận cái Hồ Bình”  .

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦  𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖰  𑖄𑖟𑖿𑖥𑖪  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_  VAJRA-DHARMA  MAHĀ-MAITRI  UDBHAVA  SVĀHĀ

Hồ Bình là cái bình đầu chim. Do người Hồ phía Bắc núi Tuyết trông thấy hình Kim Xí Điểu (chim cánh vàng) mà làm ra loại Bình này nên gọi là Hồ Bình. Vì Kim Xí Điểu là loài chim khéo tùy thuận các loài chim khác nên Hồ Bình biểu thị cho ý nghĩa là: “Khéo hòa quyến thuộc

Lại nữa, nếu đem vạn vật cho vào cái bình thì không có gì không hòa hợp nên Hồ Bình còn có ý nghĩa là: “Tự Tạo Hòa Hợp” như vua Chuyển Luân Thánh Vương đặt cái Bình đầu chim ở trước thân mình, biểu thị cho nghĩa Tự  Tại.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cái Bình này biểu thị ý nghĩa “Hòa Hợp các quyến thuộc

Hành giả làm cái Hồ Bình đặt trước Bản Tôn, rót nước vào tụng Chú. Xong đem nước rưới vảy lên các quyến thuộc bất hòa thì họ sẽ hòa thuận trở  lại.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) MAHĀ-MAITRI UDBHAVA   SVĀHĀ (quyết định thành tựu sự phát sinh ra Tâm Đại   Từ)