KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu có người thâu nhiếp cột trói giặc cướp đối nghịch , nên tu Pháp kích sao. Tượng Phá Tặc Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp như trước không khác, chỉ đưa tay trái lên trên cầm thân của cây kích dài, tay phải mở bung đè lên eo phải”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖀𑖪𑖰𑖫  𑖓𑖺𑖨-𑖥𑖧 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿  –  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

OṂ  VAJRA-DHARMA – AVIŚA  CORA-BHAYA HŪṂ PHAṬ  –  SVĀHĀ.

Kích sao là binh khí có cái cán dài 1 trượng 6 thước (16/3m). Kích đó có 1 chỉa thẳng, hai bên đều có ngạnh chỉa cong. Hoặc mũi kích có hình 3 chỉa như mũi   tên.

Hành Giả đặt đứng cây kích trước Bản Tôn, tụng Chú thì bên trong phá được giặc phiền não và bên ngoài giáng phục được ba giặc là: giặc vua chúa, giặc oán địch, giặc trộm cướp

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ    ĀRYA    AVALOKITEŚVARĀYA    BODHISATVĀYA    MAHĀ-

SATVĀYA    MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) AVIŚA CORA-BHAYA HŪṂ PHAṬ (thâu nhiếp khủng bố phá bại nạn giặc  cướp)  SVĀHĀ  (thành tựu  tốt lành)