BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ Thần, nên tu pháp Kiếm Báu. Tượng Bảo Kiếm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên không sai khác, chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc, tay trái đặt trên eo, đem ngón cái đè lên móng của Địa, Thủy (ngón út, ngón vô danh) kèm cứng Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) hướng Ấn đó về thân để  an”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖏𑖚𑖿𑖐  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖐𑖿𑖨𑖮𑖯  𑖭𑖿𑖣𑖘𑖿 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ  VAJRA-DHARMA – KHAḌGA  SARVA  GRAHĀ  SPHAṬ SVĀHĀ

Kiếm hay Gươm (KHAḌGA) là lợi khí dùng để chinh chiến  phòng  ngự. Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja) dùng cây kiếm báu giáng phục  4  Ma.  Đại Thánh Cát Tường (Maṃjuśrī) dùng Tuệ Kiếm vào Tam Muội “Phá hoại chúng   Ma

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Kiếm Báu biểu thị cho nghĩa thắng tất cả Quỷ Thần .

Cây kiếm này dùng 2 chấu làm cán cầm, lửa nóng vây quanh biểu thị cho nghĩa trừ Ma kết Giới. Lại nữa Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ hay cắt đứt tất cả phiền não cho nên trừ  Nội Chướng .

Tóm lại, cây kiếm này: Bên ngoài trừ Ác Quỷ,Vọng Lượng (Yêu Quái ở sông núi), bên trong cắt đứt Nội Chướng .

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả làm cây kiếm đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú. Sau đó lấy cây kiếm, chú vào 21 biến chuyển bên trái 3 vòng để Tịch Trừ các Quỷ Thần rồi chuyển bên phải vạch đất làm Giới, thảy đều thành  tựu.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) KHAḌGA SARVA GRAHĀ  SPHAṬ (cây kiếm phá hoại tất cả Chấp Mỵ)  SVĀHĀ (thành tựu tốt   lành)