BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người cầu Trí Huệ nên tu pháp cái Gương báu. Tượng Kính Trí Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trên đã nói , chỉ có tay trái để ngang trái tim cầm cái Gương báu hướng ra ngoài, tay phải kết Trí Quyền Ấn”.

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧   𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_  𑖪𑖕𑖿𑖨-𑖠𑖨𑖿𑖦 – 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰  𑖦𑖮𑖯-𑖕𑖿𑖗𑖯𑖡 – 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ  ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ- SATVĀYA   MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_  VAJRA-DHARMA – SARVA SIDDHI  MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ.

Cái Gương là vật phản ảnh rõ ràng thông suốt muôn vật nên được ví dụ cho Trí Tuệ. Gương báu biểu thị cho Đại Viên Kính Trí là Trí Tuệ vô ngại vô tư nhận biết mọi sự vật đúng theo bản tính chân thật của  chúng.

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Trí Tuệ Môn nên tay cầm cái gương báu nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của các Pháp.

Hành Giả đặt cái gương tròn trước Bản Tôn, tụng Chú thì giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của Chánh Pháp mà mình đã nghe thấy. Nếu trong gương hiện các sắc tượng thì ở Nhất Thiết Trí không gì không phân biệt được. Thiện Tài Đồng Tử sẽ làm bậc Thiện Tri Thức hướng dẫn tu tập Chánh  Pháp.

_Ý nghĩa của Chú này là:

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ  ĀRYA  AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA  MAHĀ-SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA SIDDHI MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ (Quyết định thành tựu Đại Trí của tất cả Tất   Địa)