TU PHẬT
NGHI-THỨC YẾU-LƯỢC
(TRỌN BỘ BA QUYỂN)
Biên soạn: Hòa-Thượng Thiền-Sư Thích Từ-Quang
Chơn-Đức Thiền-Viện 1949

無上甚深微妙法百千萬劫難ø遭遇
我今見聞得受持願解如來真實義

Vô-thượng thậm-thâm vi-diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao-ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ-trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn-thật nghĩa.

Chánh-pháp Như-Lai nhiệm mầu sâu xa không gì hơn được. Dù trải qua trăm ngàn muôn kiếp tìm cầu cũng không dễ gặp. Nay con đã nhận được kinh điển đại-thừa này để tu-tập hành-trì. Nguyện khai mở trí-tuệ để thấu hiểu nghĩa-lý sâu xa chân-thật trong từng lời thuyết giảng của Đức Như-Lai.

******

Tải bản PDF